Solidium Oy har utnämnt Antti Mäkinen (55) till ny verkställande direktör. Antti Mäkinen verkar för tillfället som direktör på Nordea Corporate and Investment Banking i Finland. Han har tidigare verkat som verkställande direktör på eQ Abp och som direktör på SEB Enskilda Securities.

”Antti Mäkinens solida erfarenhet och sakkunskap motsvarar utmärkt profilen som Solidiums styrelse ansåg viktig när en ny verkställande direktör väljs. Antti har förutom erfarenhet som verkställande direktör inom finansbranschen även djupgående kunskap om kapitalmarknaderna och företagsarrangemang. Detta är viktigt när man lotsar Solidium in i en ny fas” konstaterar Solidiums styrelseordförande Harri Sailas.

”Solidiums verkställande direktörskap är en unik och krävande uppgift vilken jag tar emot ödmjukt och med stort intresse”, kommenterar Solidiums nya verkställande direktör Antti Mäkinen.

Belöningen till den nya verkställande direktören består av en fast månadslön på 37 000 euro och ett prestationsbaserat årligt resultatarvode, som är högst 30 procent av den fasta lönen. Verkställande direktörens pensionsförmåner och -ålder grundar sig på lagen om pension för arbetstagare.

Mäkinen tillträder som verkställande direktör snarast möjligt men dock senast den 1 augusti 2017. Placeringsdirektör Petter Söderström verkar som tjänsteförrättande verkställande direktör från och med 1.2.2017 tills Antti Mäkinen tillträder sin nya befattning. Kari Järvinen som varit Solidiums verkställande direktör från 2009 fortsätter som rådgivare till bolaget fram till 31.7.2017.

Tilläggsinformation:        Solidium Oy; ringbud Inka Virtanen, assistent till styrelseordföranden, tel. 010 830 8901
                                           Antti Mäkinen; tel. 050 5611 501


Antti Mäkinens CV i huvuddrag:

1985-1996 Hannes Snellman Advokatbyrå, delägare
1996-2005 SEB Enskilda Securities, filial i Finland, direktör
2005-2009 eQ Abp, verkställande direktör
2010-2017 Nordea Bank AB (publ), direktör


Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare i tolv börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Telia Company AB, Tieto Abp och Valmet Abp). Marknadsvärdet på Solidiums aktieinnehav är circa 8,1 miljarder euro enligt dagen för detta meddelandes publicering. Närmare information finns på www.solidium.fi/sv