Fin | Eng | Swe

Belöning

Solidium följer den gällande anvisningen om belöning till företagsledning och pensionsförmåner som finanspolitiska ministerutskottet har gett.

Bolagsstämman fattar beslut om styrelsens arvoden. Det arvode som betalas till styrelseordförande och ledamöterna består av ett fast månadsarvode och mötesarvoden, som betalas i pengar. Bolagsstämman fastställde ordförandes arvode till 5 500 euro i månaden, viceordförandes till 3 000 euro i månaden och ledamöternas arvode till 2 500 euro i månaden. Dessutom fastställdes ett mötesarvode på 600 euro.

Styrelsen fattar beslut om belöning till verkställande direktören och övriga villkor för tjänsteförhållandet. Belöningen till verkställande direktören består av en fast månadslön på 38 500 euro och ett prestationsbaserat årligt resultatarvode, som är högst 30 procent av den fasta lönen. Verkställande direktörens pensionsförmåner och -ålder grundar sig på lagen om pension för arbetstagare.

Styrelsen fattar beslut om belöningen till ledningsgruppen. Belöningssystemet för ledningsgruppen (exklusive verkställande direktören) består av en fast månadslön och ett årligt, prestationsbaserat resultatarvode, som är högst 30 procent av den fasta lön som har betalats under bedömningsåret. 

Belöningssystemet för Solidiums övriga anställda består av en fast månadslön och ett årligt, prestationsbaserat resultatarvode, som är högst 30 procent av den fasta lön som har utbetalats under bedömningsåret.