Fin | Eng | Swe

Meddelanden

SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV B AKTIER I SSAB

27.4.2021

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV B-AKTIER I SSAB

26.4.2021

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.7–31.12.2020

19.1.2021

Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 13,5 procent under rapportperioden 7. – 31.12.2020 och 5,6 procent under kalenderåret 2020 Solidiums substansvärde ökade med 0,7 miljarder euro under halvårsperioden och var 7,3 miljarder euro i slutet av översiktsperioden.  Antti Mäkinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar: ”Rapportperioden präglades av den kraftiga återhämtningen på marknaden efter vårens nedgång. Dessutom hände stora händelser för våra aktieinnehav under sexmånaderspe... Läs mer

BESLUT AV SOLIDIUM OY:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

30.11.2020

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 30.11.2020. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2019-30.6.2020 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt att ingen dividend utbetalas. Till styrelseledamöter omvaldes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Aaro Cantell (vice ordförande) samt som ordinarie ledamöter Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Marjo Miettinen, Laura Rait... Läs mer

SOLIDIUM STÖDER SAMGÅENDET MELLAN KONECRANES OCH CARGOTEC

1.10.2020

Solidium stöder det avtal som Konecranes och Cargotec idag har publicerat om att gå samman genom en fusion. Genom fusionen blir det sammanslagna bolaget världsledande i lyftutrustning för hamnar inklusive därtill förknippade tjänster samt i bolagens övriga verksamheter. Den kombinerade omsättningen uppgår till cirka 7 miljarder euro och antalet anställda till cirka 29 000. Läs mer

DEN PARTIELLA DELNINGEN AV METSO OCH SOLIDIUMS AVYTTRING AV NELES AKTIER TILL VALMET HAR FULLBORDATS

1.7.2020

Den partiella delningen av Metso Oyj har slutförts varmed Metso Minerals och Outotec Oyj har gått samman som Metso Outotec, en ledande leverantör av utrustning, service och processteknologi inom mineral-, metall- och bergbrytningsindustrin. Bolagens kompletterande erbjudanden, teknologi- och servicekunskap samt globala närvaro skapar en stark grund för samgåendet och möjliggör betydande synergifördelar. Efter genomförandet av transaktionen uppgår Solidiums ägarandel till 14,9 % i Metso Outotec. Läs mer

SOLIDIUM AVYTTRAR SITT INNEHAV I BLIVANDE NELES TILL VALMET

17.6.2020

Solidium har idag avtalat om att avyttra hela sitt innehav om 14,9 procent i blivande Neles dvs. cirka 22,4 miljoner aktier till Valmet Oyj (“Valmet”). Köpesumman är 179 miljoner euro dvs. 8,0 euro per aktie. Priset baserar sig på det implicita marknadsvärdet för blivande Neles under den senaste tiden som en del av den börsnoterade Metso-koncernen (justerat för den beslutade dividendutbetalningen i Metso Oyj). Läs mer

SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV A-AKTIER I SAMPO OYJ

12.2.2020

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV A-AKTIER I SAMPO

11.2.2020

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11