FAMs och Solidiums tal under Stora Ensos bolagstämma den 23 April 2014, sammanfattning:

  • FAM och Solidium stödjer Stora Ensos tillväxtstrategi och förändringsarbete. Vår uppfattning är att strategin kommer att höja bolagets värde och lönsamhet samt stärka grunden för bolagets långsiktiga utveckling.
  • Expansionen i tillväxtmarknaderna som Kina, Indien, Brasilien, Pakistan och Uruguay medför också ett stort ansvar. Det är därför viktigt att Stora Enso behandlar hållbarhetsfrågor som en väsentlig del av sin strategi. Bolagets långsiktiga framgång bygger på starka relationer med de lokala samhällena i alla länder som bolaget verkar i och att bolagets upplevs som en positiv kraft lokalt.
  • Barnarbete i Pakistan är ett exempel på en stor utmaning som alla företag som kommer till landet blir tvungna att möta. För FAM och Solidium är barnarbete oacceptabelt.
  • Som långsiktiga ägare förutsätter vi att Stora Enso hittar en hållbar lösning på barnarbetsfrågan inom underleverantörsledet i joint venture-företaget i Pakistan, inom en tidsram som säkerställer barnens välmående. Vi förväntar oss också att bolaget kommunicerar mer aktivt och öppet kring sina planer och utvecklingen i frågan.
  • Solidium och FAM analyserar hur vi som ägare på bästa sätt kan stödja Stora Enso också i fortsättningen. För att nämna ett exempel träffar vi internationella organisationer och andra experter för att lära oss ”best practice” för att bekämpa barnarbete.

 

För mer information, kontakta:

Lars Wedenborn, VD, FAM
E-post: lw(at)fam.se, Tel: +46 735 23 77 35

Kari Järvinen, VD, Solidium
E-post: kari.jarvinen(at)solidium.fi, Tel: +358 40 548 3995

 

FAMs och Solidiums tal under Stora Ensos bolagstämma i sin helhet:

Bästa aktieägare

Mitt namn är Kari Järvinen och jag är verkställande direktör för Solidium Ab.

Följande uttalande är gemensamt för Foundation Asset Management och Solidium.

Foundation Asset Management (FAM) och Solidium är båda långsiktiga och aktiva ägare i Stora Enso. Tillsammans representerar vi cirka 22 procent av bolagets kapital och 52 procent av rösterna. Mot bakgrund av den debatt som varit runt Stora Enso under den senaste tiden, så anser vi att det i dag på bolagsstämman är rätt tillfälle att övergripande ge vår syn på Stora Enso och dess framtid till er övriga aktieägare.

Vi hörde nyss vd Jouko Karvinens utförliga presentation av Stora Ensos strategi och affärsverksamhet, samt beskrivning av bolagets hållbarhetsarbete med fokus på Pakistan.

Stora Enso genomgår just nu en stor strategisk omvandling från en europeisk producent av massa och papper till ett värdeskapande bolag med fokus på förnyelsebara material och tillväxtmarknader. Förpackningsbranschen är en globalt växande marknad och en betydande del av branschens tillväxt sker på tillväxtmarknader. Stora Enso har expanderat till flera av dessa marknader motiverat av den goda tillväxten.

FAM och Solidium stödjer Stora Enso’s tillväxtstrategi och förändringsarbete. Vår uppfattning är att strategin kommer höja bolagets värde och lönsamhet samt stärker grunden för bolagets långsiktiga utveckling.

Stora Ensos strategiska omvandling kommer att ta tid och ställer höga krav på bolagets styrelse, ledning och medarbetare. Expansionen i tillväxtmarknaderna medför också ett stort ansvar. Stora Enso har verksamheter i Kina, Indien, Brasilien, Pakistan, Uruguay och andra tillväxtmarknader. Var och en av dessa marknader har sina egna särdrag och utmaningar. På tillväxtmarknaderna spelar hållbarhetsarbetet en mycket viktig roll och betydelse. Det är därför viktigt att Stora Enso behandlar hållbarhetsfrågor som en väsentlig del av sin strategi. Stora Ensos hel- och delägda verksamheter har stor påverkan på många människor i de länder bolaget verkar i, till exempel i skogsverksamheterna i Kina och Brasilien. Bolagets långsiktiga framgång bygger på starka relationer med de lokala samhällena i alla länder som bolaget verkar i och att bolagets upplevs som en positiv kraft lokalt.

