• Avkastningen på Solidiums portfölj var 4,8 procent under halvårsperioden och 13,9 procent under de senaste 12 månaderna
  • Under halvårsperioden fick Solidium 398 miljoner euro i vinstutdelning från portföljbolagen
  • Solidium deltog i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:s aktieemission med 47 miljoner euro
  • Solidium utökade sin ägarandel i Outotec Oyj till 10 procent genom förvärv av ytterligare aktier för 39 miljoner euro

Kari Järvinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar halvårsperioden så här:

”Den kraftiga strukturella förändringen i det finländska näringslivet fortsätter och kan även observeras i Solidiums portfölj och hur den utvecklas. Solidiums portföljavkastning uppgick till 13,9 procent för räkenskapsperioden och dividendavkastningen från Solidiums innehav var alltjämt hög och uppgick till över 5,5 procent. Dividendavkastningen är på en god nivå i rådande ränteomgivning och vi förväntar oss att denna goda nivå fortsätter också 2014.”

Halvårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig här: