TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN ON SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY

Osakkeiden myyntitulot 176 miljoonaa euroa eli 3,33 euroa osakkeelta

Solidium on tänään myynyt nopeutetussa tarjousmenettelyssä 53 000 000 Sponda Oyj:n osaketta, eli noin 19 prosenttia Spondan osakekannasta. Osakekohtainen myyntihinta on 3,33 euroa. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ostivat merkittävän osan tarjotuista osakkeista ja loput osakkeista myytiin suomalaisille ja kansainvälisille instituutiosijoittajille.

Bruttomyyntitulot ovat noin 176 miljoonaa euroa ja Solidiumin myyntivoitto ennen veroja noin 79 miljoonaa euroa. Myynnin seurauksena Solidiumin omistus Spondassa laskee nykyisestä 34,3 prosentista 15,2 prosenttiin liikkeeseenlasketuista osakkeista. Solidium on sitoutunut olemaan myymättä Spondan osakkeita markkinoille 180 päivän ajan myynnin toteuttamisesta tietyin poikkeuksin.

”Olemme vähentäneet omistusosuuttamme Spondassa strategiamme mukaisesti ja olen hyvin tyytyväinen myynnin toteutukseen”, toteaa Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen. ”Annoimme tukemme Spondalle sijoittamalla 71 miljoonaa euroa osakeannissa kesäkuussa 2009 ja olemme nyt realisoineet osan viimeaikaisesta myönteisestä osakekurssikehityksestä. Osakeannin jälkeen Spondan osakekurssi on noussut 2,0 eurosta nykyiseen 3,4 euroon ja samalla yhtiön alennus substanssiarvoon on pienentynyt merkittävästi. Toteutetun osakemyynnin jälkeenkin Solidium säilyy Spondan suurimpana osakkeenomistajana noin 15 prosentin omistusosuudella.”

Morgan Stanley toimi myynnin pääjärjestäjänä ja ABG Sundal Collier myyntiagenttina.
Sponda Oyj on johtava toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Yhtiö toimii Suomessa pääkaupunkiseudulla ja maan suurimmissa kaupungeissa sekä Venäjällä Moskovassa ja Pietarissa. Sponda-konsernin sijoituskiinteistöjen vuokrattava pinta-ala on noin 1,5 milj. m² koostuen toimisto- ja liiketiloista sekä logistiikkakohteista. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 2,8 miljardia euroa. Spondan osake noteerataan Nasdaq OMX:ssä Helsingissä.

Tärkeä huomautus

TÄMÄ TIEDOTE ANTAA AINOASTAAN TIETOJA EIKÄ SITÄ TULE TULKITA TARJOUKSEKSI TAI TARJOUSPYYNNÖKSI OSTAA, MYYDÄ, LASKEA LIIKKEESEEN TAI MERKITÄ ARVOPAPEREITA. ARVOPAPERIEN MYYNTIÄ EI MYÖSKÄÄN TAPAHDU SELLAISISSA VALTIOISSA, JOISSA TÄLLAINEN TARJOUS, TARJOUSPYYNTÖ TAI MYYNTI OLISI LAINVASTAINEN ENNEN REKISTERÖINTIÄ TAI MUUTA HYVÄKSYMISTOIMENPIDETTÄ TÄLLAISEN VALTION ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA.

TÄMÄ OSAKEMYYNTI EI OLE TARKOITETTU YLEISÖLLE. TÄMÄ TIEDOTE JA MIKÄ TAHANSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN, JOHON SE VIITTAA, ON SUUNNATTU VAIN HENKILÖILLE, JOTKA OVAT (1) KOKENEITA SIJOITTAJIA DIREKTIIVIN 2003/71/EY JA RELEVANTTIEN TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEIDEN NOJALLA (”ESITEDIREKTIIVI”) JA (2) JOILLA ON AMMATTIMAISTA KOKEMUSTA SIJOITTAMISESTA VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) (FINANCIAL PROMOTION) MÄÄRÄYKSEN 2005 (”MÄÄRÄYS”) ARTIKLAN 19(1) TARKOITTAMALLA TAVALLA TAI JOTKA OVAT MÄÄRÄYKSEN ARTIKLAN 49(2)(A)-(D) MUKAISIA KORKEAN VARALLISUUSTASON OMAAVIA TAHOJA (HIGH NET WORTH ENTITIES) TAI OVAT HENKILÖITÄ, JOILLE MYYTÄVIÄ OSAKKEITA VOIDAAN MUUTOIN LAILLISESTI TARJOTA (KAIKKI EDELLÄ MAINITUT HENKILÖT YHDESSÄ, ”RELEVANTIT HENKILÖT”). HENKILÖIDEN, JOTKA EIVÄT OLE RELEVANTTEJA HENKILÖITÄ EI TULE TOIMIA OSAKEMYYNNISTÄ TÄSSÄ TIEDOTTEESSA ANNETTUJEN TIETOJEN NOJALLA TAI NOJAUTUA NIIHIN. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITUT SIJOITUKSET TAI SIJOITUSTOIMINTA, JOHON TÄSSÄ TIEDOTTEESSA VIITATAAN, ON AINOASTAAN RELEVANTTIEN HENKILÖIDEN SAATAVILLA JA NIIHIN RYHDYTÄÄN AINOASTAAN RELEVANTTIEN HENKILÖIDEN KANSSA.

