Fin | Eng | Swe

Stadgar

1 §
Bolagets firma och hemort

Bolagets firma är Solidium Oy och dess hemort Helsingfors.

2 §
Bolagets bransch

Solidium Oy:s bransch är att äga och förvalta aktier i bolag som verkar i Finland och att använda den bestämmanderätt innehavet ger i bolagen. Bolaget placerar i företag som anses vara av nationell betydelse. Målet för placeringsverksamheten är att öka det långsiktiga ägarvärdet och att placeringarna ska vara ekonomiskt grundade.

3 §
Styrelse

Styrelsen består av minst tre (3) och högst åtta (8) medlemmar.

Bolagsstämman väljer styrelsens ordförande och vice ordförande samt de övriga ledamöterna.

Styrelseledamöternas mandatperiod upphör då den följande ordinarie bolagsstämman efter valet slutar.

Styrelsen är beslutför då över hälften av dess medlemmar är närvarande vid mötet.

Styrelsens ska fastställa en arbetsordning för sin verksamhet samt för fördelningen av befogenheterna mellan styrelsen och verkställande direktören.

4 §
Bolagsstämma

Förutom de saker som aktiebolagslagen anger som bolagsstämmans uppgifter, ska bolagsstämman

  • besluta om de principer som bolaget ska följa då det överlåter egendom eller skaffar nya aktier eller annan egendom till bolaget samt bestämma styrelsens befogenheter i dessa frågor
  • fastställa de principer om god förvaltningssed som bolaget ska följa då det verkar som aktieägare i ett börsbolag
  • besluta om bolagets rapporteringsskyldighet och annan information till sina ägare.

5 §
Verkställande direktör

Bolaget har en verkställande direktör, som utnämns av styrelsen.

6 §
Rätt att företräda

Rätt att företräda bolaget har styrelsens ordförande och verkställande direktör båda skilt eller två styrelseledamöter tillsammans. Dessutom kan styrelsen ge en utsedd person prokura eller rätt att företräda bolaget antingen ensam eller två tillsammans.

7 §
Revisor

Bolaget har en (1) revisor som ska vara ett revisorssamfund godkänt av Centralhandelskammaren.

Revisorns mandatperiod upphör då den följande ordinarie bolagsstämman efter valet slutar.

8 §
Möteskallelse

Kallelse till bolagsstämman ska skriftligen tillställas samtliga aktieägare vilkas adress bolaget känner till eller på annat bevisligt sätt tidigast fyra (4) veckor och senast en (1) vecka före bolagsstämman.

9 §
Ordinarie bolagsstämma

Den ordinarie bolagsstämman ska hållas årligen vid ett datum som styrelsen fastställer inom fyra (4) månader från att räkenskapsperioden slutat.

Vid stämman ska:

framläggas

1. bokslut och koncernbokslut, som innefattar resultaträkning, balans, finansieringsanalys och verksamhetsberättelse samt
2. revisionsberättelse

beslutas om

3. fastställande av bokslut och koncernbokslu
4. användningen av det resultat som balansen utvisar samt tidpunkt för eventuell utdelning
5. ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktör
6. styrelseledamöternas och revisorns arvode samt principer för reseersättningar
7. antal ledamöter i styrelsen

väljas

8. styrelsens ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter
9. revisor

behandlas

10. övriga frågor som presenterats i kallelsen

10 §
Räkenskapsperiod

Bolagets räkenskapsperiod börjar årligen den 1 juli och slutar den 30 juni följande år.