Fin | Eng | Swe

Solidium som ägare

Solidium äger minoritetsandelar i nationellt sett viktiga börsnoterade bolag. Solidiums uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i bolagen och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt.

Finska staten har fortfarande en stark position som ägare av finländska börsbolag. Organiseringen av styrningen, målsättningarna för och transparens i förvaltningen av statens börsinnehav har en betydande inverkan på hur den finländska kapitalmarknaden fungerar. I Solidiums innehav ingår inte ett strategiskt intresse ur statens perspektiv, och en avyttring av ägandet förutsätter inte ett riksdagsbeslut.

Ramarna för Solidiums verksamhet och självständiga beslutsfattande fastställs i det detaljerade handlingsdirektiv som statsrådets finanspolitiska ministerutskott har gett. Statsrådets finanspolitiska ministerutskott behandlade Solidiums nya handlingsdirektiv 15.9.2016. Enligt direktivet är Solidium en finländsk ankarägare med ett nationellt intresse i sin verksamhet. Solidium har rätt och är skyldigt att utveckla sina innehav. Solidium verkar på marknadsvillkor och placeringsbeslut fattas endast när de ekonomiska förutsättningarna uppfylls.