Fin | Eng | Swe

Val av styrelser

Ägarvärde genom styrelseval

I enlighet med Solidiums nuvarande verksamhetsmodell föreslår bolaget i regel inte medlemmar från den egna ledningen eller styrelsen till styrelsen för de bolag vi äger. Härvid betonas i det aktiva ägararbetet valet av så bra styrelsesammansättningar som möjligt genom arbetet i nomineringsråden samt förväntningarna på ett effektivt styrelsearbete samt att styrelserna utmanas och stöds tillräckligt.

Styrelsevalen för de bolag vi äger är en av våra viktigaste påverkningskanaler. Solidium deltar aktivt i nomineringsorganens arbete och utveckling av dem när de bereder val av styrelser. Vår erfarenhet är att ordförandeskap eller medlemskap i nomineringsråden är ett effektivt sätt att genom styrelsevalen påverka bolagets strategiska riktning och öka ägarvärdet.

Beredningen av valet av styrelseledamöter och bildandet av fungerande styrelsesammansättningar är en betydande och krävande process som ger ägarvärde. Ett av de viktigaste verktygen för en aktiv ägare som vill skapa värde är förmågan att välja en styrelse som bäst motsvarar bolagets behov. Vi analyserar systematiskt styrelsesammansättningarna för de bolag vi äger och styrelsernas arbete, och vi strävar efter att aktivt påverka att den ur innehavsbolagets perspektiv bästa möjliga styrelsen blir vald.

Ett av Solidiums mål är att bilda en styrelsesammansättning som fungerar så bra som möjligt med tanke på värdebildningen och som tjänar bolagets behov och där ledamöternas kompetens, erfarenhet och egenskaper kompletterar varandra. Genom styrelseval strävar vi efter att hitta rätt kompetens för de strategiska utmaningar som bolagets styrelse måste lösa under de kommande åren. Detta förutsätter att de som bereder styrelsevalen känner bolaget och dess bransch på djupet och ständigt följer med dessa. Dessutom är det viktigt med tanke på styrelsens interna funktion att styrelseledamöternas personliga egenskaper stöder ett så effektivt och högklassigt styrelsearbete som möjligt.

Mångfald berikar styrelsearbetet

Urvalskriterier för styrelseledamöterna är bland annat yrkeskunskap, kompetens och erfarenhet, engagemang samt möjligheten att använda tillräckligt mycket tid för styrelseuppgifterna. Vid val av styrelsesammansättningar beaktas bland annat styrelsens tillgång till tillräcklig mångfald, branschkompetens, ekonomisk kompetens och teknologisk kompetens samt förståelse för relevanta geografiska marknader.

De personliga egenskaperna hos de personer som väljs in i styrelsen är avgörande med tanke på dynamiken i styrelsearbetet. Särskilt viktigt är valet av styrelseordförande. Styrelseordföranden organiserar och bestämmer hur styrelsen ska arbeta, och dennes roll inkluderar diskussion med de största ägarna om bolagets strategiska frågor. Styrelseordförandenas beredskap till dialog med ägarna är en viktig förutsättning för ett aktivt ägararbete. Ett bra samarbete i skapandet av ägarvärdet främjar alla aktieägares bästa.

Styrelseledamöternas roll är krävande och därför ska tillbörlig och konkurrenskraftig kompensation betalas. Styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter har ökat märkbart under de senaste åren. Därmed har även tidsanvändningen ökat betydligt. I de flesta bolagen bereder nomineringsrådet ett förslag till styrelsearvoden till bolagsstämman. Solidiums utgångspunkt är att alla beslut om arvoden görs utifrån en bolagsspecifik bedömning och jämförelse. Då bedöms motsvarande börsbolag i Finland och även internationellt, särskilt i Norden.

Aktiv och professionell utvecklare av arbetet i nomineringsråden

I de flesta bolag som Solidium äger bereder ett nomineringsråd ett förslag till valet av styrelseledamöter för den ordinarie bolagsstämman. Nomineringsrådet utgörs av de största aktieägarna och styrelseordföranden. Det lämpar sig väl för bolag med stora och aktiva ägare som vill delta långsiktigt i beredningen av styrelseval.

Solidium deltar aktivt i nomineringsrådens arbete och utvecklingen av detta. Under räkenskapsperioden 2015–2016 deltog bolagets representanter som ordförande i sju och som ledamöter i fyra nomineringsråd. Under räkenskapsperioden var särskilt principerna för bedömning av mångfalden i styrelser framme i nomineringsrådens arbete. Genom de två svenska bolag vi äger får vi värdefull information även om den svenska praxisen för nomineringsråd.

Vi har försökt utveckla arbetet i nomineringsråden så att det är så professionellt och transparent som möjligt för alla aktieägare och andra intressenter. Nomineringsråden har i regel en arbetsordning som godkänts av bolagsstämman, och de presenterar verksamhetens mål och resultat för alla aktieägare årligen på bolagsstämman. Nomineringsråden kan vid behov utnyttja rådgivare när de kartlägger och bedömer styrelseledamöter. Till nomineringsrådens ordförande och ledamöter betalas inga arvoden.

I bolag som saknar nomineringsråd bereds valet av styrelseledamöter i regel i en nomineringskommitté som utgörs av styrelseledamöter. Av de bolag som Solidium äger är det endast Sampo som för tillfället har en nomineringskommitté i styrelsen. I dessa fall anser Solidium det vara viktigt att kommittén hör de största ägarna i samband med beredningen av förslaget och att kommittén presenterar sitt arbete heltäckande för alla aktieägare på bolagsstämman.