• Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 4,0 procent under rapportperioden och 12,9 procent under kalenderåret 2017
  • Solidiums substansvärde minskade med 39 miljoner euro under halvårsperioden pga. vinstutdelningen på 307 miljoner euro och var 7 656 miljoner euro i slutet av översiktsperioden
  • Solidiums ordinarie bolagsstämma beslutade om en vinstutdelning på 307 miljoner euro och Timo Ahopelto valdes som ny medlem till styrelsen för bolaget
  • I enlighet med den nya strategin har Solidiums verkställande direktör Antti Mäkinen blivit nominerad till styrelserna för Metso Abp, Sampo Abp och Stora Enso Abp

Antti Mäkinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar översiktsperioden så här:

”Uppgången på aktiemarknaden mattades av något under andra halvåret 2017, vilket påverkade även Solidiums innehavsbolag. Oavsett detta ökade aktieinnehavens värde från 8,2 miljarder till 8,5 miljarder euro under översiktsperioden. Glädjande var den fortsatt goda kursutvecklingen i Outotec, Stora Enso och SSAB under översiktsperioden.

Under översiktsperioden slutförde Solidium arbetet med strategiuppdateringen där den främsta förändringen hänger samman med en aktivare ägarroll. Effekterna av denna strategiuppdatering på händelserna efter utgången av översiktsperioden blir synliga i bland annat det att jag kandiderar till styrelserna för våra innehavsbolag. Jag har blivit nominerad till styrelserna för Metso, Sampo och Stora Enso i vårens bolagsstämmor. Ett av våra strategiska mål är att Solidium på längre sikt har en representant i styrelserna för varje innehavsbolag.

Som en del av förnyelsen av aktieportföljen har vi under de två senaste veckorna sålt aktier i SSAB, vilket motsvarar cirka 3,6 procent av de emitterade aktierna och ett försäljningsbelopp på 151 miljoner euro. Utöver detta sålde vi alla våra aktier i Telia Company dvs. motsvarande cirka 3,2 procent av de emitterade aktierna. Försäljningsbeloppet uppgick till 517 miljoner euro.”

SOLIDIUMS INNEHAV

Innehavens utveckling och nyckeltal

Värdet på Solidiums samtliga innehav (aktie- och penningmarknadsinnehav) 8 847 miljoner euro 31.12.2017 (8 930 miljoner euro 30.6.2017 och 8 536 miljoner euro 31.12.2016). Under halvårsperioden var avkastningen på samtliga placeringar 3,8 procent och 12,2 procent under de senaste 12 månaderna. Närmare uppgifter om nyckeltalen för innehaven finns i bilagan.

Aktieinnehav
Värdet på Solidiums aktieinnehav uppgick till 8 538 miljoner euro 31.12.2017 (8 223 miljoner euro 30.6.2017 och 7 848 miljoner euro 31.12.2016). Den totala avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 4,0 procent under halvårsperioden och 12,9 procent under de senaste 12 månaderna. Under halvårsperioden gav Outotec, Stora Enso och SSAB den bästa avkastningen medan Metso, Telia Company och Tieto var svagast.

Penningmarknadsplaceringar
Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar uppgick till 309 miljoner euro 31.12.2017 (707 miljoner euro 30.6.2017 och 688 miljoner euro 31.12.2016). Avkastningen på penningmarknadsplaceringar var 0,2 procent under halvårsperioden och 0,4 procent under de senaste 12 månaderna.

Deltagande i nomineringsrådens verksamhet

Styrelsevalen för de bolag vi äger är en av våra viktigaste påverkningskanaler och ordförandeskap eller medlemskap i nomineringsråden är ett effektivt sätt att genom styrelsevalen påverka bolagets strategiska riktning samt öka ägarvärdet. Solidium deltog under översiktsperioden aktivt i nomineringsrådens arbete i beredningen av val av styrelsemedlemmar.

Solidiums representanter har suttit som ordförande för aktieägarnas nomineringsråd i Elisa, Outokumpu, Outotec, Ahtium och Valmet samt varit medlemmar i aktieägarnas nomineringsråd i Kemira, Metso, SSAB, Stora Enso, Telia Company och Tieto. Nomineringsråden bereder förslag till bolagens ordinarie bolagsstämmor 2018 beträffande val av styrelseledamöter och arvoden till ledamöterna.

Aktieförsäljningar och -förvärv

Under halvårsperioden minskade Solidium sin ägarandel i Outokumpu från 23,8 procent till 22,8 procent genom att sälja aktier för 36 miljoner euro på marknaden.

Solidium förvärvade aktier i Konecranes för 29 miljoner euro under rapportperioden. Till följd av transaktionen ökade Solidiums ägarandel i Konecranes från 3,2 procent till 4,2 procent av aktierna.

HÄNDELSER INOM SOLIDIUM OY

Bolagsstämma

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 26.9.2017. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2016-30.6.2017 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att Solidium som dividendutbetalning och kapitalåterbäring utbetalar totalt 307 miljoner euro, vilket motsvarar de dividendintäkter som Solidium erhållit med beaktande för skatt på dessa. Till styrelseledamöter valdes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Eija Ailasmaa (vice ordförande) samt som ordinarie ledamöter Timo Ahopelto (ny medlem), Aaro Cantell, Markku Hyvärinen, Paula Lehtomäki och Marjo Miettinen.

Uppdatering av Solidiums strategi

Solidiums grundläggande uppgift är oförändrad: att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett betydelsefulla företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Uppdateringen av strategin medförde dock förändringar i de metoder som används för att uppnå målet. Den främsta förändringen hänger samman med en aktivare ägarroll. Solidium vill med hjälp av de metoder som är tillgängliga för en minoritetsägare stödja och utmana sina innehavsbolag så att de utvecklas och klarar sig bättre än sina jämförelsebolag. Målet är att på längre sikt ha en egen styrelserepresentant i styrelserna för varje innehavsbolag.

Ekonomiska nyckeltal

Under rapportperioden uppgick Solidiums verksamhetskostnader till 2,3 miljoner euro och förvaltningskostnadsprocenten på årsnivå var därmed 0,06 procent. Solidiums substansvärde var i slutet av översiktsperioden 7 656 miljoner euro.

Denna halvårsrapport finns på bolagets webbplats på https://www.solidium.fi/sv/publikationer-och-media/halvarsrapport/

Solidium Oy

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn 010 830 8905

 

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare i tolv börsnoterade bolag Ahtium Oyj, Elisa Abp, Kemira Oyj, Konecranes Abp, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Tieto Abp och Valmet Abp. Marknadsvärdet på Solidiums aktieplaceringar är cirka 7,6 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi.

Bilaga: Solidiums innehav 31.12.2017