Fin | Eng | Swe

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i Solidium. Aktiebolagslagen och Solidiums bolagsordning innehåller bestämmelser om de ärenden som ska behandlas på bolagsstämman. Utöver det som enligt aktiebolagslagen faller på bolagsstämman ska bolagsstämman enligt bolagsordningen behandla följande frågor:

  • fatta beslut om de principer som Solidium ska följa vid överlåtelse av egendom eller förvärv av nya aktier eller annan förmögenhet till Solidium samt fastställa vilka fullmakter gällande dessa Solidiums styrelse ska ha
  • fastställa de principer för god förvaltningssed som Solidium ska följa i egenskap av aktieägare i börsbolag
  • fatta beslut om vilken rapporteringsskyldighet Solidium har och övrig informationsförmedling