Fin | Eng | Swe

Ramarna för Solidiums verksamhet

Solidium äger minoritetsandelar i nationellt sett viktiga börsnoterade bolag. Solidium kan även ha minoritetsinnehav i bolag som förbereder börsintroduktion.

Solidium verkar på marknadsvillkor och placeringsbeslut fattas endast när de ekonomiska förutsättningarna uppfylls. De bolag som Solidium äger är förknippade med ett nationellt intresse. Det nationella intresset kan utgöras av ekonomiska perspektiv, kompetens, kopplingar till infrastruktur eller försörjningsberedskap, bolagets ställning i ett kluster som är viktigt för Finland, utnyttjande av Finlands nationalegendom eller annan betydelse för Finland. Intresset kan uppfyllas antingen enligt ett enskilt kriterium eller som en kombination av flera kriterier.

Solidiums placeringsbeslut fattas av bolagets styrelse, som har omfattande befogenheter från ägaren att fatta beslut avseende innehavsbolagen samt nya placeringar.

Solidius verksamhetsmodell som en långsiktig ägare avviker avsevärt från portföljplacering. Målet är inte att optimera portföljens avkastning på kort sikt i förhållande till börsindex, utan att stödja utvecklingen av bolagens ägarvärde på lång sikt. I verksamhetsmodellen betonas en djupgående förtrogenhet med innehaven, bland annat deras affärsverksamhet, strategi, marknadsomgivning, företagsansvar och värdeskapande.

Vinstutdelningen från innehavsbolagen ska så långt som möjligt utbetalas till staten till fullt belopp. Medlen från aktieförsäljningarna används i regel för nya placeringar eller för att stärka de befintliga innehaven. Även om Solidiums värde för staten tydligast konkretiseras som ett kassaflöde i form av vinstutdelning, framkommer verksamhetens betydelse kraftigast i det arbete som riktas mot de ägda bolagen, och som syftar till att öka innehavens marknadsvärde samt till att de ska utvecklas bättre än sina jämförelsebolag.