Fin | Eng | Swe

Styrelse

Styrelsens uppgifter och ansvar bestäms enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Styrelsen har antagit en arbetsordning som styr dess verksamhet. Styrelsens uppgift är att sörja för att bolagets förvaltning och dess verksamhet ordnas på tillbörligt sätt. Styrelsen ansvarar för att bolagets bokföring och kapitalförvaltning övervakas på tillbörligt sätt.

Styrelsen ansvarar för den strategiska utvecklingen av bolaget, styrning och övervakning av verksamheten samt beslutar om bolagets viktigaste verksamhetsprinciper och följer upp hur dessa förverkligas. Solidiums styrelse fattar bolagets placeringsbeslut utifrån sina övergripande befogenheter.

Enligt bolagsordningen består Solidiums styrelse av minst tre och högst åtta ledamöter. Bolagsstämman väljer styrelseordförande, vice ordförande för styrelsen och de övriga styrelseledamöterna. Styrelsens mandatperiod sträcker sig fram till följande ordinarie bolagsstämma.


Harri Sailas, Ordförande

f. 1951, ekonom

2007–2015 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, verkställande direktör
–2007 Olika chefsposter i Nordea och dess föregångarbanker senast som chef för huvudstadsregionens regionbank och vice verkställande direktör för Nordea Bank Finland


Förtroendeuppdrag:

2020– FinnHEMS Oy, styrelseordförande
2015– Finavia Abp, styrelseordförande
2015– Alko Ab, styrelseordförande
2015– Helsingfors Diakonissanstalt, medlem av förvaltningsrådet

 


Aaro Cantell, Vice ordförande

f. 1964, DI

2005– Normet Group Oy, styrelseordförande, företagare
1997–2007 Fenno Management Oy, partner och verkställande direktör
1993–1997 Jubileumsfonden för Finlands självständighet SITRA, placeringschef


Förtroendeuppdrag:

2021- Teknikindustrin Arbetsgivareförening, styrelseordförande
2021- Teknologiateollisuuden satavuotissäätiö, styrelseordförande
2016– Valmet Abp, styrelsens vice ordförande
2015- Näringslivets Delegation EVA, medlem av förvaltningsrådet

 


Timo Ahopelto

f. 1975, DI

2009–  Lifeline Ventures, founding partner
2006–2009 Blyk, affärsverksamhetsdirektör
2000–2006 CRF Health, grundande VD, vice president för commercial operations
1999–2000 McKinsey & Company, consultant


Förtroendeuppdrag:

2019- Egenföretagarestiftelse, styrelsemedlem
2019- Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd, styrelsemedlem
2017–  Tieto Oyj, styrelsemedlem
2015–2018 Startup-stiftelse, styrelsemedlem
2014–2020 Business Finland 2017, styrelsemedlem
2014–  Slush Conference, styrelseordförande
2014 – Näringslivets Delegation EVA och Näringslivets forskningsinstitut ETLA, styrelsemedlem
2014–  Helsingfors Universitetets Kom­mer­si­a­li­se­rings­ut­skot­tet, medlem

Jannica Fagerholm

f. 1961, EM                                                  
2010– Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, verkställande direktör
1999–2010 SEB Gyllenberg Private Bank, verkställande direktör
1998–1999 Handelsbanken Liv Finland, landschef
1990-1998 Sampo koncernen, Placeringsenheten


Förtroendeuppdrag:

 
2016– Kesko Abp, styrelsemedlem
2013– Sampo Abp, styrelsemedlem
2013– Teleste Oyj, styrelsemedlem
2008–  Hanken Svenska handelshögskolan, styrelsemedlem, ordförande 2019 -
2001–  Svenska litteratursällskapet i Finland, finansrådet

 


Marjo Miettinen

f. 1957, PeD

2017–  Ensto Invest Oy, styrelseordförande
2016–  Ensto Oy, styrelseordförande
2006–2014 EM Group Oy, verkställande direktör
2002–2006 Ensto Oy, styrelseordförande
1988–2001 Ensto Oy, olika chefsposter


Förtroendeuppdrag:

2021– P2X Solution Oy, styrelsemedlem
2020– Undervisnings- och kulturministeriet, Forsknings- och innovationsrådet, medlem
2020– Teknikakademien TAF, styrelsemedlem
2020– TT-säätiö, styrelseordförande
2020– Näringslivets Delegation EVA och Näringslivets forskningsinstitut ETLA, styrelsemedlem
2019–  Teknologiindustrin rf, styrelseordförande
2019– Finlands Näringsliv, styrelsemedlem
2016– Boardman Oy, partner
2005–  EM Group Oy, styrelsemedlem
1999–  Ensto Oy, styrelsemedlem

 


Laura Raitio

f. 1962, tekn.lic.

2014–2017 Diacor terveyspalvelut Oy, verkställande direktör
1990–2014 Olika chefsposter i Ahlstrom Oyj, närmast divisionschef för verksamheten Building and Energy från 2009 till 2014 och medlem i ledningsgruppen


Förtroendeuppdrag:

2021- Alko Ab, styrelsemedlem
2019– Boardman Oy, ordförande
2019– Värdepappersmarknadsföreningen, styrelsemedlem
2018– Helsingfors Diakonissanstalt, ordförande
2017– Raute Abp, styrelsemedlem, ordförande 2019 -
2015– Suominen Oyj, styrelsemedlem
   

Kimmo Viertola

f. 1961, EM

2018 Statsrådets kansli, ägarstyrningsavdelningen, avdelningschef
2018 Statsrådets kansli, ägarstyrningsavdelningen, finansråd
1998–2017  Finlands Industriinvestering Ab, direktör
1995–1998 Price Waterhouse Corporate Finance Oy, direktör
1992–1994        Skopbank, finansieringschef
1989–1992        FennoScandia Bank, finansieringschef
1987–1989        Teollistamisrahasto, finansieringschef


Förtroendeuppdrag:

2020– Kuntarahoitus, styrelsemedlem
2019– Neste Abp:s valberedning, ordförande
2018– Fortum Abp:s valberedning, ordförande