Beslut av Solidium Oy:s extra bolagsstämma: en extra utdelning på 440 miljoner euro till staten

Solidium Oy:s extra bolagsstämma hölls i Helsingfors 4.3.2015. Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att som kapitalåterbetalning betala 440 miljoner euro till finska staten.

Försäljning av aktier i TeliaSonera och Outokumpu, förvärv av aktier i Metso och Outotec

Solidium sålde 200 miljoner aktier i TeliaSonera AB i ett accelererat auktionsförfarande 11.2.2015, varigenom Solidiums innehav i TeliaSonera minskade från 7,8 procent till
3,2 procent. Avyttringen inbringade 1 069 miljoner euro och den bokföringsmässiga vinsten före skatt för Solidium var 363 miljoner euro.

Solidium minskade i februari sin ägarandel i Outokumpu Oyj från 29,8 procent till 27,3 procent genom att sälja 10,7 miljoner aktier till marknaden till ett värde av 62 miljoner euro. Den bokföringsmässiga vinsten före skatt uppgår till 11 miljoner euro i och med att aktierna i enlighet med redovisningsprinciperna värderades till marknadsvärde (4,77 euro per aktie) i mellanbokslutet 31.12.2014.

Solidium har under början av året utökat sin ägarandel i Metso Abp från 11,7 procent till
12,1 procent genom att förvärva aktier från marknaden till ett värde av 18,5 miljoner euro. Dessutom ökade Solidium sin ägarandel i Outotec Abp från 11,0 procent till 12,4 procent genom att förvärva aktier från marknaden till ett värde av 13,4 miljoner euro.

Kari Järvinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar vinstutdelningen och portföljförändringarna:

”Vi har nu frigjort en betydande mängd kapital till vår ägares behov. Solidium har under senaste åren utbetalat en klart större vinstutdelning än den vi erhållit av portföljbolagen och aktieförsäljningarna som möjliggjort detta innebär oundvikligen att Solidiums årliga dividendintäkter minskar märkbart och bestående.

Den gynnsamma aktiemarknadsutvecklingen har dock främjat Solidiums verksamhetsförutsättningar och vi verkar fortfarande i enlighet med vårt kärnuppdrag – att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag, med målsättning att öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Under början av året har vi förstärkt vårt innehav i två viktiga teknologibolag dvs. Metso och Outotec.

I slutet av 2013 förverkligade vi för egen del Outokumpus omfattande företags- och finansieringsarrangemang, varvid vår ägarandel ökade från 21,8 procent till 29,9 procent. Aktieförvärvet och teckningen av nya aktier på basen av de förvärvade aktierna innebar en tilläggsplacering på 62 miljoner euro för vår del. Som en följd av den gynnsamma utvecklingen i bolagets verksamhet och värderingsnivå har värdet på tilläggsplaceringen trefaldigats och genom att nu sälja en tredjedel av dessa aktier erhöll vi medel som motsvarar tilläggsplaceringen. Utöver försäljningsintäkterna äger vi fortfarande då förvärvade aktier till ett värde på cirka 135 miljoner euro. Värdet på vår 27,3 procents ägarandel i Outokumpu uppgår till cirka 670 miljoner euro.”

Tilläggsuppgifter: Verkställande direktör Kari Järvinen, tfn 010 830 8905

  

 

Solidium Oy är ett placeringsbolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag samt öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidiums placeringsverksamhet grundar sig på ekonomisk analys. Grunden för Solidiums placeringsstrategi och en central målsättning är en god skötsel av den nuvarande placeringsportföljen samt att öka placeringarnas värde. Det ingår tolv börsnoterade bolag i Solidiums aktieportfölj och Solidium är minoritetsägare i samtliga dessa bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Abp och Valmet Abp). Marknadsvärdet på Solidiums aktieplaceringar är cirka 7,4 miljarder euro enligt dagen för detta meddelandes publicering. Tilläggsuppgifter: www.solidium.fi.