Tilikausi 1.7.201730.6.2018

  • Tilikaudella osakeomistusten tuotto oli 8,8 prosenttia
  • Solidiumin tilikauden tulos oli 350 miljoonaa euroa
  • Solidiumin substanssiarvo nousi tilikauden aikana 384 miljoonalla eurolla ja oli katsauskauden lopussa 8,0 miljardia euroa
  • Solidiumin varsinainen yhtiökokous päätti 351 miljoonan euron voitonjaosta

Kuuden kuukauden jakso 1.1.30.6.2018                          

  • Solidiumin osakeomistusten tuotto katsauskaudella oli 4,5 prosenttia
  • Solidium hankki 3,3 prosentin omistusosuuden 845 miljoonalla eurolla Nokiassa
  • Solidium luopui kaikista Telia Companyn osakkeista 517 miljoonalla eurolla
  • Solidium myi kuudesosan Sammon osakkeistaan 467 miljoonalla eurolla
  • Solidium myi 14 miljoonaa Stora Enson R osaketta ja hankki 1,4 miljoonaa Stora Enson A osaketta vapauttaen pääomia 220 miljoonaa euroa
  • Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen valittiin Metson, Sammon ja Stora Enson hallituksiin

Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen kommentoi:

”Tilikautta leimasi strategian toimeenpano, joka näkyi aiempaa runsaampina ostoina ja myynteinä. Alkuvuonna luovuimme kokonaan Telia omistuksesta ja vähensimme omistusta SSAB:ssa ja Sammossa. Käytimme osakemyynneistä saadut varat pääasiassa Nokia sijoitukseemme. Nokia on erinomainen lisäys Solidiumin portfolioon. Nokian vahva markkina-asema ja laaja teknologinen osaaminen ovat houkuttelevia tekijöitä ja tarjoavat hyvän mahdollisuuden arvonnousuun. Tehtävämme mukaisesti vahvistamme ja vakautamme kotimaista omistajuutta tässä Suomelle hyvin tärkeässä yhtiössä.

Kokonaisuudessaan salkun tuotto pysyi tilikauden aikana hyvänä, ja Solidiumin osakeomistukset tuottoivat 8,8 prosenttia ja katsauskaudella 4,5 prosenttia. Parhaiten tuotti Stora Enso, jonka myönteiseen kehitykseen vaikutti sekä sellun vahva kysyntä että lopputuotteiden hintojen nousu. Siksi vapautimmekin yli 200 miljonaa euroa Stora Enso omistuksestamme tuleviin tarpeisiin.

Tavoitteenamme on, että pidemmällä aikavälillä Solidiumilla on edustaja jokaisen omistusyhtiön hallituksessa. Solidiumin hallituksen jäsenet ovat jäseninä kolmessa omistusyhtiössämme. Katsauskaudella Metson, Sammon ja Stora Enson yhtiökokoukset valitsivat minut yhtiöiden hallituksiin. Hallitustyöskentelyssä haluamme edistää yhtiön etua ja auttaa sitä omalta osaltamme menestymaan verrokkiyhtiöitään paremmin. Hallituksen jäsenenä Solidiumin edustajalla on käytössään suuri määrä Solidiumin sijoitustiimin analysoimaa tietoa omistusyhtiöistä, niiden toimialoista ja kilpailijoista. Tätä tietoa hyödynnetään täysimääräisesti yhtiöiden hyväksi.”

SOLIDIUMIN OMISTUKSET 

Omistusten kehitys ja tunnusluvut

Solidiumin kaikkien omistusten (osake- ja rahamarkkinasijoitukset) arvo oli 9 093 miljoonaa euroa 30.6.2018 (8 847 miljoonaa euroa 31.12.2017 ja 8 930 miljoonaa euroa 30.6.2017). Kaikkien omistusten tuotto oli 4,3 prosenttia kuuden kuukauden katsauskaudella, ja
8,3 prosenttia päättyneeltä tilikaudelta. Tarkemmat tiedot sijoitusten tunnusluvuista ovat liitteenä.

