Fin | Eng | Swe

Meddelanden

Pekka Ala-Pietilä ny styrelseordförande för Solidium

14.2.2011

Solidium Oy:s bolagsstämma kommer den 4 mars 2011 att välja ekonomie magister Pekka Ala-Pietilä, 54, till ny styrelseordförande. Nuvarande ordförande, bergsrådet Keijo Suila, 65, fortsätter i sitt uppdrag fram till bolagsstämman. Läs mer

SOLIDIUM OY:S HALVÅRSRAPPORT 1.7-31.12.2010

18.1.2011

Avkastningen på Solidiums portfölj var 20,1 % under halvårsperioden och 24,7 % under de senaste 12 månaderna Solidium betalade 356 miljoner euro i dividend till finska staten Trots dividendutdelningen ökade Solidiums substansvärde under halvårsperioden med 856 miljoner euro och var vid halvårsperiodens slut 8 571 miljoner euro Solidium sålde aktier i Sponda Oyj för 176 miljoner euro Solidium sålde aktier i Tikkurila Oyj för 98 miljoner euro Solidium fick 8,3 miljoner euro vinstutdelning under h... Läs mer

Solidium har avyttrat alla sina aktier i Tikkurila Oyj

25.11.2010

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Försäljningsbeloppet uppgår till 98 miljoner euro Solidium har idag i ett accelererat erbjudandeförfarande sålt alla sina aktier i Tikkurila Oyj till inhemska och internationella institutionella placerare. Före försäljningen ägde Solidium 6 474 021 aktier i Tikkurila dvs. 14... Läs mer

Beslut av Solidium Oy:s ordinarie bolagsstämma samt publicering av årsberättelse

30.8.2010

Solidium Oy:s ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors den 27 augusti 2010. Bolagsstämman fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.7.2009-30.6.2010. Solidiums resultat för räkenskapsperioden uppgick till 397 miljoner euro, substansvärdet var 7 715 miljoner euro och verksamhetens förvaltningskostnadsförhållande 0,05 %. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag betala 356 miljoner euro i dividend. Ett sa... Läs mer

Solidium Oy:s halvårsrapport 1.1-30.6.2010

16.8.2010

• Vid halvårsperiodens slut var Solidiums substansvärde 7 715 miljoner euro. Portföljens avkastning var 3,8 % under halvårsperioden och 34,6 % under de senaste 12 månaderna • Solidiums resultat för räkenskapsperioden 1.7.2009-30.6.2010 uppgick till 397,2 miljoner euro• Solidium förvärvade 10,3 % av aktierna i Tieto Abp• Antalet portföljbolag ökade med ytterligare ett nytt bolag då Kemira Oyj delade ut aktier i dotterbolaget Tikkurila Oyj till sina aktieägare som vinst... Läs mer

Solidiums ägarandel i Tieto Abp överstiger 10 %

28.5.2010

Solidium Oy har ökat sin ägarandel till 10,0 procent av aktierna i Tieto Abp och är nu den största aktieägaren i Tieto. Bolaget är ett av de ledande IT-tjänsteföretagen i Norden och världsledande inom vissa segment. Läs mer

Solidium placerar i Tieto Abp

8.4.2010

Solidiums ägarandel i bolaget 5,0 % Solidium Oy har förvärvat 5,0 procent av aktierna i Tieto Abp för ca 58 miljoner euro. Bolaget är ett av de ledande IT-tjänsteföretagen i Norden och världsledande inom vissa segment. Solidium är nu den tredje största ägaren i Tieto. Läs mer

Tikkurila blir Solidiums tionde innehav

26.3.2010

I och med att Tikkurila Oyj introduceras på NASDAQ OMX Helsingfors börs blir bolaget Solidium Oy:s tionde innehav. Med en ägarandel på 14,68 % blir Solidium den näst största ägaren i Tikkurila. De övriga huvudägarna i bolaget är Oras Invest Oy (14,70 %), Kemira Oyj (14,00 %), Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma (8,61 %) och Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen (5,19 %). Läs mer

Solidium Oy:s halvårsrapport 1.7-31.12.2009

18.1.2010

• Värdet på Solidiums placeringar uppgick till 7 965 miljoner euro 31.12.2009. Portföljens avkast-ning var 29,7 % under halvårsperioden och 48,8 % under hela året 2009• Solidium utnyttjade hela sin teckningsrätt i Kemiras aktieemission på 200 miljoner euro • Extra kapitalåterbetalning på 6,7 miljoner euro från Elisa • Kapitalåterbetalning på 19,4 miljoner euro från Stora Enso• Solidium undertecknade ett avtal om en lånefacilitet om 300 miljoner euro Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11