TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN ON SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY

Solidium sai transaktiosta 1 051 miljoonan euron bruttotuoton. Tuotosta 451 miljoonaa euroa syntyi TeliaSoneran osakkeiden myynnistä ja 600 miljoonaa euroa TeliaSoneran osakkeisiin vaihdettavissa olevan joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskusta

Solidium Oy on myynyt tänään nopeutetussa tarjousmenettelyssä kansainvälisille ja pohjoismaisille instituutiosijoittajille 89 miljoonaa TeliaSonera AB:n osaketta, eli noin 2,1 prosenttia TeliaSoneran liikkeeseen lasketuista osakkeista (”Osakemyynti”). Osakekohtainen myyntihinta on 45,20 kruunua eli noin 5,07 euroa, bruttomyyntitulot noin 451 miljoonaa euroa ja Solidiumin kirjanpidollinen myyntivoitto ennen veroja noin 136 miljoonaa euroa. Osakemyynnin seurauksena Solidiumin omistus TeliaSonerassa laskee nykyisestä 13,7 prosentista 11,7 prosenttiin liikkeeseen lasketuista osakkeista. Osakemyynnin pääjärjestäjänä toimi Goldman Sachs International ja järjestäjänä SEB Enskilda.

Osakemyynnin yhteydessä Solidium on laskenut liikkeelle syyskuussa 2015 erääntyvän 600 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, joka on vaihdettavissa TeliaSoneran osakkeisiin (”Laina”). Laina-aika on 3,5 vuotta ja kuponkikorko on 0,50 prosenttia. Vaihtohinta on 57,63 kruunua (6,46 euroa) eli 27,5 prosenttia korkeampi kuin osakekohtainen myyntihinta (45,20 kruunua) Osakemyynnissä. Lainan vaihto-oikeuden piirissä on noin 93 miljoonaa TeliaSoneran osaketta eli noin 2,1 prosenttia liikkeeseen lasketuista osakkeista. Mikäli vaihto-oikeus käytetään täysimääräisesti, Solidiumin TeliaSonerasta omistama osuus laskee 11,7 prosentista 9,5 prosenttiin liikkeeseen lasketuista osakkeista. Solidiumilla on myös oikeus, mutta ei velvollisuutta, käyttää TeliaSoneran osakkeita Lainan takaisinmaksussa. Laina-aikana Solidium voi pitää Lainaan kuuluvien osakkeiden osinkotuotot ja vaihto-oikeuden piirissä olevaa osakemäärää kasvatetaan vain, jos TeliaSoneran osakkeiden osinko ylittää 2,85 kruunua jonakin kalenterivuotena. Vaihdettavien lainainstrumenttien markkinakäytännön mukaisesti Laina myytiin eurooppalaisille instituutiosijoittajille, jolla on erityisosaamista tällaisista lainainstrumenteista. Lainan pääjärjestäjänä toimi Goldman Sachs International.

”Olen erittäin tyytyväinen tämän tärkeän transaktion onnistuneesta toteutuksesta. Transaktio on askel Solidiumin salkun hajautuksen lisäämisessä. Vaihdettava laina pystyttiin hinnoittelemaan meille hyvin suotuisilla ehdoilla, koska kysyntä oli erinomaista Solidiumin korkean luottokelpoisuuden ja alla olevan TeliaSoneran osakkeen hyvän likviditeetin ansiosta”, toteaa Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen. ”Transaktiosta saatavat varat tulemme käyttämään viimeaikaisten ja tulevien osakesijoitustemme rahoittamiseen Outokummussa, Outotecissa ja Talvivaarassa, osakesalkun hajauttamiseen ja rahoituksellisen joustavuuden lisäämiseen, jonka ansiosta myös osingonmaksukykymme säilyy hyvänä.”

Solidium on sitoutunut olemaan myymättä TeliaSoneran osakkeita markkinoille 90 päivän ajan myynnin toteuttamisesta tietyin tavanomaisin poikkeuksin.

