Fin | Eng | Swe

Revision

Enligt Solidiums bolagsordning ska bolaget ha en revisor som är en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning, för granskning av bolagets bokföring, bokslut och förvaltning. Revisorns mandatperiod upphör vid slutet av den följande ordinarie bolagsstämman som följer på valet. Som bolagets revisor verkar CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab, med CGR Marcus Tötterman som huvudansvarig revisor.