Fin | Eng | Swe

Meddelanden

BESLUT AV SOLIDIUM OY:S AKTIEÄGARE OM KAPITALÅTERBÄRING

14.9.2021

Solidium Oy:s enda aktieägare den finska staten beslöt den 14 september 2021 att göra en kapitalåterbetalning bestående av alla Solidium Oy:s aktier i SSAB AB till ett värde på cirka 271 miljoner euro. Som en följd av kapitalåterbetalningen sjunker Solidiums ägoandel i SSAB från 6,3 procent till 0,0 procent och röster från 8,0 procent till 0,0 procent.Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn +358 (0)50 561 1501Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten... Läs mer

Solidium Oy:s bokslut ock halvårsöversikt 1.1–30.6.2021

2.9.2021

Räkenskapsperioden 1.7.2020-30.6.2021 Läs mer

SOLIDIUM STÖDER SAMGÅENDET MELLAN VALMET OCH NELES

2.7.2021

Solidium stöder det avtal som Valmet Oyj och Neles Oyj har idag publicerat om att gå samman genom en fusion. Arrangemanget förstärker båda bolagens ställning som ledande leverantörer av teknologi och tjänster inom processindustrin genom att kombinera Neles flödeskontrollerbjudande med Valmets teknologi-, automation- och tjänstportfölj. Den kombinerade omsättningen uppgår till cirka 4,3 miljarder euro och antalet anställda till cirka 17 000. Läs mer

SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV B AKTIER I SSAB

27.4.2021

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV B-AKTIER I SSAB

26.4.2021

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.7–31.12.2020

19.1.2021

Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 13,5 procent under rapportperioden 7. – 31.12.2020 och 5,6 procent under kalenderåret 2020 Solidiums substansvärde ökade med 0,7 miljarder euro under halvårsperioden och var 7,3 miljarder euro i slutet av översiktsperioden.  Antti Mäkinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar: ”Rapportperioden präglades av den kraftiga återhämtningen på marknaden efter vårens nedgång. Dessutom hände stora händelser för våra aktieinnehav under sexmånaderspe... Läs mer

BESLUT AV SOLIDIUM OY:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

30.11.2020

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 30.11.2020. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2019-30.6.2020 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt att ingen dividend utbetalas. Till styrelseledamöter omvaldes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Aaro Cantell (vice ordförande) samt som ordinarie ledamöter Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Marjo Miettinen, Laura Rait... Läs mer

SOLIDIUM STÖDER SAMGÅENDET MELLAN KONECRANES OCH CARGOTEC

1.10.2020

Solidium stöder det avtal som Konecranes och Cargotec idag har publicerat om att gå samman genom en fusion. Genom fusionen blir det sammanslagna bolaget världsledande i lyftutrustning för hamnar inklusive därtill förknippade tjänster samt i bolagens övriga verksamheter. Den kombinerade omsättningen uppgår till cirka 7 miljarder euro och antalet anställda till cirka 29 000. Läs mer

DEN PARTIELLA DELNINGEN AV METSO OCH SOLIDIUMS AVYTTRING AV NELES AKTIER TILL VALMET HAR FULLBORDATS

1.7.2020

Den partiella delningen av Metso Oyj har slutförts varmed Metso Minerals och Outotec Oyj har gått samman som Metso Outotec, en ledande leverantör av utrustning, service och processteknologi inom mineral-, metall- och bergbrytningsindustrin. Bolagens kompletterande erbjudanden, teknologi- och servicekunskap samt globala närvaro skapar en stark grund för samgåendet och möjliggör betydande synergifördelar. Efter genomförandet av transaktionen uppgår Solidiums ägarandel till 14,9 % i Metso Outotec. Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11