Fin | Eng | Swe

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i Solidium. Aktiebolagslagen och Solidiums bolagsordning innehåller bestämmelser om de ärenden som ska behandlas på bolagsstämman.

Vid den ordinarie bolagsstämman beslutar man bland annat om fastställande av bokslut, vinstutdelning samt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Dessutom väljer man styrelseledamöter och revisor och beslutar om de arvoden som ska betalas till styrelseledamöterna och revisorerna.