Tiivistelmä FAMin ja Solidiumin puheesta Stora Enson yhtiökokouksessa 23.4.2014:

  • FAM ja Solidium tukevat vahvasti Stora Enson valitsemaa kasvun ja muutoksen strategiaa. Näemme, että tämä strategia parantaa monin tavoin yhtiön omistaja-arvoa ja tuloksentekokykyä sekä luo vahvan pohjan yhtiön pitkäjänteiselle kehittämiselle.
  • Laajentuminen kehittyville markkinoille, kuten Kiina, Intia, Brasilia, Pakistan ja Uruguay, tuo mukanaan myös suuren vastuun. Tästä syystä on tärkeää, että Stora Enso huomioi yritysvastuun olennaisena osana strategiaansa. Yhtiön kestävä menestys edellyttää vahvoja siteitä paikallisten yhteisöjen kanssa kaikissa toimintamaissa ja sitä, että yhtiön toiminta koetaan kussakin toimintamaassa myönteisenä voimavarana.
  • Lapsityövoiman käyttäminen Pakistanissa on esimerkki isosta haasteesta, jonka myös maahan tulevat yritykset joutuvat osaltaan kohtaamaan. FAMin ja Solidiumin on täysin mahdotonta hyväksyä lapsityövoiman käyttöä.
  • Pitkäjänteisinä omistajina edellytämme, että Stora Enso löytää kestävän ratkaisun lapsityövoima-asiaan Pakistanin yhteisyrityksen toimintaketjussa aikataululla, jolla turvataan parhaalla mahdollisella tavalla kyseessä olevien lasten hyvinvointi. Odotamme yhtiöltä myös nykyistä aktiivisempaa ja avoimempaa viestintää suunnitelmista ja tilanteen kehittymisestä.
  • Solidium ja FAM selvittävät parhaillaan, kuinka voimme omistajina parhaiten tukea Stora Ensoa jatkossa. Yhtenä esimerkkinä tapaamme kansainvälisiä järjestöjä ja muita asiantuntijoita selvittääksemme hyviksi todettuja käytäntöjä taistelussa lapsityövoiman käyttöä vastaan.

Lisätietoa antavat:

Lars Wedenborn, toimitusjohtaja, FAM
Sähköposti: lw(at)fam.se, Puh. +46 735 23 77 35

Kari Järvinen, toimitusjohtaja, Solidium
Sähköposti: kari.jarvinen(at)solidium.fi, Puh.: +358 40 548 3995

 

FAMin ja Solidiumin puhe Stora Enson yhtiökokouksessa 23.4.2014:

Hyvät osakkeenomistajat

Olen Kari Järvinen, Solidium Oy:n toimitusjohtaja.

Esitän seuraavaksi yhteisen puheenvuoron Foundation Asset Managementin ja Solidiumin puolesta.

Foundation Asset Management (FAM) ja Solidium ovat molemmat Stora Enson pitkäjänteisiä ja aktiivisia omistajia. Edustamme yhtiön osakkeista yhteensä noin 22 prosenttia ja äänivallasta noin 52 prosenttia. Viimeaikaisen Stora Ensoa koskevan julkisen keskustelun vuoksi koimme, että tänään yhtiökokouksessa on oikea hetki pitää yhteinen puheenvuoro ja jakaa näin muiden osakkeenomistajien kanssa näkemyksiämme Stora Ensosta ja sen tulevaisuudesta.

Kuulimme hetki sitten toimitusjohtaja Karvisen perusteellisen esityksen Stora Enson strategiasta ja liiketoiminnasta sekä selvityksen yhtiön yritysvastuutilanteesta Pakistanissa.

Stora Enso on keskellä suurta strategista muutosta eurooppalaisesta sellun ja paperin tuottajasta arvoa tuottavaksi, kehittyviin markkinoihin keskittyväksi uusiutuvien materiaalien yritykseksi. Pakkausala on globaalisti kasvava markkina. Merkittävä osa alan kasvusta tapahtuu kehittyvillä markkinoilla. Stora Enso on laajentunut useille tällaisille uusille markkinoille, mikä on kasvun syistä perusteltua.

FAM ja Solidium tukevat vahvasti tätä Stora Enson valitsemaa kasvun ja muutoksen strategiaa. Näemme, että tämä strategia parantaa monin tavoin yhtiön omistaja-arvoa ja tuloksentekokykyä sekä luo vahvan pohjan yhtiön pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Stora Enson strateginen muutos vie aikaa ja vaatii paljon yhtiön hallitukselta, johdolta ja työntekijöiltä. Laajentuminen kehittyville markkinoille tuo mukanaan myös suuren vastuun. Stora Enso investoi Kiinaan, Intiaan, Brasiliaan, Pakistaniin, Uruguayhin ja muihin kehittyviin markkinoihin. Näillä kullakin on omat monimutkaiset ominaispiirteensä ja haasteensa. Kehittyvillä markkinoilla yritysvastuun merkitys korostuu huomattavasti entisestään. Tästä syystä on tärkeää, että Stora Enso huomioi yritysvastuun olennaisena osana strategiaansa. Stora Enson kokonaan ja osittain omistamat toiminnot vaikuttavat toimintamaissa monien ihmisten elämään, esimerkiksi puuviljelmillä Kiinassa ja Brasiliassa. Yhtiön kestävä menestys edellyttää vahvoja siteitä paikallisten yhteisöjen kanssa kaikissa toimintamaissa ja sitä, että yhtiön toiminta koetaan kussakin toimintamaassa myönteisenä voimavarana.

