Fin | Eng | Swe

Finanspolitiska ministerutskottet 12.6.2020

SOLIDIUMS HANDLINGSDIREKTIV

1. Statens bolagsinnehav

Enligt principbeslutet om statens ägarpolitik eftersträvar staten vid förvaltningen av sin bolagsegendom ett så gott ekonomiskt och samhälleligt helhetsresultat som möjligt. Det ekonomiska resultatet består av en långsiktig utveckling av bolagens värde samt vinstutdelning. I sin ägarstyrning fördelar staten uppgifter och ansvar mellan bolagets organ och ägare i enlighet med aktiebolagslagen. Aktieägare, bolagets styrelse och den operativa ledningen har sina egna uppgifter, ansvar och rättigheter enligt aktiebolagslagen. På deras verksamhet tillämpas dessutom god förvaltningssed på basis av gällande rekommendationer om god förvaltningssed.


2.  Ägarens utgångspunkter

Solidiums handlingsdirektiv baserar sig på följande utgångspunkter: 

  • Solidium är en finländsk ankarägare som har ett nationellt intresse i sin verksamhet.

  • Solidium har både rätt och skyldighet att utveckla sina innehav. Investeringsbeslut och avstående från dem ska vara ekonomiskt motiverade

  • Solidium ska ha beredskap att svara för kapitalförsörjningen i sina portföljbolag och delta i deras emissioner eller andra finansieringsarrangemang i enlighet med sin ägarandel.

Solidium bedriver sin affärsverksamhet på ekonomiska grunder så att besluten fattas av bolagets styrelse på basis av dess allmänna behörighet. Styrelsen ska informera ägaren på det sätt som anges i denna anvisning.

Om staten har grundad anledning, till exempel på grund av undantagsförhållanden, kapitalisering av nationellt betydelsefulla bolag eller förhindrande av fientliga övertaganden av bolag, att anvisa Solidium investeringsobjekt eller uppgifter som bolagets styrelse inte anser vara motiverade, kan ägarstyrningsministern sammankalla bolagsstämman för att fatta beslut utifrån finanspolitiska ministerutskottets riktlinjer. Ägaren kapitaliserar bolaget vid behov.

Solidium ska beakta statens förväntningar på avkastning, även under undantagsförhållanden. Bolaget ska redovisa sina dividendinkomster till staten i så stor utsträckning som möjligt, vilket betyder att bolagets förvaltning ska skötas på ett kostnadseffektivt sätt.


3.  Solidiums uppgift

Solidium är ett helt statsägt aktiebolag som i regel äger minoritetsandelar i börsnoterade bolag, vars huvudkontor i princip är beläget i Finland. Även om Solidium i princip koncentrerar sig på innehav i börsbolag, lämpar sig också andelar i bolag som förbereder börsnotering för bolagets verksamhetspolitik.

Solidium är ett företag som själv eller tillsammans med samarbetsparter ser till att ägandet av bolag som är viktiga för Finland i tillräckligt stor utsträckning innehas av inhemska parter. Syftet med Solidiums verksamhet är att främja utvecklingen och tillväxten i de bolag som bolaget äger genom aktivt ägarskap och med sikte på en bättre utveckling än i jämförelsebolagen.

Solidium kan minska sina innehav eller vid behov också förvärva ytterligare innehav. Solidiums verksamhetsmodell baserar sig dock på långsiktigt ägarskap och bolaget eftersträvar inte spekulativa korta innehav. De bolag som delvis ägs av Solidium består i första hand av enstaka innehav, varför de inte nödvändigtvis utgör någon övervägd investeringsportfölj på kort sikt ur risk-avkastningsperspektiv. På lång sikt bör man dock fästa uppmärksamhet vid förhållandet mellan risk och avkastning för den helhet som innehaven utgör.

Solidium är ett statligt verktyg för att stärka och stabilisera inhemskt innehav i börsbolag. I detta syfte kan bolaget omorganisera sina innehav så att det i fortsättningen är ägare i flera bolag och dess ägarandelar fokuserar mer på stabilisering än berättigande till bestämmande inflytande. Målet är då i allmänhet en ägar- och rösträtt på minst 10% och högst 29,9%. 

Solidium är inte någon näringspolitisk aktör. Däremot ska bolag som ägs av Solidium ha en viktig roll för hela Finlands ekonomi. Solidiums aktiva ägande syftar till att utveckla bolagen och inverka positivt på samhällsekonomin, sysselsättningen och bolagens tillväxt. Solidium beaktar det nationella intresset, men agerar dock alltid på marknadsvillkor.

De flesta av de bolag som Solidium äger är antingen mycket internationaliserade eller på väg att internationaliseras i allt högre grad. En del av de investeringar som görs i bolagen och deras kapital kan således också gälla utländska verksamheter. Solidium beaktar således i sin egen verksamhet den internationella referensutvecklingen för de ägda bolagen och deltar vid behov i den internationella utvidgningen av bolagen med de medel som aktieägaren har till sitt förfogande.

Solidium påverkar bland annat genom aktivt deltagande i utnämningskommittéer tillsammans med andra viktiga aktieägare styrelsevalen i de ägda bolagen och andra frågor som är viktiga med tanke på bolagens verksamhet och som aktieägarna kan påverka.


4.  Bolagets styrelse och dess uppgifter samt verksamhetsbefogenheter

Bolaget och dess beslutande organ agerar i enlighet med bestämmelserna och beslutsbefogenheterna i aktiebolagslagen och med iakttagande av bestämmelserna i den gällande bolagsordningen. 

Styrelsen ska enligt Solidiums bolagsordning ha minst 3 och högst 8 medlemmar.

Styrelsens ordförande har en central roll i bolaget. Det är väsentligt att han eller hon har lång erfarenhet av både arbete som verkställande direktör i börsbolag eller i en motsvarande omgivning och erfarenhet av styrelsearbete.

Solidiums allmänna handlingsdirektiv kan preciseras genom beslut av den minister som ansvarar för ägarstyrningen. Solidium ska i sin egen verksamhet och inom de ramar som ägarandelen möjliggör också i målbolagen iaktta de allmänna principer för ägarstyrningen som statsrådet fastställt. Bolagets ägarbeteende ska dessutom följa nationella rekommendationer för god förvaltningssed. Bolaget ska i all verksamhet utan undantag iaktta bestämmelserna om värdepappersmarknaden samt bästa praxis.

Som enda ägare kan staten, om den så önskar, ordna Solidiums bolagsstämma i de situationer som anges i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Ägaren har möjlighet att överta avgörandet av ett sådant ärende som hör till styrelsens allmänna behörighet – och bolagets styrelse har på motsvarande sätt rätt att överföra ärendet till ägaren för avgörande.

4.1.  Utdelnings- och redovisningspolicy:

Bolaget ska redovisa sina dividendinkomster till staten i så stor utsträckning som möjligt, vilket betyder att bolagets förvaltning ska skötas på ett kostnadseffektivt sätt. Ägaren kan också besluta om större eller mindre intäktsföring än detta. De medel som fås genom försäljning av aktier används i regel på nya investeringsobjekt eller för att stärka befintlig förmögenhet. 

4.2.  Corporate Governance -policy:

Solidium ska i egenskap av ägare i den omfattning som ägarandelen möjliggör följa de grundläggande riktlinjerna för statens ägarpolitik och för ställningstaganden i fråga om ersättningar.

4.3.  Fullmakt att uppta lån:

Solidium kan vara ekonomiskt effektivare om dess verksamhet delvis baserar sig på investeringar med hjälp av främmande kapital. Solidiums skuldsättningsgrad kan vara högst 40%. Bolagets styrelse ska ansöka om ägarens samtycke om skuldsättningsgraden långvarigt överstiger 20%.