Fin | Eng | Swe

Solidiums verksamhetsmodell

Djup analys som grund för vår uppfattning

Solidiums verksamhetsmodell som aktiv minoritetsägare förutsätter betydande satsningar på att förstå innehavsbolagen och deras branscher. Vi sätter oss grundligt in i situationen för respektive bolag och dess bransch, och vi bildar oss en uppfattning om vilka strategiska frågor som är viktiga med tanke på ägarvärdet. En viktig del av Solidiums styrelses arbete är att bilda sig en ägarstrategisk uppfattning om respektive bolag.

Enligt verksamhetsinstruktionen placerar Solidium i huvudsak i bolag som noterats på Helsingforsbörsen och som är nationellt viktiga. Vi kan även placera i bolag som håller på att noteras på börsen eller i bolag som är noterade på andra börser, om de har betydelsefull verksamhet i Finland. Vi placerar i företag i vilka vi kan skaffa oss en tillräcklig ägarposition och bestämmanderätt för att utveckla och genomföra planer för värdeskapandet. Vi är en långsiktig ägare och vår verksamhetsinstruktion utesluter handel med en kort tidshorisont.

För att genomföra sina mål som ägare håller Solidium regelbundet kontakt med respektive ägt bolags styrelse, verkställande direktör och övriga ledning. Regelbundna diskussioner med styrelseordförandena för bolagen är vår direkta påverkningskanal och en av de effektivaste metoderna för att utveckla bolagen när vi utövar vårt ägararbete. Även om Solidiums verksamhet är förknippad med betydande publicitetsförväntningar, rapporterar vi inte om de diskussioner som förs med innehavsbolagens styrelser eller ledning, eftersom diskussionerna endast kan föras i förtroende.

En djup analys av de bolag vi äger är nödvändig med beaktande av målsättningarna för vår verksamhet, placeringarnas betydande storlek och en placeringshorisont som är betydligt längre än för en portföljplacerare. Solidiums bolagsanalys omfattar bland annat bolagets verksamhetsmodell och -strategi, bolagets konkurrensfördelar och -ställning, marknadsomgivning och förvaltning. Utifrån dessa bildar vi oss en uppfattning om bolagets operativa och ekonomiska utveckling, värdering, bolagets nationella betydelse och företagsansvarsfrågor som kan ha en betydelse för ägarvärdet.

Solidiums styrelse beslutar om placeringar

Solidiums uppgift är inte enbart att upprätthålla egendomen, utan bolaget kan även öka eller minska sina innehav, avstå från innehav samt skaffa nya börsinnehav som bedöms vara viktiga för samhället. Därför är det viktigt att Solidium har tillräckliga resurser för att förnya sina innehav genom att placera även i nya bolag.

Solidium följer bolag som kan passa dess placeringsstrategi. Tack vare uppföljningen håller vi oss à jour gällande utvecklingen i de uppföljda bolagen och kan sålla fram de bolag som ska föras över till den noggrannare analysfas som förbereder en eventuell placering. Då utreder vi om bolaget i fråga uppfyller våra placeringskriterier. I analysskedet görs motsvarande analyser av de eventuella objekten som för Solidiums innehavsbolag. När en placering bedöms beaktas bland annat bolagets verksamhetsmodell och -strategi, bolagets konkurrensfördelar och -ställning, marknadsomgivning och bolagsstyrning. Utifrån dessa bildar vi oss en uppfattning om bolagets operativa och ekonomiska utveckling, värdering, bolagets nationella betydelse och företagsansvarsfrågor som kan ha en betydelse för ägarvärdet.

Solidiums styrelse fattar placeringsbesluten. Det är vanligt att alla placeringsprocesser inte leder till ett placeringsbeslut av olika orsaker och därigenom blir de inte heller offentliga.