Fin | Eng | Swe

Meddelanden

SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV AKTIER I TELIASONERA OCH EMITTERAR MASSKULDEBREV SOM FÖRFALLER TILL BETALNING 2015 OCH ÄR KONVERTIBLA TILL AKTIER I TELIASONERA

20.3.2012

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

SOLIDIUM PLACERAR I OUTOTEC OYJ

7.3.2012

Solidiums ägarandel i bolaget 5,1 % Läs mer

SOLIDIUM STÖDER SAMGÅENDET MELLAN OUTOKUMPU OCH INOXUM

1.2.2012

Solidium Oy stöder Outokumpus plan att gå samman med Inoxum, en tillverkare av rostfritt stål ägd av den tyska ThyssenKrupp-koncernen. Samgåendet skapar en av världens ledande tillverkare av rostfritt stål med en omsättning på ca 11,8 miljarder euro och personal på ca 19 000 personer. Samgåendet är villkorat för bland annat godkännande av konkurrensmyndigheterna. Läs mer

SOLIDIUM OY:S HALVÅRSRAPPORT 1.7 - 31.12.2011

18.1.2012

Avkastningen på Solidiums portfölj var -14,9 procent under halvårsperioden och -18,5 procent under de senaste 12 månaderna Solidium betalade 660 miljoner euro i dividend till finska staten Till följd av dividendutdelningen och värdeförändringar i placeringarna sjönk Solidiums substansvärde under halvårsperioden med 1 652 miljoner euro och var 6 728 miljoner euro vid halvårsperiodens slut Solidium utökade sina ägarandelar i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj och Metso Abp genom förvärv av aktier f... Läs mer

SOLIDIUMS ÄGARANDEL I TALVIVAARA ÖVERSTIGER 5 PROCENT

26.9.2011

Solidium Oy har ökat sitt ägande i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj genom aktieköp på börsen på så sätt att Solidium nu äger 12 418 718 aktier i Talvivaara, vilket motsvarar 5,05 procent av bolagets aktiestock. Läs mer

SOLIDIUM OY:S BOKSLUT OCH BESLUT PÅ ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN

5.9.2011

Solidiums resultat för räkenskapsperioden 1.7.2010 – 30.6.2011 var 531 miljoner euro Solidiums ordinarie bolagsstämma fattade beslut om utbetalning av 660 miljoner euro i dividend Solidiums substansvärde ökade med 666 miljoner euro under räkenskapsperioden och var 8 381 miljoner euro vid räkenskapsperiodens slut   Jarmo Väisänen invaldes som ny medlem i Solidiums styrelse  Solidiums verkställande direktör Kari Järvinen kommenterar:  Läs mer

SOLIDIUM OY:S HALVÅRSRAPPORT 1.1 - 30.6.2011

11.8.2011

Avkastningen på Solidiums portfölj var -4,2 % under halvårsperioden Under de senaste 12 månaderna var avkastningen 15,1 % Värdet på Solidiums placeringar var 9 145 miljoner euro vid halvårsperiodens slut 30.6.2011 Solidium fick 414 miljoner euro vinstutdelning från portföljbolagen under halvårsperioden Solidium deltog i återköpserbjudandet på TeliaSoneras aktier genom att sälja aktier till bolaget för 152 miljoner euro Solidium köpte en 4,3 procents andel i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj för ... Läs mer

SOLIDIUM HAR FÖRVÄRVAT 4,3 % AV AKTIERNA I TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

1.6.2011

Solidium Oy och Outokumpu Oyj:s dotterbolag Outokumpu Mining Oy har idag 1.6.2011 avtalat om en aktieaffär, varmed Solidium har förvärvat alla de aktier i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj som Outokumpu Mining ägde, sammanlagt 10 522 366 aktier. Aktierna motsvarar 4,3 procent av Talvivaaras nuvarande aktiestock. Köpesumman för aktierna uppgår till 60 miljoner euro. Läs mer

SOLIDIUM OY:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA

19.4.2011

Solidium Oy:s extra bolagsstämma har valt Markku Hyvärinen enligt sitt samtycke till ny styrelseledamot fr.o.m. 19.4.2011.Lauri Ihalainen har aviserat sin avgång 19.4.2011 från Solidiums styrelsemedlemskap efter att ha blivit vald som riksdagsledamot.Tilläggsuppgifter: Överdirektör Pekka Timonen, Avdelningen för ägarstyrning tel. (09) 1602 3000 Läs mer

Solidium Oy:s bolagsstämma

7.3.2011

Solidium Oy:s bolagsstämma har valt ekonomie magister Pekka Ala-Pietilä enligt sitt samtycke till ny styrelseordförande fr.o.m. 4.3.2011. Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11