TÄTÄ TIEDOTETTA EI OLE TARKOITETTU JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOIHIN (MUKAAN LUKIEN SEN TERRITORIOT JA ALUEET, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOT SEKÄ HALLINNOLLINEN PIIRIKUNTA DISTRICT OF COLUMBIA). TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ OSAKKEITA YHDYSVALTOIHIN. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJA OSAKKEITA EI OLE REKISTERÖITY, EIKÄ NIITÄ TULLA REKISTERÖIMÄÄN YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN) MUKAISESTI, EIKÄ NIITÄ SAA TARJOTA TAI MYYDÄ YHDYSVALLOISSA MUUTOIN KUIN SOVELTUVAN REKISTERÖINTIVAATIMUSTA KOSKEVAN POIKKEUKSEN NOJALLA. ARVOPAPEREITA EI TARJOTA YLEISÖLLE YHDYSVALLOISSA.

SIJOITUSPÄÄTÖS OSTAA ARVOPAPEREITA OSAKEMYYNNISSÄ TULEE TEHDÄ AINOASTAAN JULKISESTI SAATAVILLA OLEVAAN TIETOON PERUSTUEN, JOTA MORGAN STANLEY (”JÄRJESTÄJÄ”) TAI MYYJÄ EIVÄT OLE ITSENÄISESTI VAHVISTANEET. TÄTÄ TIEDOTETTA TAI SEN KOPIOTA EI VOI VIEDÄ, LÄHETTÄÄ TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOIHIN, KANADASSA TAI KANADAAN, AUSTRALIASSA TAI AUSTRALIAAN, JAPANISSA TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA TARJOUS TAI MYYNTI OLISI SOVELTUVAN LAIN NOJALLA KIELLETTYÄ. TÄMÄN RAJOITUKSEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA YHDYSVALTAIN, KANADAN, AUSTRALIAN, JAPANIN TAI MUUN SOVELTUVAN ARVOPAPERILAIN RIKKOMISEEN.

TÄMÄN TIEDOTTEEN JAKELU JA MYYTÄVIEN OSAKKEIDEN TARJOAMINEN TAI MYYNTI SAATTAA OLLA LAILLA RAJOITETTUA JOISSAKIN VALTIOISSA. JÄRJESTÄJÄ TAI MIKÄÄN SEN TYTÄRYHTIÖ TAI MIKÄÄN MUU HENKILÖ EI OLE RYHTYNYT TOIMENPITEISIIN, JOLLA SALLITTAISIIN MYYTÄVIEN OSAKKEIDEN TARJOAMINEN TAIKKA TÄMÄN TIEDOTTEEN TAI MYYTÄVIIN OSAKKEISIIN LIITTYVÄN MUUN TARJOUS- TAI MARKKINOINTIMATERIAALIN HALLINTA TAI JAKELU MISSÄÄN SELLAISESSA VALTIOSSA, JOSSA ENNEN TÄLLAISEN TOIMINNAN SALLITTAVUUTTA EDELLYTETÄÄN TIETTYJÄ TOIMENPITEITÄ. JÄRJESTÄJÄ EDELLYTTÄÄ, ETTÄ HENKILÖIDEN, JOIDEN HALTUUN TÄMÄ TIEDOTE TULEE, ON TUTUSTUTTAVA JA NOUDATETTAVA TÄLLAISIA RAJOITUKSIA. JÄRJESTÄJÄ TOIMII YKSINOMAAN MYYJÄN PUOLESTA OSAKEMYYNNISSÄ. JÄRJESTÄJÄ EI PIDÄ KETÄÄN MUUTA HENKILÖÄ (RIIPPUMATTA SIITÄ ONKO HÄN TÄMÄN DOKUMENTIN VASTAANOTTAJA VAI EI) ASIAKKAANAAN OSAKEMYYNNIN YHTEYDESSÄ JA EI OLE VASTUUSSA ASIAKASSUOJAN JÄRJESTÄMISESTÄ TAI OSAKEMYYNTIIN TAI TRANSAKTIOON, JÄRJESTELYYN TAI MUUHUN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUUN ASIAAN LIITTYVÄSTÄ NEUVONNASTA KENELLEKÄÄN MUULLE KUIN MYYJÄLLE. JÄRJESTÄJÄ VOI OSALLISTUA OSAKEMYYNTIIN OMAAN LUKUUNSA.