Fin | Eng | Swe

Mervärde som Solidium skapar

Professionell förvaltare av statens minoritetsinnehav i börsbolag

Enligt det principbeslut som statsrådets kansli fattade i maj 2016 är Solidiums uppgift att ansvara för styrningen av statens minoritetsinnehav i börsbolag. Solidium bevarar de nuvarande aktieinnehaven, minskar eller ökar dessa samt skaffar nya börsinnehav om de bedöms vara viktiga ur samhällets perspektiv.

Utöver det ekonomiska intresset har staten i Solidiums innehav ett intresse att försvara finskt ägande. I Solidiums verksamhet är det viktigt att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidiums verksamhet är inte förknippad med region-, arbetskrafts- eller andra motsvarande politiska målsättningar.

Solidiums placeringsbeslut fattas av bolagets styrelse, som har omfattande befogenheter från ägaren att fatta beslut avseende innehav och nya placeringar. Vi håller de tjänstemän och politiska beslutsfattare som ansvarar för ägarstyrningen informerade om de aktuella frågor som rör Solidium samt om de viktigaste arrangemang i förberedning. När information överlämnas beaktas insiderbestämmelserna.

Ramarna för Solidiums verksamhet och det självständiga beslutsfattandet fastställs i de detaljerade verksamhetsinstruktioner som ges av statsrådets finanspolitiska ministerutskott. Även om vi arbetar i gränssnittet till politiken, framför vi inga politiska budskap utan vi delger de bolag vi äger vår egen uppfattning motiverad ur ägarvärdets synvinkel.

Solidiums verksamhetsmodell som långsiktig ägare avviker avsevärt från portföljplacering. Målet är inte att optimera portföljens avkastning på kort sikt i förhållande till börsindex, utan att stödja utvecklingen av bolagens ägarvärde på lång sikt. I verksamhetsmodellen betonas även det att man ingående sätter sig in i de ägda bolagen: bland annat affärsverksamheten, strategin, marknadsomgivningen, företagsansvar och värdeskapande.

Tudelad roll som dividendbetalare och långsiktig ägare

När Solidium grundades år 2008 ställdes som mål att snabba upp och öka transparensen för det beslutsfattande som rör statens innehav i börsbolag. I samband med grundandet av Solidium separerade man mellan politiskt och ekonomiskt beslutsfattande gällande ägandet av börsbolag. Målet var att skapa en ägandemodell som möjliggör en professionell och långsiktig verksamhet.

Det självständiga beslutsfattandet samt den starka balansräkningen och finansieringspositionen skapar förutsättningar för investeringsbeslut samt deltagande i finansieringsarrangemangen för de ägda bolagen, vid behov mycket snabbt.

Solidiums mål är att öka ägarvärdet i bolagen genom att verka som en långsiktig och aktiv ägare. Således är våra mål i linje med målen för övriga placerare som arbetar på lång sikt.

Inklusive vinstutdelningen från räkenskapsperioden som ska betalas hösten 2016, har Solidium under sin existens utbetalat totalt 4,7 miljarder euro till staten i vinstutdelning fram till slutet av juni 2016. Det totala beloppet av vinstutdelningen från bolagen har under samma tid uppgått till cirka 2,8 miljarder euro. Än så länge har vår funktionsduglighet bibehållits av den goda utvecklingen på aktiemarknaden, även om utbetalningarna har överskridit det dividendflöde vi fått från bolagen avsevärt. Till följd av försäljning har dividendflödet emellertid minskat betydligt.

Även om Solidiums värde för staten konkretiseras tydligast som ett kassaflöde i form av vinstutdelning, framkommer verksamhetens betydelse kraftigast i det arbete som riktas mot de ägda bolagen och som syftar till att öka marknadsvärdet för innehaven. Vår roll är att stödja verksamheten i företagen och samtidigt utmana dem till en lönsam tillväxt. Vi har etablerat vår ställning som en ägare som stöder företagens resultatutveckling på lång sikt.

Värnande av finländskt ägande

Finland är en liten periferimarknad, som är känslig för olika omställningar och förändringar på världsmarknaden. En stor del av de betydande finländska bolagen verkar i konjunkturkänsliga branscher. I Finland finns det knappt några andra aktörer som påminner Solidium och har samma skala, och som skulle ha som mål att äga finländska bolag på lång sikt.

I Finland finns det ett behov av ankarägare som kan stöda bolagen vid strukturella arrangemang eller tillfälliga svårigheter. Det är även viktigt att säkerställa verksamhetsförutsättningarna för bolag som har globala tillväxtmöjligheter med utgångspunkt i Finland. Vi vill för vår del säkerställa att ankarägarskapet eller huvudkontoret för dylika bolag inte flyttas bort från Finland utan goda grunder och en uppskattning som kan motiveras på lång sikt.

Även om Solidium är en av de största ägarna av finländska börsnoterade företag har bolaget endast tillgång till en begränsad mängd förvaltat kapital att placera. När vi ska placera kapital bedömer vi det ägda företagets eller det nya placeringsobjektets samt branschens kompetensbehov och tillväxtmöjligheter. När vi fattar ett placeringsbeslut är det också viktigt att vi som ägare kan uppnå en tillräcklig bestämmanderätt för att säkerställa våra mål.