Kuuden kuukauden jakso 1.1.30.6.2020

  • Solidiumin osakeomistusten tuotto katsauskaudella oli -7,0 prosenttia
  • Metso ja Outotec yhdistyivät, minkä yhteydessä syntyneen Neleksen osakkeet myytiin Valmetille

Tilikausi 1.7.201930.6.2020

  • Tilikaudella osakeomistusten tuotto oli -8,3 prosenttia
  • Solidiumin tilikauden tulos oli 211 miljoonaa euroa
  • Solidiumin hallitus ehdottaa, että Solidium jakaa osinkoa omistajalle yhteensä 168 miljoonaa euroa

Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen kommentoi:

”Solidiumin tilikautta 2019-2020 leimasi keväällä alkanut koronaviruspandemia ja sen aiheuttamat rajoitustoimet, jotka iskivät globaaliin talouteen. Poikkeustila vaikutti useiden Solidiumin salkkuyhtiöiden toimintaan etenkin heikentyneen kysynnän kautta.

Tilikauden aikana Solidium lisäsi omistusta Nokiassa, Nokian Renkaissa sekä

Konecranesissa, ja kevensi omistusosuutta Sammossa sekä Kemirassa. Myös salkkuyhtiöissä tapahtui merkittäviä yritysjärjestelyjä, kun Tieto ja norjalainen EVRY sekä Metso ja Outotec yhdistyivät.

Kuluneella tilikaudella päätimme paneutua aiempaa syvällisemmin yhtiöiden hiilitaseeseen. Käynnistimme projektin, jossa vertasimme salkkuyhtiöitämme hiilidioksidiintensiteetin suhteen saman toimialan yrityksiin maailmalla.

Toimiohjeensa mukaan Solidium tulouttaa valtiolle omistusyhtiöstä saamansa osingot. Koronaviruspandemia vaikutti myös pörssiyhtiöiden osingonmaksuun. Kevään 2020 yhtiökokouksissa osinkoja leikattiin ja siirrettiin myöhemmin maksettavaksi. Tilikaudella saamamme osingot laskivatkin tästä syystä edellisen tilikauden 337 miljoonasta eurosta 230 miljoonaan euroon.”

SOLIDIUMIN OMISTUKSET

 

Omistusten kehitys ja tunnusluvut

Solidiumin kaikkien omistusten (osake- ja rahamarkkinasijoitukset) arvo oli 6 950 miljoonaa euroa 30.6.2020 (7 701 miljoonaa euroa 31.12.2019 ja 8 193 miljoonaa euroa 30.6.2019). Kaikkien omistusten tuotto oli -6,7 prosenttia kuuden kuukauden katsauskaudella, ja -7,9 prosenttia päättyneeltä tilikaudelta. Tarkemmat tiedot sijoitusten tunnusluvuista ovat liitteenä.

 

Osakeomistukset

Solidiumin osakeomistusten arvo oli 6 799 miljoonaa euroa 30.6.2020 (7 541 miljoonaa euroa 31.12.2019 ja 7 742 miljoonaa euroa 30.6.2019). Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto oli katsauskaudella -7,0 prosenttia ja päättyneeltä tilikaudelta -8,3 prosenttia. Tilikauden aikana parhaiten tuottivat Elisa (30 %), Valmet (10 %) ja Outotec (9 %).

 

Rahamarkkinasijoitukset

Solidiumin rahamarkkinasijoitukset olivat 151 miljoonaa euroa 30.6.2020 (160 miljoonaa euroa 31.12.2019 ja 452 miljoonaa euroa 30.6.2019). Rahamarkkinasijoitusten tuotto oli katsauskaudella 0,0 prosenttia ja päättyneeltä tilikaudelta 0,1 prosenttia.

Solidiumin saama voitonjako

 

Solidium sai tilikaudella omistamiltaan yhtiöiltä osinkoa yhteensä 230 miljoonaa euroa ennen veroja (1.7.2018–30.6.2019: 337 miljoonaa euroa) ja verojen jälkeen 206 miljoonaa euroa (300 miljoonaa euroa). Solidiumin saama osinkotuotto oli noin 3,4 prosenttia suhteessa osakeomistusten arvoon 30.6.2020. Yhtiöistä Nokia, Outokumpu, TietoEVRY sekä SSAB päättivät jättää jakamatta osinkoa keväällä 2020, mutta TietoEVRY päätti heinäkuussa 2020 jakavansa osinkoa kesän ja syksyn aikana.