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö. Solidiumin osakesijoitusten markkina-arvo on noin 7,9 miljardia euroa, substanssiarvo noin 7,3 miljardia euroa ja nettovelka noin 63 miljoonaa per 19.3.2012. Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykysalkun hyvä hoito ja sen arvon kasvattaminen. Solidiumin osakesalkussa on kaksitoista pörssilistattua yhtiötä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Rautaruukki Oyj, Sampo Oyj, Sponda Oyj, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB ja Tieto Oyj). Solidiumin tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Lisätietoja: www.solidium.fi

 

Lisätiedot: toimitusjohtaja Kari Järvinen, Solidium Oy, puh. 010 830 8905

 

Tärkeä huomautus

TÄMÄ TIEDOTE ANTAA AINOASTAAN TIETOJA EIKÄ SITÄ TULE TULKITA TARJOUKSEKSI TAI TARJOUSPYYNNÖKSI OSTAA, MYYDÄ, LASKEA LIIKKEESEEN TAI MERKITÄ ARVOPAPEREITA. ARVOPAPERIEN MYYNTIÄ EI MYÖSKÄÄN TAPAHDU SELLAISISSA VALTIOISSA, JOISSA TÄLLAINEN TARJOUS, TARJOUSPYYNTÖ TAI MYYNTI OLISI LAINVASTAINEN ENNEN REKISTERÖINTIÄ TAI MUUTA HYVÄKSYMISTOIMENPIDETTÄ TÄLLAISEN VALTION ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA.

TÄMÄ OSAKEMYYNTI JA LAINA EIVÄT OLE TARKOITETTU YLEISÖLLE. TÄMÄ TIEDOTE JA MIKÄ TAHANSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN, JOHON SE VIITTAA, ON SUUNNATTU VAIN HENKILÖILLE, JOTKA OVAT (1) KOKENEITA SIJOITTAJIA DIREKTIIVIN 2003/71/EY JA RELEVANTTIEN TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEIDEN NOJALLA (“ESITEDIREKTIIVI”) JA (2) JOILLA ON AMMATTIMAISTA KOKEMUSTA SIJOITTAMISESTA VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) (FINANCIAL PROMOTION) MÄÄRÄYKSEN 2005 (”MÄÄRÄYS”) ARTIKLAN 19(1) TARKOITTAMALLA TAVALLA TAI JOTKA OVAT MÄÄRÄYKSEN ARTIKLAN 49(2)(A)-(D) MUKAISIA KORKEAN VARALLISUUSTASON OMAAVIA TAHOJA (HIGH NET WORTH ENTITIES) TAI OVAT HENKILÖITÄ, JOILLE TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJA ARVOPAPEREITA VOIDAAN MUUTOIN LAILLISESTI TARJOTA (KAIKKI EDELLÄ MAINITUT HENKILÖT YHDESSÄ, ”RELEVANTIT HENKILÖT”). HENKILÖIDEN, JOTKA EIVÄT OLE RELEVANTTEJA HENKILÖITÄ EI TULE TOIMIA OSAKEMYYNNISTÄ TAI LAINASTA TÄSSÄ TIEDOTTEESSA ANNETTUJEN TIETOJEN NOJALLA TAI NOJAUTUA NIIHIN. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITUT SIJOITUKSET TAI SIJOITUSTOIMINTA, JOHON TÄSSÄ TIEDOTTEESSA VIITATAAN, ON AINOASTAAN RELEVANTTIEN HENKILÖIDEN SAATAVILLA JA NIIHIN RYHDYTÄÄN AINOASTAAN RELEVANTTIEN HENKILÖIDEN KANSSA.

TÄTÄ TIEDOTETTA EI OLE TARKOITETTU JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOIHIN (MUKAAN LUKIEN SEN TERRITORIOT JA ALUEET, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOT SEKÄ HALLINNOLLINEN PIIRIKUNTA DISTRICT OF COLUMBIA). TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ OSAKKEITA YHDYSVALTOIHIN. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJA OSAKKEITA EI OLE REKISTERÖITY, EIKÄ NIITÄ TULLA REKISTERÖIMÄÄN YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN) MUKAISESTI, EIKÄ NIITÄ SAA TARJOTA TAI MYYDÄ YHDYSVALLOISSA MUUTOIN KUIN SOVELTUVAN REKISTERÖINTIVAATIMUSTA KOSKEVAN POIKKEUKSEN NOJALLA. ARVOPAPEREITA EI TARJOTA YLEISÖLLE YHDYSVALLOISSA.

