Fin | Eng | Swe

Styrelse

Styrelsens uppgifter och ansvar bestäms enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Styrelsen har antagit en arbetsordning som styr dess verksamhet. Styrelsens uppgift är att sörja för att bolagets förvaltning och dess verksamhet ordnas på tillbörligt sätt. Styrelsen ansvarar för att bolagets bokföring och kapitalförvaltning övervakas på tillbörligt sätt.

Styrelsen ansvarar för den strategiska utvecklingen av bolaget, styrning och övervakning av verksamheten samt beslutar om bolagets viktigaste verksamhetsprinciper och följer upp hur dessa förverkligas. Solidiums styrelse fattar bolagets placeringsbeslut utifrån sina övergripande befogenheter.

Enligt bolagsordningen består Solidiums styrelse av minst tre och högst åtta ledamöter. Bolagsstämman väljer styrelseordförande, vice ordförande för styrelsen och de övriga styrelseledamöterna. Styrelsens mandatperiod sträcker sig fram till följande ordinarie bolagsstämma.


Harri Sailas, Ordförande

f. 1951, ekonom

2007–2015 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, verkställande direktör
–2007 Olika chefsposter i Nordea och dess föregångarbanker senast som chef för huvudstadsregionens regionbank och vice verkställande direktör för Nordea Bank Finland


Förtroendeuppdrag:

2015– Finavia Abp, styrelseordförande
2015– Alko Ab, styrelseordförande
2015– Helsingfors Diakonissanstalt, medlem av förvaltningsrådet
2014– Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö, delegationens vice ordförande

 


Eija Ailasmaa, vice ordförande

f. 1950, PM

2003–2011 Sanoma Media B.V., verkställande direktör
2001–2003 Sanoma Magazines Finland Oy, verkställande direktör
2000–2001 Helsinki Media Oy, verkställande direktör


Förtroendeuppdrag:

2018– Era Content Oy, styrelsemedlem

 


Timo Ahopelto

f. 1975, DI

2009–  Lifeline Ventures, founding partner
2006–2009 Blyk, affärsverksamhetsdirektör
2000–200 CRF Health, grundande VD, vice president för commercial operations
1999–2000 McKinsey & Company, consultant


Förtroendeuppdrag:

2017–  Tieto Oyj, styrelsemedlem
2015–  Startup-stiftelse, styrelsemedlem
2014–  Business Finland 2017, styrelsemedlem
2014–  Slush Conference, styrelseordförande
2014 – Näringslivets Delegation EVA och Näringslivets forskningsinstitut ETLA, styrelsemedlem
2014–  Helsingfors Universitetets Kom­mer­si­a­li­se­rings­ut­skot­tet, medlem

Aaro Cantell

f. 1964, DI

2005– Normet Group Oy, styrelseordförande, företagare
1997–2007 Fenno Management Oy, partner och verkställande direktör
1993–1997 Jubileumsfonden för Finlands självständighet SITRA, placeringschef


Förtroendeuppdrag:

2016– Valmet Abp, styrelsens vice ordförande

 


Markku Hyvärinen

f. 1948, studerande i naturvetenskaper

1998–2008 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Varma, vice verkställande direktör
1996–1998 Pensions-Sampo, verkställande direktör
1991–1996 Finlands Socialdemokratiska Parti, partisekreterare


Förtroendeuppdrag:

 


Marjo Miettinen

f. 1957, PeM

2017–  Ensto Invest Oy, styrelseordförande
2016–  Boardman Oy, partner
2016–  Ensto Oy, styrelseordförande
2006–2014 EM Group Oy, verkställande direktör
2002–2006 Ensto Oy, styrelseordförande
1988–2001 Ensto Oy, olika chefsposter


Förtroendeuppdrag:

2019–  Teknologiindustrin rf, styrelseordförande
2018–  Directors' Institute Finland, styrelsemedlem
2015–  Stiftelsen för teknikens främjande, styrelseordförande
2005–  EM Group Oy, styrelsemedlem
2005–  Näringslivets Delegation EVA, medlem av delegationen
1999–  Ensto Oy, styrelsemedlem

 


Kimmo Viertola

f. 1961, EM

2018 Statsrådets kansli, ägarstyrningsavdelningen, avdelningschef
2018 Statsrådets kansli, ägarstyrningsavdelningen, finansråd
1998–2017  Finlands Industriinvestering Ab, direktör
1995–1998 Price Waterhouse Corporate Finance Oy, direktör
1992–1994        Skopbank, finansieringschef
1989–1992        FennoScandia Bank, finansieringschef
1987–1989        Teollistamisrahasto, finansieringschef


Förtroendeuppdrag:

2019– Neste Abp:s valberedning, ordförande
2018– Fortum Abp:s valberedning, ordförande