Osallistuminen nimitystoimikuntien toimintaan ja hallitusvalinnat

 

Solidiumin hallinnointimallin kannalta keskeistä on aktiivinen vaikuttaminen omistettujen yhtiöiden hallituskokoonpanoihin. Solidium osallistui katsauskaudella tiiviisti hallitusvalintoja valmistelevien nimitystoimikuntien työskentelyyn. Solidiumin tavoitteena on muodostaa omistaja-arvon luomisen kannalta mahdollisimman hyvin toimiva ja yhtiön tarpeita vastaava hallituskokoonpano. Solidiumin omistamien yhtiöiden hallituksiin valittiin tilikauden aikana yhteensä 11 uutta jäsentä, joista naisia oli 4.

Solidiumin edustajat ovat toimineet Elisan, Metson, Outokummun, Outotecin ja Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajina sekä Kemiran, Konecranesin, SSAB:n, Stora Enson ja TietoEVRYn osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseninä. Nimitystoimikunnat valmistelivat hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaisille yhtiökokouksille 2020.

Solidiumin strategian mukaan tavoitteena on että pidemmällä aikavälillä Solidiumilla on hallituspaikka jokaisen yhtiönsä hallituksessa. Kevään 2020 yhtiökokouskaudella Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen valittiin uudelleen Metson, Sammon ja Stora Enson hallituksiin ja sijoitusjohtaja Annareetta Lumme-Timonen valittiin uutena jäsenenä SSAB:n hallitukseen. Lisäksi sijoitusjohtaja Petter Söderström valittiin Metsosta irtaantuneen Neleksen hallitukseen. Näiden lisäksi Soldiumin hallituksen jäsenistä Aaro Cantell on Valmetin hallituksessa, Jannica Fagerholm Sammon hallituksessa ja Timo Ahopelto TietoEVRYn hallituksessa.

Osaketransaktiot

Tilikauden aikana Solidium hankki Nokian osakkeita 207 miljoonalla eurolla, Nokian Renkaiden osakkeita 55 miljoonalla eurolla ja Konecranesin osakkeita 25 miljoonalla eurolla. Osakkeiden hankinnan jälkeen Solidiumin omistusosuus Nokiassa nousi tilikauden aikana 3,7 prosentista 4,8 prosenttiin, Nokian Renkaissa 5,1 prosentista 6,8 prosenttiin ja Konecranesissa 7,4 prosentista 8,5 prosenttiin. Lisäksi Tiedon ja EVRY:n yhdistymisen myötä Solidiumin omistusosuus liudentui hetkellisesti 6,3 prosenttiin. Joulukuussa 2019 solmitun Solidiumin ja Apaxin välisen osakekaupan myötä Solidium osti TietoEVRY:n osakkeita 123 miljoonalla eurolla ja omistusosuus nousi takaisin 10 prosenttiin.

Lokakuussa 2019 Solidium laski omistusosuutensa Kemirassa 14,0 prosentista 10,2 prosenttiin myymällä 6 miljoonaa Kemiran osaketta markkinoille. Osakemyynnin myyntitulot olivat noin 84 miljoonaa euroa. Lisäksi syksyllä 2019 Solidium myi Sammolta ylimääräisenä osinkona saadut Nordea-osakkeet markkinoille 36 miljoonalla eurolla. Helmikuussa 2020 Solidium myi noin 2,0 prosenttia Sammon ulkona olevista osakkeista. Myyntitulot, noin 458 miljoonaa euroa, käytettiin erääntyvän pankkilainan takaisinmaksuun ja uusiin osakesijoituksiin. Osakemyynnin johdosta Solidiumin omistusosuus Sammossa laski aiemmasta 10,0 prosentista 8,0 prosenttiin.

Yritysjärjestelyt

Tieto Oyj ja EVRY ASA ilmoittivat kesäkuussa 2019 järjestelystä yhdistyä rajat ylittävällä sulautumisella TietoEVRYksi. Samalla Solidium solmi ehdollisen sopimuksen ostaa noin 4,4 miljoonaa Tiedon osaketta EVRY:n suurimmalta osakkeenomistajalta eli Apax Partners LLP:n hallinnoimilta rahastoilta. Yhdistymisen täytäntöönpanon 5.12.2019 myötä Solidiumin omistusosuus liudentui 6,3 prosenttiin, kun EVRY:n omistajat tulivat omistamaan 37,5 % yhdistyneestä TietoEVRY:stä. 2.1.2020 toteutuneen Solidiumin ja Apaxin välisen osakekaupan myötä Solidiumin omistusosuus nousi takaisin 10 prosenttiin.

