Fin | Eng | Swe

Meddelanden

ANORA GROUP ABP:S AKTIER ÖVERLÄTS TILL SOLIDIUM OY

25.11.2021

Finska staten överlät den 25 november 2021 alla sina 13 097 481 aktier i Anora Group Abp, cirka 19,4 % av Anora Group Abp:s utestående aktier, till Solidium Oy. Aktiernas överlåtelsevärde var den offentliga handelns slutkurs 24.11.2021 på Helsingforsbörsen, 10,90 euro/aktie. Som en följd av överlåtelsen höjdes Solidiums eget kapital med ett belopp som motsvarar aktiernas marknadsvärde dvs. cirka 143 miljoner euro. Läs mer

BESLUT AV SOLIDIUM OY:S AKTIEÄGARE OM KAPITALÅTERBÄRING

18.11.2021

Solidium Oy:s enda aktieägare den finska staten beslöt den 17 november 2021 att göra en kapitalåterbetalning på 500 miljoner euro till staten. Kapitalåterbäringen betalas den 19 november 2021 ur fonden för inbetalt fritt eget kapital. Läs mer

SOLIDIUM HAR AVYTTRAT 11 MILJONER A-AKTIER I SAMPO OYJ

5.11.2021

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV A-AKTIER I SAMPO

4.11.2021

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

BESLUT AV SOLIDIUM OY:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

28.10.2021

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 28.10.2021. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2020-30.6.2021 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag utbetala en dividend om 368 miljoner euro. Till styrelseledamöter omvaldes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Aaro Cantell (vice ordförande) samt som ordinarie ledamöter Timo Ahopelto,... Läs mer

BESLUT AV SOLIDIUM OY:S AKTIEÄGARE OM KAPITALÅTERBÄRING

14.9.2021

Solidium Oy:s enda aktieägare den finska staten beslöt den 14 september 2021 att göra en kapitalåterbetalning bestående av alla Solidium Oy:s aktier i SSAB AB till ett värde på cirka 271 miljoner euro. Som en följd av kapitalåterbetalningen sjunker Solidiums ägoandel i SSAB från 6,3 procent till 0,0 procent och röster från 8,0 procent till 0,0 procent.Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn +358 (0)50 561 1501Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten... Läs mer

Solidium Oy:s bokslut ock halvårsöversikt 1.1–30.6.2021

2.9.2021

Räkenskapsperioden 1.7.2020-30.6.2021 Läs mer

SOLIDIUM STÖDER SAMGÅENDET MELLAN VALMET OCH NELES

2.7.2021

Solidium stöder det avtal som Valmet Oyj och Neles Oyj har idag publicerat om att gå samman genom en fusion. Arrangemanget förstärker båda bolagens ställning som ledande leverantörer av teknologi och tjänster inom processindustrin genom att kombinera Neles flödeskontrollerbjudande med Valmets teknologi-, automation- och tjänstportfölj. Den kombinerade omsättningen uppgår till cirka 4,3 miljarder euro och antalet anställda till cirka 17 000. Läs mer

SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV B AKTIER I SSAB

27.4.2021

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV B-AKTIER I SSAB

26.4.2021

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12