Lapsityövoiman käyttäminen Pakistanissa on esimerkki isosta haasteesta, jonka myös maahan tulevat yritykset joutuvat osaltaan kohtaamaan.

FAMin ja Solidiumin on täysin mahdotonta hyväksyä lapsityövoiman käyttöä. Tämä on Suomessa ja Ruotsissa tärkeä yhteiskunnallinen arvokysymys. Asia on myös keskeinen vastuullisen omistajuuden näkökulmasta. YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus ja kansainvälisen työjärjestö ILO:n julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista ovat keskeisiä linjauksia, joita kunnioitamme. Myös Stora Enso on sitoutunut kunnioittamaan näiden keskeisten julistusten periaatteita.

Pitkäjänteisinä omistajina edellytämme, että Stora Enso löytää kestävän ratkaisun lapsityövoima-asiaan Pakistanin yhteisyrityksen toimintaketjussa aikataululla, jolla turvataan parhaalla mahdollisella tavalla kyseessä olevien lasten hyvinvointi. Odotamme yhtiöltä myös nykyistä aktiivisempaa ja avoimempaa viestintää suunnitelmista ja tilanteen kehittymisestä. Stora Enson on tärkeää ansaita luottamus lapsityövoima-asioiden ja muiden yritysvastuuasioiden hoidossa. Meillä on yhtiön johdon ja hallituksen kanssa hyvä, jatkuva dialogi, johon haluamme panostaa myös jatkossa.

Toimitusketjun lapsityövoimakysymyksen ratkaiseminen ja kyseisten lasten hyvinvoinnin ja koulunkäynnin turvaaminen tulevat vaatimaan kaikilta työssä mukana olevilta päättäväisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Korostamme erityisesti kansainvälisen yhteistyön merkitystä. Yksi yhtiö ei voi poistaa ongelmaa, ja tuemmekin Stora Enson tiivistä yhteistyötä kansainvälisten ja paikallisten asiantuntijoiden kanssa.

Solidium ja FAM selvittävät parhaillaan, kuinka voimme omistajina parhaiten tukea Stora Ensoa jatkossa. Yhtenä esimerkkinä tapaamme kansainvälisiä järjestöjä ja muita asiantuntijoita selvittääksemme hyviksi todettuja käytäntöjä taistelussa lapsityövoiman käyttöä vastaan.

Meidän kaikkien osakkeenomistajien on hyvä muistaa, että yritysvastuuasioiden hyvä hoito on keskeinen yritysten kilpailukyvyn mittari pitkällä aikavälillä. Lisäksi se luo ennen pitkää arvoa kaikille osakkeenomistajille. Omistajan näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että yhtiö huomioi toiminnassaan esimerkillisesti kaikki keskeiset taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset seikat. Parhaassa tapauksessa yritysvastuu johtaa kokonaan uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Stora Ensolla on mahdollisuus vaikuttaa ympäristöönsä kehittyvillä markkinoilla hyvinkin myönteisesti. Paikallisten ihmisten kannalta paikallisesta uusiutuvasta materiaalista valmistettavat pakkaukset ovat tärkeä osa muun muassa ruoan turvallisuutta ja siten hyvinvointia. Liiketoiminta tuo luonnollisesti jokaiseen toimintamaahan mukanaan myös teknologiaa ja osaamista.

Hyvät Stora Enson osakkeenomistajakollegat, tiivistetysti vielä toteamme:

Stora Enson kasvava pakkaus- ja biomateriaaliliiketoiminta on keskeinen osa yhtiön strategiaa. Uusiutuvat raaka-aineet, vahva osaaminen ja erinomaiset tuotteet ovat hyvä yhdistelmä. Tämä yhdistelmä edistää sekä yhteiskunnan kehittymistä että omistaja-arvon kasvua ja vie Stora Enson menestykseen tulevaisuudessa. Menestyminen tulevaisuudessa edellyttää kuitenkin, että kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan tarkasti ja että niistä tulee luonnollinen osa yhtiön päivittäistä toimintaa.

Stora Enso on korostanut noudattavansa kestävän kehityksen periaatteita kehittyville markkinoille laajentumisessa. Omistajina tuemme yhtiön ponnisteluja löytää ratkaisuja yritysvastuukysymyksiin ja tulemme seuraamaan tilanteen kehittymistä. Laajentuminen ja kasvu on toteutettava vastuullisesti ja pitkäjänteisesti, kaikki osapuolet huomioon ottaen.

Haluamme samalla kiittää toimitusjohtaja Jouko Karvista hänen pitkäjänteisestä työstään yhtiön valitseman strategian valmistelussa ja toteuttamisessa. Toimitusjohtaja Karvinen on henkilökohtaisella sitoutumisellaan ollut voimakkaasti vaikuttamassa muutoksen toteuttamiseen yhtiössä.

Kiitos.