Fin | Eng | Swe

Meddelanden

SOLIDIUM AVYTTRAR SITT INNEHAV I BLIVANDE NELES TILL VALMET

17.6.2020

Solidium har idag avtalat om att avyttra hela sitt innehav om 14,9 procent i blivande Neles dvs. cirka 22,4 miljoner aktier till Valmet Oyj (“Valmet”). Köpesumman är 179 miljoner euro dvs. 8,0 euro per aktie. Priset baserar sig på det implicita marknadsvärdet för blivande Neles under den senaste tiden som en del av den börsnoterade Metso-koncernen (justerat för den beslutade dividendutbetalningen i Metso Oyj). Läs mer

SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV A-AKTIER I SAMPO OYJ

12.2.2020

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV A-AKTIER I SAMPO

11.2.2020

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.7–31.12.2019

23.1.2020

Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -1,4 procent under rapportperioden 7. – 31.12.2019 och 15,0 procent under kalenderåret 2019 Solidiums substansvärde minskade med 0,4 miljarder euro under halvårsperioden på grund av vinstutdelningen på 338 miljoner till finska staten och var 6,9 miljarder euro i slutet av översiktsperioden.   Läs mer

SOLIDIUM HAR INGÅTT ETT BINDANDE KÖPEAVTAL BETRÄFFANDE TIETOEVRY AKTIER

20.12.2019

Solidium har idag avtalat om att förvärva 4 442 500 aktier i TietoEVRY från bolagets största ägare Fonder rådgivna av Apax Partners LLP, via bolaget Lyngen Holdco S.A.R.L. (“Apax”). Köpesumman uppgår till cirka 122,6 miljoner euro. Solidium och Apax ingick 19.6.2019 ett villkorat avtal enligt vilket Solidium hade rätt att förvärva ovan nämnda aktiemängd. Solidium publicerade ett pressmeddelande om detta den 19 juni 2019. I och med slutförandet av den gränsöverskridande fusionen mellan Tieto och ... Läs mer

BESLUT AV SOLIDIUM OY:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

6.11.2019

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 6.11.2019. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2018-30.6.2019 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag utbetala en dividend om 338 miljoner euro. Till styrelseledamöter omvaldes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Aaro Cantell (vice ordförande) samt som ordinarie ledamöter Timo Ahopelto, ... Läs mer

SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV AKTIER I KEMIRA OYJ

25.10.2019

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV AKTIER I KEMIRA OYJ

24.10.2019

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.1–30.6.2019 och bokslut:

28.8.2019

Under räkenskapsperioden som avslutades 30.6.2019, fortsatte Solidium med sin aktiva ägarstrategi. Företagets tionde räkenskapsperiod präglades av stora förändringar mellan första och andra halvåret. Globala aktiemarknaden föll drastiskt under hösten 2018. Marknadens utveckling var utmärkt under räkenskapsperiodens andra halvår, vilket ledde till att avkastningen var ypperlig i andra halvårsperioden. Läs mer

SOLIDIUM STÖDER METSOS PARTIELLA DELNING SAMT SAMGÅENDET MELLAN METSO MINERALS OCH OUTOTEC

4.7.2019

Solidium stöder det avtal som Metso Oyj och Outotec Oyj idag publicerat om att slå samman Metso Minerals och Outotec för att bilda en ledande leverantör av utrustning, service och processteknologi inom mineral-, metall- och bergbrytningsindustrin. Det kombinerade bolaget får namnet Metso Outotec Oyj och har en omsättning på 4,2 miljarder euro inklusive det av Metso tidigare meddelade förvärvet av McCloskey. Bolagens kompletterande erbjudanden, teknologi- och servicekunskap samt globala närvaro s... Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11