SIJOITUSPÄÄTÖS OSTAA ARVOPAPEREITA OSAKEMYYNNISSÄ JA LAINASSA TULEE TEHDÄ AINOASTAAN JULKISESTI SAATAVILLA OLEVAAN TIETOON PERUSTUEN, JOTA GOLDMAN SACHS (“PÄÄJÄRJESTÄJÄ”), SEB ENSKILDA TAI MYYJÄ EIVÄT OLE ITSENÄISESTI VAHVISTANEET. TÄTÄ TIEDOTETTA TAI SEN KOPIOTA EI VOI VIEDÄ, LÄHETTÄÄ TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOIHIN, KANADASSA TAI KANADAAN, AUSTRALIASSA TAI AUSTRALIAAN, JAPANISSA TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA TARJOUS TAI MYYNTI OLISI SOVELTUVAN LAIN NOJALLA KIELLETTYÄ. TÄMÄN RAJOITUKSEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA YHDYSVALTAIN, KANADAN, AUSTRALIAN, JAPANIN TAI MUUN SOVELTUVAN ARVOPAPERILAIN RIKKOMISEEN.

TÄMÄN TIEDOTTEEN JAKELU JA TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJEN ARVOPAPEREIDEN TARJOAMINEN TAI MYYNTI SAATTAA OLLA LAILLA RAJOITETTUA JOISSAKIN VALTIOISSA. PÄÄJÄRJESTÄJÄ, SEB ENSKILDA TAI MIKÄÄN NIIDEN TYTÄRYHTIÖ TAI MIKÄÄN MUU HENKILÖ EIVÄT OLE RYHTYNYT TOIMENPITEISIIN, JOLLA SALLITTAISIIN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJEN ARVOPAPEREIDEN TARJOAMINEN TAIKKA TÄMÄN TIEDOTTEEN TAI TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUIHIN ARVOPAPEREIHIN LIITTYVÄN MUUN TARJOUS- TAI MARKKINOINTIMATERIAALIN HALLINTA TAI JAKELU MISSÄÄN SELLAISESSA VALTIOSSA, JOSSA ENNEN TÄLLAISEN TOIMINNAN SALLITTAVUUTTA EDELLYTETÄÄN TIETTYJÄ TOIMENPITEITÄ.

PÄÄJÄRJESTÄJÄ JA SEB ENSKILDA EDELLYTTÄVÄT, ETTÄ HENKILÖIDEN, JOIDEN HALTUUN TÄMÄ TIEDOTE TULEE, ON TUTUSTUTTAVA JA NOUDATETTAVA TÄLLAISIA RAJOITUKSIA. PÄÄJÄRJESTÄJÄ TOIMII YKSINOMAAN MYYJÄN PUOLESTA OSAKEMYYNNISSÄ JA LAINASSA SEKÄ SEB ENSKILDA TOIMII YKSINOMAAN MYYJÄN PUOLESTA OSAKEMYYNNISSÄ. PÄÄJÄRJESTÄJÄ JA SEB ENSKILDA EIVÄT PIDÄ KETÄÄN MUUTA HENKILÖÄ (RIIPPUMATTA SIITÄ ONKO HÄN TÄMÄN DOKUMENTIN VASTAANOTTAJA VAI EI) ASIAKKAANAAN OSAKEMYYNNIN YHTEYDESSÄ EIKÄ PÄÄJÄRJESTÄJÄ PIDÄ KETÄÄN MUUTA HENKILÖÄ (RIIPPUMATTA SIITÄ ONKO HÄN TÄMÄN DOKUMENTIN VASTAANOTTAJA VAI EI) ASIAKKAANAAN LAINAN YHTEYDESSÄ JA NE EIVÄT OLE VASTUUSSA ASIAKASSUOJAN JÄRJESTÄMISESTÄ TAI OSAKEMYYNTIIN, LAINAN TAI TRANSAKTIOON, JÄRJESTELYYN TAI MUUHUN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUUN ASIAAN LIITTYVÄSTÄ NEUVONNASTA KENELLEKÄÄN MUULLE KUIN MYYJÄLLE. PÄÄJÄRJESTÄJÄ JA SEB ENSKILDA VOIVAT OSALLISTUA OSAKEMYYNTIIN JA LAINAAN OMAAN LUKUUNSA.