Fin | Eng | Swe

Verksamhet som ägare

Solidiums verksamhet syftar till att främja utvecklingen och tillväxten i innehavsbolagen genom aktivt ägande och strävar efter att bolagen ska prestera bättre än sina jämförelsebolag. Som aktiv ägare stöder och utmanar Solidium sina innehavsbolags styrelser och ledningar och förutsätter en ständig utveckling och resultat. Solidium för en aktiv dialog med ledningen i innehavsbolagen. Vid mötena med ledningen diskuteras bolagens situation och utsikter samt Solidiums åsikter och mål beträffande bolagets utveckling.

Styrelsevalen för de bolag Solidium äger är en av Solidiums främsta påverkningskanaler. Solidium deltar i valet av styrelseledamöter i innehavsbolagen genom valberedning tillsammans med andra storägare. Solidium analyserar systematiskt styrelsesammansättningarna för innehavsbolagen och styrelsernas verksamhet samt strävar efter att en så välfungerande och för bolaget ändamålsenlig styrelse som möjligt väljs för respektive bolag.

Enligt den uppdaterade strategin har Solidium en aktivare ägarroll. Målet är att på längre sikt ha en egen styrelserepresentant i styrelserna för varje innehavsbolag.