Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 18.12.2023. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2022–30.6.2023 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag utbetala en dividend om 342 416 911 euro.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till sju (7) ledamöter. Fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma valdes Jouko Karvinen till ordförande och Timo Ahopelto vice ordförande. Till styrelseledamot omvaldes Jannica Fagerholm, Suvi Haimi, Jukka Ohtola och Laura Raitio. Till ny styrelseledamot valdes Tuomas Hyyryläinen.

Bolagsstämman beslöt att hålla de månatliga arvodena till styrelsen oförändrade och fastslog följande arvoden: styrelseordförande 5 500 euro per månad, vice ordförande 3 000 euro per månad och ledamot 2 500 euro per månad. Dessutom fastslogs ett mötesarvode om 600 euro för varje möte. Till revisor omvaldes CGR-samfundet KPMG Oy Ab med CGR Marcus Tötterman som huvudansvarig revisor fram till slutet av den följande ordinarie bolagsstämman.

Solidium Oy

Tilläggsinformation: styrelseordförande Jouko Karvinen; ringbud, Inka Virtanen, tfn 050 304 7904

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidium är minoritetsägare i tretton betydande börsnoterade bolag: Anora, Elisa, Kemira, Konecranes, Mandatum, Metso Outotec, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Sampo, Stora Enso, Tietoevry och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 7,4 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi/sv/.