Osakeomistukset
Solidiumin osakeomistusten arvo oli 8 108 miljoonaa euroa 30.6.2018 (8 538 miljoonaa euroa 31.12.2017 ja 8 223 miljoonaa euroa 30.6.2017). Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto oli katsauskaudella 4,5 prosenttia ja päättyneeltä tilikaudelta 8,8 prosenttia. Puolivuotiskauden sekä tilikauden aikana parhaiten tuottivat Stora Enso ja Elisa.

Rahamarkkinasijoitukset
Solidiumin rahamarkkinasijoitukset olivat 985 miljoonaa euroa 30.6.2018 (309 miljoonaa euroa 31.12.2017 ja 707 miljoonaa euroa 30.6.2017). Rahamarkkinasijoitusten tuotto oli katsauskaudella 0,0 prosenttia ja päättyneeltä tilikaudelta 0,2 prosenttia.

Solidiumin saama voitonjako 

Solidium sai tilikaudella omistamiltaan yhtiöiltä osinkoa yhteensä 362 miljoonaa euroa ennen veroja (1.7.2016–30.6.2017: 314 miljoonaa euroa) ja verojen jälkeen 351 miljoonaa euroa (307 miljoonaa euroa). Solidiumin saama osinkotuotto oli noin 4,5 prosenttia suhteessa osakeomistusten arvoon 30.6.2018.

Osallistuminen nimitystoimikuntien toimintaan ja hallitusvalinnat

Solidiumin hallinnointimallin kannalta keskeistä on aktiivinen vaikuttaminen omistettujen yhtiöiden hallituskokoonpanoihin. Solidium osallistui katsauskaudella tiiviisti hallitusvalintoja valmistelevien nimitystoimikuntien työskentelyyn. Solidiumin tavoitteena on muodostaa omistaja-arvon luomisen kannalta mahdollisimman hyvin toimiva ja yhtiön tarpeita vastaava hallituskokoonpano. Solidiumin omistamien yhtiöiden hallituksiin valittiin tilikauden aikana yhteensä 14 uutta jäsentä, joista naisia oli 5.

Solidiumin edustajat ovat toimineet Elisan, Outokummun, Outotecin, Stora Enson ja Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajina sekä Kemiran, Metson, SSAB:n, Telia Companyn ja Tiedon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseninä. Nimitystoimikunnat valmistelivat hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaisille yhtiökokouksille 2018.

Solidiumin strategian mukaan tavoitteena on että pidemmällä aikavälillä Solidiumilla on hallituspaikka jokaisen yhtiönsä hallituksessa. Kevään 2018 yhtiökokouskaudella Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen valittiin Metson, Stora Enson ja Sammon hallituksiin.

Osaketransaktiot

Alkuvuonna 2018 Solidium hankki 3,3 prosenttia Nokia Oyj:n osakkeista 845 miljoonalla eurolla. Nokia on globaali johtaja verkottuneen maailman teknologioiden kehittämisessä. Nokian vahva markkina-asema ja laaja teknologinen osaaminen ovat erittäin houkuttelevia tekijöitä ja tarjoavat hyvän mahdollisuuden arvonnousuun.

Maaliskuussa 2018 Solidium myi kuudesosan Sampo Oyj:n osakkeistaan 467 miljoonalla eurolla. Sampo-konsernin pitkään jatkuneen erinomaisen kehityksen ansiosta yhtiön osuus Solidiumin sijoitusvarallisuudesta oli noussut lähes 35 prosentin tasolle. Osakkeiden myynnillä Solidium tasapainotti salkkunsa koostumusta jatkaen kuitenkin Sammon merkittävänä omistajana.

