Fin | Eng | Swe

Meddelanden

Solidium placerar i Tieto Abp

8.4.2010

Solidiums ägarandel i bolaget 5,0 % Solidium Oy har förvärvat 5,0 procent av aktierna i Tieto Abp för ca 58 miljoner euro. Bolaget är ett av de ledande IT-tjänsteföretagen i Norden och världsledande inom vissa segment. Solidium är nu den tredje största ägaren i Tieto. Läs mer

Tikkurila blir Solidiums tionde innehav

26.3.2010

I och med att Tikkurila Oyj introduceras på NASDAQ OMX Helsingfors börs blir bolaget Solidium Oy:s tionde innehav. Med en ägarandel på 14,68 % blir Solidium den näst största ägaren i Tikkurila. De övriga huvudägarna i bolaget är Oras Invest Oy (14,70 %), Kemira Oyj (14,00 %), Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma (8,61 %) och Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen (5,19 %). Läs mer

Solidium Oy:s halvårsrapport 1.7-31.12.2009

18.1.2010

• Värdet på Solidiums placeringar uppgick till 7 965 miljoner euro 31.12.2009. Portföljens avkast-ning var 29,7 % under halvårsperioden och 48,8 % under hela året 2009• Solidium utnyttjade hela sin teckningsrätt i Kemiras aktieemission på 200 miljoner euro • Extra kapitalåterbetalning på 6,7 miljoner euro från Elisa • Kapitalåterbetalning på 19,4 miljoner euro från Stora Enso• Solidium undertecknade ett avtal om en lånefacilitet om 300 miljoner euro Läs mer

Solidium tecknade aktier för 34,6 miljoner euro i Kemiras aktieemission

29.12.2009

Solidiums ägarandel i Kemira uppgår till 16,67% efter aktieemissionen Kemira Oyj:s företrädesrättsemission på ca 200 miljoner euro har tecknats till fullt belopp. Solidium tecknade 5 239 587 nya aktier i Kemira för 34 581 274 euro. Solidium deltog med full egen andel i Kemiras aktieemission och tecknade ytterligare nya aktier i Kemira i den sekundära aktieemissionen. Härmed äger Solidium 25 896 087 aktier i Kemira och dess ägarandel i bolaget uppgår efter aktieemissionen till 16,67% av aktierna... Läs mer

Metso Abp:s och Tamfelt Oyj Abp:s samgående verkställs

23.12.2009

Solidiums ägarandel i Metso Abp nu 10,4 % Metso Abp (Metso) har idag meddelat att 98 % av Tamfelt Oyj Abp:s (Tamfelt) aktieägare har godkänt Metsos aktiebytesanbud och att Metsos och Tamfelts samgående verkställs. Läs mer

Solidium har avtalat om en lånefacilitiet om 300 miljoner euro

30.11.2009

Solidium har 30.11.2009 undertecknat ett avtal om en lånefacilitet om 300 miljoner euro utan ställd säkerhet. Faciliteten är avsedd för generella företagsändamål och som reserv till företagscertifikatprogrammet. Lånet är ettårigt och innehåller dessutom en ettårig förlängningsoption ifall parterna så beslutar. Omfattningen av Solidiums företagscertifikatprogram har samtidigt höjts från 100 miljoner till 300 miljoner euro. Inom ramen för programmet kan bolaget emittera företagscertifikat med en m... Läs mer

Beslut av Solidium Oy:s ordinarie bolagsstämma

30.10.2009

Solidium Oy:s ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors den 30 oktober 2009. Bolagsstämman fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.5-30.6.2009. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag inte utbetala dividend för räkenskapsperioden. Läs mer

Solidium deltar i Kemiras företrädesrättsemission på 200 miljoner euro

28.10.2009

Solidium använder sin teckningsrätt i sin helhet och deltar i emissionsgarantin Solidium Oy har beslutat att delta i Kemira Oyj:s företrädesrättsemission på 200 miljoner euro som offentliggjordes i dag. Kemiras fyra största aktieägare har i samband med aktieemissionen gett teckningsförbindelser och emissionsgarantier för ca 146 miljoner euro. Läs mer

Sammanfattning av meddelanden om att statens aktier i Elisa Abp övergick till Solidium Oy

29.6.2009

Finska staten överlät den 11 juni alla sina 16 006 000 aktier i Elisa Abp, ca 9,62 procent av Elisa Abp:s aktiestock, till Solidium Oy som apport. Elisa-aktiens överlåtelsevärde var den offentliga handelns slutkurs 11.6.2009 på Helsingforsbörsen, 10,84 euro/aktie. Som en följd av överlåtelsen höjdes Solidiums eget kapital med ett belopp som motsvarar marknadsvärdet 173 505 040 euro. Läs mer

Solidium deltog med full egen andel i Sponda Oyj:s företrädesrättsemission på 208 miljoner euro

25.6.2009

Sponda Oyj:s styrelse beslutade 25.5.2009 med befullmäktigande av den extra bolagsstämman att genomföra en företrädesrättsemission på 208 miljoner euro. Sponda ordnade emissionen för att förstärka sin balans och förbättra sin likviditet. Solidium Oy, som före emissionen ägde 34,3 procent av aktierna i Sponda, hade före den extra bolagsstämman meddelat bolaget att Solidium stöder den planerade aktieemissionen genom att rösta för den vid bolagsstämman och genom att teckna sin egen del av de aktier... Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10