Fin | Eng | Swe

Meddelanden

SOLIDIUM HAR INGÅTT ETT VILLKORAT KÖPEAVTAL BETRÄFFANDE TIETO AKTIER

19.6.2019

Solidium har idag villkorat avtalat om att förvärva circa 4,4 miljoner aktier i Tieto från EVRYs största ägare Fonder rådgivna av Apax Partners LLP, via bolaget Lyngen Holdco S.A.R.L. (“Apax”). Köpeavtalet är villkorat bland annat för att fusionen mellan Tieto och EVRY verkställs och innehåller sedvanliga förutsättningar för att aktietransaktionen kan fullbordas.Solidiums ägarandel i Tieto är 10,0 %. Vid slutförandet av den gränsöverskridande fusionen mellan Tieto och EVRY kommer Solidiums ägara... Läs mer

SOLIDIUM STÖDER SAMGÅENDET MELLAN TIETO OCH EVRY

18.6.2019

Solidium stöder det avtal som Tieto och EVRY idag har publicerat om att gå samman genom en gränsöverskridande fusion. Fusionsfördelarna bygger på väl kompletterande verksamheter i Norge, Finland och Sverige. Med en kombinerad omsättning på närmare 3 miljarder euro och med 24 000 anställda blir det nya företaget väl positionerat för att öka den digitala innovationstakten för nordiska bolag och samhället i stort. Samgåendet innebär flera fördelar ur ett geografiskt, erbjudande- och kundperspektiv.... Läs mer

BESLUT AV SOLIDIUM OY:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA

2.4.2019

Solidium Oy:s extra bolagsstämma hölls i Helsingfors den 2 april 2019. Bolagsstämman beslöt att göra en kapitalåterbetalning till bolagets aktieägere, finska staten, bestående av aktier i Kemira Oyj, Nokia Abp ja Sampo Abp (A-aktier) till ett sammanlagt värde på 80 miljoner euro. Finska staten kommer att överlåta aktierna till Oppiva Invest Oy, som är ett aktiebolag underställt Utbildningsstyrelsen för att förverkliga samhällelig verkningsfullhet inom yrkesutbildningen, såsom utvecklandet av lär... Läs mer

BESLUT AV SOLIDIUM OY:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA

21.3.2019

Solidium Oy:s extra bolagsstämma hölls i Helsingfors den 21 mars 2019. Bolagsstämman beslöt att göra en kapitalåterbetalning till bolagets aktieägere, finska staten, bestående av aktier i Kemira Oyj, Outokumpu Oyj ja SSAB AB (B-aktier) till ett sammanlagt värde på 60 miljoner euro. Som en följd av kapitalåterbetalningen sjunker Solidiums ägoandel i Kemira från 15,8 procent till 14,9 procent, i Outokumpu från 22,8 procent till 21,7 procent och i SSAB från 13,5 procent till 12,6 procent (från 10,0... Läs mer

Solidium placerar i Nokian Renkaat Abp

19.3.2019

Solidium Oy har förvärvat 5,1 procent av aktierna i Nokian Renkaat Abp för cirka 205 miljoner euro med en köpeskilling på 29,3 euro per aktie. Aktierna har förvärvats på marknaden under de senaste månaderna. Nokian Renkaat utgör efter aktieförvärven cirka 3 procent av Solidiums aktieplaceringar, vilka totalt uppgår till cirka 8,1 miljarder euro. Läs mer

BESLUT AV SOLIDIUM OY:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA

13.3.2019

Solidium Oy:s extra bolagsstämma hölls i Helsingfors den 13 mars 2019 och valde chefen för ägarstyrningsavdelningen Kimmo Viertola till ny styrelsemedlem. Statssekreterare Paula Lehtomäki hade aviserat sin avgång från Solidium Oy:s styrelse efter att ha blivit vald till generalsekreterare för Nordiska ministerrådet. Läs mer

BESLUT AV SOLIDIUM OY:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA

31.1.2019

Beslut av Solidium Oy:s extra bolagsstämma Läs mer

Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.7–31.12.2018:

28.1.2019

Avkastningsutvecklingen på aktieinnehaven vände nedåt under andra halvåret Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -16,9 procent under rapportperioden 7. – 31.12.2018 och -13,1 procent under kalenderåret 2018 Läs mer

Solidium Oy:s bokslut och halvårsöversikt 1.1–30.6.2018:

13.9.2018

Räkenskapsperioden 1.7.2017–30.6.2018 Läs mer

SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV R-AKTIER I STORA ENSO

12.6.2018

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11