Barnarbete i Pakistan är ett exempel på en stor utmaning som alla företag som kommer till landet blir tvungna att möta.

För FAM och Solidium är barnarbete oacceptabelt. I Finland och Sverige handlar detta om en viktig värdering djupt förankrad i samhället. Frågan är också central utifrån perspektivet ansvarsfullt ägande. FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter och den Internationella arbetsorganisationen ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, utgör centrala riktlinjer, vilka vi respekterar. Stora Enso stödjer också principerna i dessa centrala deklarationer.

Som långsiktiga ägare förutsätter vi att Stora Enso hittar en hållbar lösning på barnarbetsfrågan inom underleverantörsledet i joint venture-företaget i Pakistan, inom en tidsram som säkerställer barnens välmående. Vi förväntar oss också att bolaget kommunicerar mer aktivt och öppet kring sina planer och utvecklingen i frågan. Det är viktigt att Stora Enso vinner förtroende när det gäller hanteringen av barnarbets- och hållbarhetsfrågor. Vi har en bra, fortgående dialog med bolagets ledning och styrelse, och den dialogen vill vi fortsätta.

Lösningen av barnarbetsfrågorna i underleverantörsledet och tryggandet av barnens välbefinnande och skolgång kommer att kräva beslutsamhet och långsiktighet av alla som deltar i arbetet. Vi betonar särskilt betydelsen av internationellt samarbete. Ett enda bolag kan inte eliminera problemet och därför stödjer vi Stora Ensos nära samarbete med internationella och lokala experter.

Solidium och FAM analyserar hur vi som ägare på bästa sätt kan stödja Stora Enso också i fortsättningen. För att nämna ett exempel träffar vi internationella organisationer och andra experter för att lära oss ”best practice” för att bekämpa barnarbete.

Alla vi aktieägare bör ha i åtanke att ett bra hållbarhetsarbete är en viktig indikator för bolagets långsiktiga konkurrenskraft. Det kommer över tid att skapa värde för alla intressenter. Ur ett ägarperspektiv är det mycket viktigt att bolaget i sin verksamhet tar hänsyn till alla viktiga ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter på ett föredömligt sätt. I bästa fall kan hållbarhetsarbetet också ge nya möjligheter i affärsverksamheten.

Stora Enso har möjlighet att ha en stor positiv påverkan på sin omgivning i tillväxtmarknaderna. För den lokala befolkningen spelar förpackningarna som tillverkas av lokala förnyelsebara material en viktig roll för bland annat matens kvalitet och därigenom också för välbefinnandet. Verksamheten medför också naturligtvis att ledande teknologi och kunskap tillförs de länder som Stora Enso verkar i.

Kära aktieägarkolleger i Stora Enso, låt mig sammanfatta:

Stora Ensos växande förpacknings- och biomaterialverksamhet spelar en central roll i bolagets strategi. Förnyelsebara material, djupt kunnande och förstklassiga produkter är en mycket bra kombination och kommer att ha en positiv påverkan på både samhällens utveckling och aktieägarvärde. Det kommer att bidra till Stora Ensos långsiktiga framgång. Men en förutsättning för detta är att principerna om hållbar utveckling beaktas och att de införlivas som en naturlig del i bolagets dagliga verksamhet.

Stora Enso har betonat att bolaget följer principerna om hållbar utveckling när det expanderar i tillväxtmarknader. Som ägare stödjer vi bolagets satsningar för att hitta lösningar på hållbarhetsfrågor och vi kommer att följa den utvecklingen. Expansionen och tillväxten måste genomföras ansvarsfullt och långsiktigt, med hänsyn till alla parter.

Samtidigt vill vi tacka VDn Jouko Karvinen för det långsiktiga arbetet med bolagets strategi, allt från förberedandet till genomförandet. VDn Karvinen har med sitt personliga engagemang starkt påverkat förändringen inom bolaget.

Tack.