Solidium Oy:s ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 30.10.2015. Bolagsstämman fastställde bolagets bokslut för räkenskapsperioden 1.7.2014–30.6.2015. Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att som dividend betala 266 miljoner euro.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till tre (3). Till styrelseledamöter valdes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Heikki Bergholm (ordförande), Eero Heliövaara och Anni Vepsäläinen.

De månatliga arvodena för styrelseledamöterna är oförändrade enligt följande: ordförande 5 500 euro och ledamot 2 500 euro. Dessutom får varje ledamot 600 euro i mötesarvode per möte.

Till revisor för Solidium Oy valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab med CGR Sixten Nyman som huvudansvarig revisor fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma. Revisorns arvode utgår enligt räkning.

Bolagsstämman beviljade dessutom styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.7.2014–30.6.2015.

Solidium Oy

Tilläggsuppgifter: Verkställande direktör Kari Järvinen, tfn 040 548 3995

 

Solidium Oy är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag samt öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare i tolv börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Abp och Valmet Abp). Marknadsvärdet på Solidiums aktieinnehav är cirka 6,9 miljarder euro enligt dagen för detta meddelandes publicering. Tilläggsuppgifter: www.solidium.fi.