Kesäkuussa 2018 Solidium myi 14 miljoonaa Stora Enso R osaketta 246 miljoonalla eurolla ja  hankki 1,4 miljoonaa A osaketta. Kauppojen jälkeen Solidiumin osuus äänistä Stora Ensossa säilyi samana 27,3 prosentissa mutta osuus Stora Enson osakkeista laski 12,3 prosentista 10,7 prosenttiin vapauttaen 220 miljoonaa euroa tuleviin tarpeisiin.

Tilikauden aikana Solidium toteutti omistajastrategiaansa myös Outokumpu Oyj:ssa pienentämällä omistusosuutensa 23,8 prosentista 22,8 prosenttiin 36 miljoonalla eurolla ja SSAB AB:ssa pienentämällä omistusosuutensa 17,1 prosentista 13,5 prosenttiin 151 miljoonalla eurolla. Solidium hankki Konecranes Oyj:n osakkeita 88 miljoonalla eurolla, jolloin omistusosuus Konecranesissa nousi 3,2 prosentista 6,2 prosenttiin.

SOLIDIUM OY:N TAPAHTUMAT

Yhtiökokous

Solidiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 11.9.2018. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2017-30.6.2018 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Solidium jakaa osinkoa omistajalle yhteensä 351 miljoonaa euroa, mikä vastaa Solidiumin saamien osinkojen määrää näistä maksettavat verot huomioiden. Hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka puheenjohtajaksi Harri Sailas, varapuheenjohtajaksi Eija Ailasmaa sekä varsinaisiksi jäseniksi Timo Ahopelto, Aaro Cantell, Markku Hyvärinen, Paula Lehtomäki ja Marjo Miettinen. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan ja vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 3 000 euro kuukaudessa ja jäsenten palkkioksi 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 600 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin kokouksesta. Solidiumin tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Raija-Leena Hankonen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Taloudellisia tunnuslukuja

Solidium on ottanut käyttöön 1.7.2017 lähtien osakeomistusten kirjanpitokäsittelyä koskevan kirjanpitolain 5.2a § jonka mukaan osakkeet arvostetaan taseessa käypään arvoon ja käyvän arvon muutokset kirjataan omaan pääomaan käyvän arvon rahastoon. Käyvän arvon muutoksista kirjataan laskennallinen verovelka tai
-saaminen. Arvonmuutokset eivät ole veronalaisia, koska niitä ei kirjata tulosvaikutteisesti.

Solidiumin tilikauden tulos oli 350 miljoonaa euroa. Solidiumin toimintakulut olivat 4,6 miljoonaa euroa ja toiminnan hallinnointikulusuhde siten 0,06 prosenttia. Solidiumin substanssiarvo kasvoi osakesijoitusten arvonmuutosten ansiosta katsauskauden aikana 0,4 miljardilla eurolla ja oli katsauskauden lopussa 8,0 miljardia euroa.

1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017*
Liikevoitto, milj. € -4,6 -4,6
Tilikauden voitto, milj. € 349,6 304,6
Sijoitusten tuotto käyvin arvoin, % 8,3 32,4
Toiminnan hallinnointikulusuhde, % 0,06 0,07
Substanssiarvo, milj. € 8 009,9 7 626,3
Rahoitusvelat, milj. € 350,0 350,0
Omavaraisuusaste, % 88 85
Voitonjako, milj. € 351,0 307,0
Keskimääräinen henkilöstön lukumäärä 11 11

*Edellisen tilikauden vertailuluvut raportoidaan taulukossa uuden laskentaperiaatteen mukaisesti.

Solidiumin vuosikertomus on saatavilla Solidiumin verkkosivuilla www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomukset.

Tätä tiedotetta ei ole tilintarkastettu.

Solidium Oy

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Antti Mäkinen, puh. 010 830 8905

Tiedote ja tiedotustilaisuuden esitys ovat saatavina kokonaisuudessaan täältä:

 Puolivuosikatsaus

Tiedotustilaisuuden esitys

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana kahdessatoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Metso Oyj, Nokia Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 8,5 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi.