Fin | Eng | Swe

Finanspolitiska ministerutskottet 15.9.2016


SOLIDIUMS HANDLINGSDIREKTIV

1. Statens innehav i bolagsform

Enligt Statsrådets principbeslut om statens ägarpolitik som godkänts av statsrådet den 13 maj 2016 eftersträvar staten i skötseln av sitt bolagsinnehav ett så gott ekonomiskt och samhälleligt helhetsresultat som möjligt. Det ekonomiska resultatet utgörs av den långsiktiga utvecklingen av bolagens värde samt vinstdelningen. I sin ägarstyrning fördelar staten uppgifter och ansvar mellan bolagets organ och ägare i enlighet med aktiebolagslagen. Aktieägaren, bolagets styrelse och den operativa ledningen har var och en sina egna uppgifter, ansvar och rättigheter som bygger på aktiebolagslagen. I deras verksamhet tillämpas dessutom god förvaltningssed i enlighet med gällande rekommendationer om god förvaltningssed.

2. Ägarens utgångspunkter

Solidiums handlingsdirektiv baserar sig på följande utgångspunkter:

  • Solidium är en finländsk ankarägare som har ett nationellt intresse i sin verksamhet.
  • Solidium har både en rättighet och en skyldighet att utveckla sina innehav. Placeringsbesluten och överlåtelserna ska vara ekonomiskt motiverade.
  • Solidium ska ha beredskap att om sådana beslut fattas ansvara för tillskott av kapital i sina portföljbolag och delta i deras aktieemissioner och andra finansieringsarrangemang i enlighet med sin ägarandel.

Solidium bedriver sin affärsverksamhet på ekonomiska grunder så att bolagets styrelse fattar beslut med stöd av sin allmänna behörighet. Styrelsen ska informera ägaren i enlighet med detta handlingsdirektiv.

Om staten har grundad anledning att anvisa sådana placeringsobjekt eller uppgifter till Solidium som bolagets styrelse inte ser några grunder för, kan ägarstyrningsministern sammankalla bolagsstämma för att fatta beslut utgående från finanspolitiska ministerutskottets riktlinjer.

Solidium ska beakta statens avkastningsförväntningar. Bolagets utdelningsinkomster ska så långt som möjligt redovisas till staten till fullt belopp, så förvaltningen ska skötas kostnadseffektivt.

3. Solidiums uppgift

Solidium är ett aktiebolag som helt och hållet ägs av staten och som äger minoritetsandelar huvudsakligen i börsnoterade bolag vars huvudkontor i regel finns i Finland. Trots att Solidium i princip koncentrerar sig på innehav i börsbolag, lämpar sig för bolagets verksamhetspolicy även minoritetsandelar i bolag som förbereder börsintroduktion.

Solidium är en nationell holdingsammanslutning som på egen hand eller tillsammans med samarbetsparter ser till att innehavet i bolag som är viktiga för Finland i tillräckligt stor utsträckning är i inhemska händer. Solidiums verksamhet syftar till att genom aktivt ägandeskap främja utvecklingen och tillväxten i de bolag som Solidium äger för att få en bättre utveckling än jämförbara bolag.

Solidium kan minska sina innehav eller vid behov öka innehaven. Solidiums verksamhetsmodell baserar sig dock på långsiktigt ägande, och bolaget eftersträvar således inte spekulativa korta innehav. De bolag som delvis ägs av Solidium är i första hand enskilda innehav, så de bildar inte nödvändigtvis på kort sikt en övervägd placeringsportfölj med tanke på risk och avkastning. På lång sikt bör man dock vara uppmärksam på förhållandet mellan risk och avkastning för den helhet som innehaven utgör.

Solidium är ett statligt verktyg för att stärka det inhemska ägandet och för att konsolidera det i börsbolagen. För detta syfte kan bolaget omorganisera sina innehav så att det i fortsättningen är ägare i flera bolag och så att dess ägarandelar snarare siktar mot att konsolidera än att uppnå bestämmanderätt i bolaget. Man eftersträvar då vanligen en ägarandel och en andel av röstetalet på minst 10 % och högst 29 %.

