Fin | Eng | Swe

Meddelanden

Beslut på Solidium Oy:s ordinarie bolagsstämma: DIVIDENDUTBETALNINGEN PÅ 266 MILJONER EURO FASTSTÄLLDES

30.10.2015

Solidium Oy:s ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 30.10.2015. Bolagsstämman fastställde bolagets bokslut för räkenskapsperioden 1.7.2014–30.6.2015. Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att som dividend betala 266 miljoner euro.Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till tre (3). Till styrelseledamöter valdes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Heikki Bergholm (ordförande), Eero Heliövaara och Anni Vepsäläinen.De månatliga arvodena för styrelseledam... Läs mer

EIJA AILASMAA AVGÅR FRÅN SOLIDIUMS STYRELSE

24.4.2015

Eija Ailasmaa har meddelat om sin avgång från uppdraget som viceordförande i Solidium Oy:s styrelse.”Eija Ailasmaa har varit Solidiums styrelsemedlem från början av bolagets verksamhet. Vi tackar Eija för hennes utmärkta insats som bolagets styrelsemedlem,” konstaterar Solidiums styrelseordförande Heikki Bergholm.Tilläggsuppgifter: Styrelseordförande Heikki Bergholm, tel. 050 022 7193Solidium Oy är ett placeringsbolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och st... Läs mer

Pressmeddelande av avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli: SOLIDIUM BYTER STYRELSEORDFÖRANDE

22.4.2015

Specialuppgiftsbolaget Solidium Oy:s extra bolagsstämma beslutade befria Pekka Ala-Pietilä från styrelsemedlemskap och samtidigt från uppgiften som styrelseordförande i bolaget. Solidium ägs i sin helhet av staten. Heikki Bergholm, som tidigare varit styrelsemedlem i bolaget, valdes till tillfällig styrelseordförande. Till övriga delar förblir styrelsens sammansättning oförändrad.”Jag tackar styrelseordförande Pekka Ala-Pietilä för hans arbete i bolaget. Den tjänstemannaarbetsgrupp som jag tidig... Läs mer

BESLUT AV SOLIDIUM OY:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA OCH HÄNDELSER I BÖRJAN AV ÅRET

4.3.2015

Beslut av Solidium Oy:s extra bolagsstämma: en extra utdelning på 440 miljoner euro till staten Läs mer

SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV AKTIER I TELIASONERA

11.2.2015

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSolidium har idag 11.2.2015 i ett accelererat auktionsförfarande till internationella och nordiska institutionella placerare sålt 200 miljoner aktier i TeliaSonera AB, dvs. ca 4,6 procent av de emitterade aktierna i TeliaSonera (”Aktieförsäljningen”), för ett försäljningspris... Läs mer

SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV AKTIER I TELIASONERA

10.2.2015

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSolidium har idag 10.2.2015 offentliggjort ett erbjudande av 175 miljoner aktier i TeliaSonera AB dvs. cirka 4,0 procent av de emitterade aktierna i TeliaSonera (”Aktieförsäljning”). Aktieförsäljningen inleds omedelbart. Vid aktieförsäljningen erbjuds aktier i TeliaSonera til... Läs mer

SOLIDIUM OY:S HALVÅRSRAPPORT 1.7-31.12.2014

29.1.2015

Avkastningen på Solidiums portfölj var -4,8 procent under rapportperioden och 6,2 procent under kalenderåret 2014 Solidiums resultat före nedskrivningar uppgick till 151 miljoner euro under halvårsperioden Solidium betalade 1 087 miljoner euro i vinstutdelning till finska staten Solidiums substansvärde minskade med 1 452 miljoner euro under halvårsperioden till 6 642 miljoner euro pga vinstutdelningen och negativa värdeförändringar Samgåendet mellan Rautaruukki och SSAB förverkligades 29.7.2... Läs mer

BESLUT AV SOLIDIUM OY:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA

17.12.2014

Solidium Oy:s extra bolagsstämma hölls i Helsingfors den 16 december 2014. Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att som dividend betala 187 miljoner euro till finska staten.Tilläggsuppgifter: Verkställande direktör Kari Järvinen, tfn 010 830 8905Solidium Oy är ett placeringsbolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag samt öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidiums place... Läs mer

SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV AKTIER I TELIASONERA

6.11.2014

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11