Fin | Eng | Swe

Meddelanden

SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV AKTIER I TELIASONERA

4.9.2013

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

SOLIDIUM OY:S DELÅRSRAPPORT 1.1 -30.6.2013

13.8.2013

Avkastningen på Solidiums portfölj var 4,8 procent under halvårsperioden och 13,9 procent under de senaste 12 månaderna Under halvårsperioden fick Solidium 398 miljoner euro i vinstutdelning från portföljbolagen Solidium deltog i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:s aktieemission med 47 miljoner euro Solidium utökade sin ägarandel i Outotec Oyj till 10 procent genom förvärv av ytterligare aktier för 39 miljoner euro Kari Järvinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar halvårsperioden ... Läs mer

SOLIDIUM BLIR STÖRSTA ÄGARE I TALVIVAARA

15.4.2013

Solidium Oy blir den största ägaren i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj med en ägarandel om cirka 16,7 procent i och med att bolaget idag har meddelat att aktieemissionen genomförs. Före aktieemissionen uppgick Solidiums ägarandel i Talvivaara till 8,9 procent. Solidium deltog i aktieemissionen med full egen andel genom att teckna aktier för cirka 23 miljoner euro och för ytterligare cirka 24 miljoner i den sekundära teckningen. Läs mer

SOLIDIUMS ÄGARANDEL I OUTOTEC OYJ ÖVERSTIGER 10 PROCENT

21.3.2013

Solidium Oy har ökat sin ägarandel i Outotec Oyj till 10,0 procent. Medelpriset för alla förvärvade aktier är cirka 40,1 euro. Outotec är ett av de ledande teknologi- och servicebolagen inom gruv- och metallindustrin. Läs mer

SOLIDIUM DELTAR I TALVIVAARAS AKTIEEMISSION PÅ 260 MILJONER EURO

14.2.2013

Solidium deltar med full egen andel i aktieemissionen och ger ytterligare en teckningsförbindelse på 30 miljoner euro Läs mer

SOLIDIUM OY:s HALVÅRSRAPPORT 1.7 - 31.12.2012

17.1.2013

Avkastningen på Solidiums portfölj var 8,7 procent under halvårsperioden och 9,2 procent under de senaste 12 månaderna Solidium betalade 800 miljoner euro i vinstutdelning till finska staten Till följd av vinstutdelningen sjönk Solidiums substansvärde under halvårsperioden med 307 miljoner euro och var 6 550 miljoner euro vid halvårsperiodens slut Solidium avyttrade samtliga aktier i Sponda Oyj för cirka 148 miljoner euro Solidium utökade sin ägarandel i Outotec Oyj genom förvärv av aktier för ... Läs mer

SOLIDIUM AVYTTRAR ALLA SINA AKTIER I SPONDA OYJ

19.10.2012

Försäljningsbeloppet uppgår till 148 miljoner euro Läs mer

SOLIDIUM OY:S BOKSLUT OCH BESLUT PÅ ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN

6.9.2012

Solidiums resultat för räkenskapsperioden 1.7.2011 – 30.6.2012 var 131 miljoner euro. Resultatet belastas av en nedskrivning på 403 miljoner euro Solidiums ordinarie bolagsstämma fattade beslut om vinstutdelning av sammanlagt 800 miljoner euro. Av detta är 326 miljoner euro dividend och 474 miljoner euro återbetalning av kapital Till följd av dividendutbetalning och förändringar i värdet på aktieplaceringarna minskade Solidiums substansvärde med 1,5 miljarder euro under räkenskapsperioden och v... Läs mer

SOLIDIUM OY:S HALVÅRSRAPPORT 1.1 - 30.6.2012

14.8.2012

Avkastningen på Solidiums portfölj var 0,4 procent under halvårsperioden och -14,6 procent under de senaste 12 månaderna Solidium deltog i Outokumpu Oyj:s aktieemission med 314 miljoner euro Solidium förvärvade aktier i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj och Outotec Oyj för sammanlagt 142 miljoner euro Solidium erhöll 392 miljoner euro i vinstutdelning från portföljbolagen under halvårsperioden Solidium sålde aktier i TeliaSonera för 451 miljoner euro samt genomförde en försäljning av masskuldebr... Läs mer

SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV AKTIER I TELIASONERA OCH EMISSIONEN AV MASSKULDEBREV SOM FÖRFALLER TILL BETALNING 2015 OCH ÄR KONVERTIBLA TILL AKTIER I TELIASONERA

21.3.2012

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11