Tilikauden alussa heinäkuussa 2019 Metso ja Outotec ilmoittivat järjestelystä yhdistää Metson Minerals-liiketoiminta ja Outotec, jolloin Metson venttiililiiketoiminta Neles jatkaisi itsenäisenä pörssiyhtiönä. Vaadittavat viranomaishyväksynnät saatiin ajallaan ja järjestely vietiin päätökseen 30.6.2020. 1.7.2020 lähtien Metso Outotec jatkoi pörssissä Outotecin listauksen pohjalta ja Neles jatkoi Metson listauksen pohjalta.

Solidium teki 17.6.2020 sopimuksen myydä koko 14,9 prosentin Neles-omistuksensa noin 179 miljoonalla eurolla ja kauppahintaa tarkistetaan osakkeen pörssikaupankäynnin perusteella. Kauppakirjan ehtojen mukaisesti Solidiumilla on lisäksi oikeus lisäkauppahintaan eri tilanteissa kolmen vuoden aikana ja sopimus sisältää vuoden mittaisen luovutusrajoituksen.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Sampo ja Rand Merchand Investment Holdings Limited (RMI) julkistivat 5.8.2020 suositellun 1,8 miljardin euron käteisostotarjouksen englantilaisesta vahinkovakuutusyhtiöstä Hastings Group Holdings Plc:tä (Hastings). Tarjouksen loppuunsaattamisen jälkeen Sammolla olisi omistuksessaan ja määräysvallassaan 70 prosenttia ja RMI:llä 30 prosenttia kaikista yhteisesti omistetun yhtiön osakkeista ja äänistä.

SOLIDIUM OY:N TAPAHTUMAT

 

Yhtiökokous

 

Solidiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 6.11.2019. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2018-30.6.2019 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Solidium jakaa osinkoa omistajalle yhteensä 338 miljoonaa euroa, mikä vastaa Solidiumin saamien osinkojen määrää näistä maksettavat verot huomioiden. Hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka puheenjohtajaksi Harri Sailas, varapuheenjohtajaksi Aaro Cantell sekä varsinaisiksi jäseniksi Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Marjo Miettinen, Laura Raitio ja Kimmo Viertola.

 

Taloudellisia tunnuslukuja

Solidiumin tilikauden tulos oli 211 miljoonaa euroa. Solidiumin toimintakulut olivat 3,8 miljoonaa euroa ja toiminnan hallinnointikulusuhde siten 0,05 prosenttia. Solidiumin substanssiarvo pieneni osakesijoitusten arvonmuutosten ja voitonjaon johdosta katsauskauden aikana 0,77 miljardilla eurolla ja oli katsauskauden lopussa 6,6 miljardia euroa.

1.7.2019-30.6.2020 1.7.2018-30.6.2019
Liikevoitto, milj. € -3,8 -3,9
Tilikauden voitto, milj. € 210,6 297,2
Sijoitusten tuotto käyvin arvoin, % -7,9 -2,9
Toiminnan hallinnointikulusuhde, % 0,05 0,05
Substanssiarvo, milj. € 6 572,1 7 340,8
Rahoitusvelat, milj. € 0,0 205,0
Omavaraisuusaste, % 95 90
Voitonjako, milj. € 168,0* 338,0
Keskimääräinen henkilöstön lukumäärä 12 12

* Hallituksen ehdotus

Solidiumin vuosikertomus on saatavilla Solidiumin verkkosivuilla www.solidium.fi/julkaisut-media/vuosikertomukset.

Tätä tiedotetta ei ole tilintarkastettu.

Liite: Solidiumin omistukset 30.6.2020

Solidium Oy

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Antti Mäkinen, puh. 010 830 8905

Tiedote ja tiedotustilaisuuden esitys ovat saatavina kokonaisuudessaan täältä:

Puolivuosikatsaus

Tiedotustilaisuuden esitys

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana kahdessatoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Metso Outotec Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Outokumpu Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, TietoEVRY Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 7,4 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi.