Fin | Eng | Swe

Styrelse

Styrelsens uppgifter och ansvar bestäms enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Styrelsen har antagit en arbetsordning som styr dess verksamhet. Styrelsens uppgift är att sörja för att bolagets förvaltning och dess verksamhet ordnas på tillbörligt sätt. Styrelsen ansvarar för att bolagets bokföring och kapitalförvaltning övervakas på tillbörligt sätt.

Styrelsen ansvarar för den strategiska utvecklingen av bolaget, styrning och övervakning av verksamheten samt beslutar om bolagets viktigaste verksamhetsprinciper och följer upp hur dessa förverkligas. Solidiums styrelse fattar bolagets placeringsbeslut utifrån sina övergripande befogenheter.

Enligt bolagsordningen består Solidiums styrelse av minst tre och högst åtta ledamöter. Bolagsstämman väljer styrelseordförande, vice ordförande för styrelsen och de övriga styrelseledamöterna. Styrelsens mandatperiod sträcker sig fram till följande ordinarie bolagsstämma.


Harri Sailas, Ordförande

f. 1951, ekonom

2007–2015 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, verkställande direktör
–2007 Olika chefsposter i Nordea och dess föregångarbanker senast som chef för huvudstadsregionens regionbank och vice verkställande direktör för Nordea Bank Finland


Förtroendeuppdrag:

2020– FinnHEMS Oy, styrelseordförande
2015– Helsingfors Diakonissanstalt, medlem av förvaltningsrådet

 


Aaro Cantell, Vice ordförande

f. 1964, DI

2005– Normet Group Oy, styrelseordförande, företagare
1997–2007 Fenno Management Oy, partner och verkställande direktör
1993–1997 Jubileumsfonden för Finlands självständighet SITRA, placeringschef


Förtroendeuppdrag:

2021- Teknikindustrin Arbetsgivareförening, styrelseordförande
2021- Teknologiateollisuuden satavuotissäätiö, styrelseordförande
2016– Valmet Abp, styrelsens vice ordförande
2015- Näringslivets Delegation EVA, medlem av förvaltningsrådet

 


Timo Ahopelto

f. 1975, DI

2009–  Lifeline Ventures, founding partner
2006–2009 Blyk, affärsverksamhetsdirektör
2000–2006 CRF Health, grundande VD, vice president för commercial operations
1999–2000 McKinsey & Company, consultant


Förtroendeuppdrag:

2019- Egenföretagarestiftelse, styrelsemedlem
2019- Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd, styrelsemedlem
2017–  Tieto Oyj, styrelsemedlem
2015–2018 Startup-stiftelse, styrelsemedlem
2014–2020 Business Finland 2017, styrelsemedlem
2014–  Slush Conference, styrelseordförande
2014 – Näringslivets Delegation EVA och Näringslivets forskningsinstitut ETLA, styrelsemedlem
2014–  Helsingfors Universitetets Kom­mer­si­a­li­se­rings­ut­skot­tet, medlem

Jannica Fagerholm

f. 1961, EM                                                  
2010– Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, verkställande direktör
1999–2010 SEB Gyllenberg Private Bank, verkställande direktör
1998–1999 Handelsbanken Liv Finland, landschef
1990-1998 Sampo koncernen, Placeringsenheten


Förtroendeuppdrag:

 
2016– Kesko Abp, styrelsemedlem
2013– Sampo Abp, styrelsemedlem
2001–  Svenska litteratursällskapet i Finland, finansrådet

 


Jouko Karvinen

f. 1957, DI  
   
2007−2014 Stora Enso Oyj, verkställande direktör
2002−2006 Royal Philips, Medical-division, verkställande direktör
−2002 ABB Asea Brown Bover, olika chefsposter från 1980-talet
   
Förtroendeuppdrag:  
   
2016− Finnair Oyj, styrelsemedlem, styrelseordförande från 2017
2015− IMD Business School (Lausanne, Schweiz) styrelsemedlem i stiftelsen
   

Tidigare styrelsepositioner: SKF, Nokia, Valmet och rådgivare i Komatsu Corporation


Marjo Miettinen

f. 1957, PeD

2021–  Ensto Invest Oy, styrelsemedlem (styrelseordförande 2017–2021)
2016–  Ensto Oy, styrelseordförande
2006–2014 EM Group Oy, verkställande direktör
2002–2006 Ensto Oy, styrelseordförande
1988–2001 Ensto Oy, olika chefsposter


Förtroendeuppdrag:

2022–  European Family Businesses, styrelsemedlem
2021–  Teknologiindustrin rf, styrelsemedlem (styrelseordförande 2019–2021)
2021– P2X Solution Oy, styrelsemedlem
2020– Undervisnings- och kulturministeriet, Forsknings- och innovationsrådet, medlem
2020– Teknikakademien TAF, styrelsemedlem
2020– TT-säätiö, styrelseordförande
2020– Näringslivets Delegation EVA och Näringslivets forskningsinstitut ETLA, styrelsemedlem
2016– Boardman Oy, partner
2005–  EM Group Oy, styrelsemedlem
1999–  Ensto Oy, styrelsemedlem

 


Jukka Ohtola

f. 1967, ekonom
 
2007– Statsrådets kansli, konsultativ tjänsteman
1997–2007 Handels- och industriministeriet, överrevisor
   
Förtroendeuppdrag:  
   
2021– Suomen Malmijalostus Oy, styrelsemedlem

Laura Raitio

f. 1962, tekn.lic.

2014–2017 Diacor terveyspalvelut Oy, verkställande direktör
1990–2014 Olika chefsposter i Ahlstrom Oyj, närmast divisionschef för verksamheten Building and Energy från 2009 till 2014 och medlem i ledningsgruppen


Förtroendeuppdrag:

2021- Alko Ab, styrelsemedlem, ordförande 2022 -
2019– Boardman Oy, ordförande
2019– Värdepappersmarknadsföreningen, styrelsemedlem
2018– Helsingfors Diakonissanstalt, ordförande
2017– Raute Abp, styrelsemedlem, ordförande 2019 -
2015– Suominen Oyj, styrelsemedlem