Solidium är inte en näringspolitisk aktör. I stället ska de bolag som ägs av Solidium spela en viktig roll för hela Finlands ekonomi. Solidiums aktiva ägandeskap strävar efter att utveckla bolagen och har därmed en positiv inverkan på samhällsekonomin, sysselsättningen och bolagens tillväxt. Solidium beaktar i sin verksamhet nationella intressen, men bedriver ändå all verksamhet på marknadsmässiga villkor.

De flesta bolag som ägs av Solidium är antingen väldigt internationella eller i tilltagande grad internationaliserande. En del av placeringarna i bolagen och i deras kapital kan således riktas också till utländska aktörer. Solidium beaktar därmed i sin egen verksamhet den internationella referensramen för de bolag som Solidium äger samt deltar vid behov i bola-gens internationella expansion med de metoder som aktieägaren har till sitt förfogande.

Bland annat genom att aktivt delta i nomineringskommittéer påverkar Solidium tillsammans med andra viktiga aktieägare styrelsevalen i de bolag som Solidium äger och andra frågor som angår aktieägarna och som är viktiga för bolagens verksamhet.

4. Bolagets styrelse och dess uppgifter samt befogenheter

Bolaget och dess beslutande organ verkar i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen och de beslutsbefogenheter som föreskrivs i aktiebolagslagen samt iakttar i sin verksamhet bestämmelserna i den bolagsordning som gäller vid tidpunkten i fråga.

Solidiums styrelse består av 5–7 personer. Enligt Solidiums bolagsordning består styrelsen av minst 3 och högst 8 medlemmar.

Styrelsens ordförande har en central roll i bolaget. Det är viktigt att ordföranden har både lång erfarenhet som verkställande direktör i ett börsbolag eller i motsvarande miljö och gedigen erfarenhet av styrelsearbete samt gärna också erfarenhet som ordförande.

Solidiums allmänna verksamhetsanvisningar kan preciseras genom sådana beslut av ägarstyrningsministern som grundar sig på finanspolitiska ministerutskottets riktlinjer. Solidium ska i sin egen verksamhet, och inom de ramar som ägarandelen medger även i målbolagen, följa de allmänna principer för ägarstyrning som statsrådet fastställt. Bolaget ska i egenskap av ägare dessutom iaktta nationella rekommendationer om god förvaltningssed. Bolaget ska i all verksamhet utan undantag följa bestämmelserna om och bästa praxis för värdepappersmarknaden.

Som enda ägare kan staten om den så vill arrangera Solidiums bolagsstämma i sådana situationer som anges i aktiebolagslagen och i bolagets bolagsordning. Ägaren har möjlighet att överta – och bolagets styrelse har på motsvarande sätt rätt att till ägaren överföra – avgörandet av också sådana ärenden som hör till styrelsens allmänna behörighet.

4.1. Utdelnings- och intäktsföringspolicy: Bolagets utdelningsinkomster ska så långt som möjligt redovisas till staten till fullt belopp, så förvaltningen ska skötas kostnadseffektivt. De medel som inflyter vid försäljning av aktier används i regel till nya objekt eller till att stärka nuvarande innehav. Ägaren kan även besluta om både större och mindre intäktsföring än detta.

4.2. Corporate Governance-politik: Solidium ska som ägare i den omfattning som ägarandelen möjliggör iaktta de grundläggande riktlinjerna för statens ägarpolitik och premieringsställningstagandet.

4.3. Bemyndigande för upplåning: Solidium kan ekonomiskt fungera effektivare om dess verksamhet delvis grundar sig på placeringar med främmande kapital. Solidiums skuldsättningsgrad kan vara högst 40 %. Bolagets styrelse ska anhålla om ägarens samtycke om skuldsättningsgraden långvarigt överskrider 20 %