Fin | Eng | Swe

Riskhantering

De interna och externa riskerna i bolaget, som på ett skadligt sätt kan påverka hur målen för bolagets verksamhet uppnås, identifieras och bedöms regelbundet. Riskhanteringen har i uppgift att identifiera de riskfaktorer och möjligheter som påverkar hur strategin förverkligas. Målet för riskhanteringen är stöd för att de målsättningar som har uppställts i strategin uppnås genom övervakning av att tagna risker står i rätt förhållande till risktagningsförmågan och att kontinuiteten i verksamheten har tryggats på en tillräckligt hög nivå.

Intern kontroll

Målet för den interna kontrollen är att trygga att bolagets centrala målsättningar förverkligas. Bedömningen av hur dessa målsättningar har förverkligats grundar sig i huvuddrag på den rapportering som inflyter från den operativa verksamheten.

I den interna kontrollen används flera olika metoder, såsom ledarskap, organisering av verksamheten, organisationskulturen, identifikation och bedömning av risker, kontinuerlig övervakning, rapportering och informationsförmedling samt uppföljning och granskning.

Åtgärderna inom den interna kontrollen hänför sig till all väsentlig verksamhet och täcker samtliga väsentliga processer och även enskilda uppgifter. Vid fastställande av åtgärderna beaktas både karaktären och omfattningen på bolagets verksamhet.

Bolagets externa revisorer bistår dess styrelse, verkställande direktör och ledningsgrupp vid säkerställandet av att den interna övervakningen fungerar och speciellt med tryggandet av att den ekonomiska informationen är korrekt.

Solidiums styrelse ansvarar för att en tillräcklig och fungerande intern kontroll har ordnats och att en uppföljning av övervakningsåtgärderna sker. Bolagets styrelse övervakar hur den interna övervakningen fungerar och att den är tillräcklig i bolaget, samt bedömer och övervakar utgående från den interna och externa övervakningens observationer hur de principer som gäller organisering av verksamheten efterföljs och hur styrningen fungerar i bolaget.

Inom ramen för den interna kontrollen och riskhanteringen följer bolagets styrelse regelbundet upp bolagets rörelseresultat och hur värdet på placeringarna har utvecklats samt riskerna i anknytning till bolagets verksamhet, och fattar beslut om rapporteringen, metoderna samt kvaliteten på och mängden av mätare som används för bedömning av verksamhetens effektivitet och resultat. Styrelsen har även i uppgift att trygga den nödvändiga likviditeten och medelanskaffningen för bolagets verksamhet.

Compliance-funktionen

Bolaget har en compliance officer som ansvarar för compliance-funktionen. Compliance officers uppgifter är att:

  • följa upp hur lagstiftningen samt de anvisningar och föreskrifter som myndigheterna har gett utvecklas och förändringar i dessa,
  • informera bolagets ledning och övriga anställda om dessa ändringar,
  • upprätta och upprätthålla interna policyer, anvisningar samt etiska principer och övriga principer gällande bolagets anställda i samarbete med ledningen och
  • övervaka att lagarna, anvisningarna och föreskrifterna följs.

Bolagets chefsjurist är compliance officer. Chefsjuristen deltar i bolagets affärsverksamhet och med beaktande av omfattningen på bolagets verksamhet har compliance-funktionen inte avskiljts från bolagets affärsverksamhet. I sin uppgift avlägger compliance officer rapport till verkställande direktören.

Riskhanteringsprocessen

Solidiums interna och externa risker, som på ett skadligt sätt kan påverka hur målen för affärsverksamheten uppnås, identifieras och bedöms regelbundet. Riskhanteringen syftar till att identifiera de hotbilder som påverkar förverkligandet av strategin eller bolagets effektivitet och resultat. Målet för riskhanteringen är att främja uppnåendet av de målsättningar som har uppställts i strategin genom att övervaka att tagna risker står i rätt förhållande till riskhanteringsförmågan och att kontinuiteten i verksamheten har tryggats på en tillräckligt hög nivå.

Solidium har ingen organisation för intern revision och riskhantering som är oberoende av affärsverksamheten. Chefsjuristen sörjer tillsammans med bolagets styrelse-ordförande, verkställande direktör och placeringsdirektörer för att uppföljningen av bolagets verksamhet och ekonomiska målsättningar görs, ledningsinformationen är tillförlitlig, externa och interna bestämmelser följs samt för att de centrala riskerna i affärsverksamheten identifieras och bedöms.

Som resultat av riskhanteringsprocessen upprättas en riskkarta och en riskuppföljningsrapport, utgående från vilka Solidiums risker fastställs, bedöms och klassificeras. Likaså uppföljs förverkligandet av de riskhanteringsåtgärder som krävs.

Extern revision

Enligt Solidiums bolagsordning ska bolaget för granskning av bolagets bokföring, bokslut och förvaltning välja en revisor, som är en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning. Revisorns mandatperiod upphör vid slutet av den följande ordinarie bolagsstämma som följer på valet.

Revisorernas uppgift är att granska bolagets bokföring, bokslut och förvaltning för att försäkra sig om att verksamheten i bolaget och dess förvaltningsorgan är lagenlig. Revisorerna övervakar också att boksluten har upprättats enligt gällande lagstiftning och bestämmelser och ger aktieägarna och övriga intressentgrupper riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av bolagets verksamhet och ekonomiska ställning.

Revisorerna lämnar årligen en revisionsberättelse till bolagsstämman där de tar ställning till innehållet i bokslutet och förslaget till vinstutdelning samt beviljande av ansvarsfrihet. De upprättar dessutom revisionsmemorandum om sina obser-vationer. Vid behov ger revisorerna även muntliga redogörelser på styrelsemöten och bolagsstämmor.

Intern revision

Med beaktande av omfattningen på bolagets affärsverksam-het har bolaget inte någon separat intern revision. Bolagets styrelse låter regelbundet externa instanser göra bedömningar av huruvida den interna revisionen är tillräcklig eller riktade interna granskningar.