Fin | Eng | Swe

Solidiums sätt att agera

Solidium har utvecklat sitt arbete kring ansvarsfullt ägande under drygt fem års tid. Grunden för företagsansvarsarbetet har ända från början varit insikten av att en bra hantering av företagsansvaret är en av de viktigaste förutsättningarna för framgångsrik företagsverksamhet och produktion av långsiktigt ekonomiskt värde.

Under de fem senaste åren har betydelsen av företagsansvarsfrågorna ökat. Allt fler företag har utökat sin ledningspraxis till att även omfatta företagsansvar. Samtidigt har även företagsansvarsfrågorna blivit allt mer mångfasetterade. I dag betraktas företagsansvar som mycket mer detaljerade frågor än tidigare. Dylika teman är till exempel frågor kring mänskliga rättigheter, hantering av leverantörskedjan och koldioxidavtryck samt frågor kring datasäkerhet, yttrandefrihet och integritetsskydd. Solidium måste även som ägare behärska ett bredare spektrum av allt mer ingående ansvarsteman.

Flera av företagens intressentgrupper ser företagens ansvar och verkningsområde som mer omfattande än tidigare. Denna ökade aktivitet förklaras för sin del även av ökade kommunikationsmöjligheter till exempel via sociala medier. Företagen måste därför definiera sina lednings- och arbetssätt gentemot intressentgrupperna allt noggrannare och dessutom behärska en innehållsmässigt fungerande dialog kring allt flera företagsansvarsteman. Genom en tillräckligt god och omfattande dialog med intressenterna kan företagen förankra sin verksamhet i det omgivande samhället och även samla in respons för att utveckla verksamheten.

Solidium har under de gångna fem åren uppnått en bra position inom ansvarsfullt finskt ägande och placerande. Vi har skapat och etablerat vårt sätt att arbeta.

Solidiums ägarroll i centrum för företagsansvarsarbetet

Solidiums viktigaste och mest omfattande ansvarseffekter förverkligas genom vår roll som ägare. Vårt mål är att på lång sikt öka det ekonomiska värdet på våra innehav. Företagsansvaret är ett bra perspektiv för en bedömning av innehaven och för värdeökning och en del av bra ledarskap. 

Företagsansvar är förknippat med företagets konkurrenskraft på flera olika sätt. I en bedömning av ansvaret har riskhanteringen traditionellt betonats. Man kan emellertid även bygga ny affärsverksamhet på de behov som hållbar utveckling medför.

Den strategiska rollen företagsansvarsfrågorna spelar i de bolag Solidium äger varierar mycket. För bolag som bygger upp ny verksamhet på ansvarstrender är företagsansvar en strategisk fråga i sig. Det beror delvis på skillnader mellan branscherna och den globala omfattning bolagen har. Dessutom definierar bolagens egen historia och traditioner gällande skötseln av ansvarsfrågor de behov de har i dag gällande företagsansvarsarbetet.

Som ansvarsfull ägare är det viktigt för Solidium att identifiera de ägda bolagens väsentliga företagsansvarsfrågor och deras eventuella effekter på ägarvärdet. Effekterna kan vara positiva eller negativa och de kan realiseras direkt eller indirekt. Tidsspannet kan vara långt eller kort.

För oss är det viktigt att även bedöma de ägda bolagens beredskap att sköta sina ansvarsfrågor samt företagsansvarsresursernas tillräcklighet i förhållande till bolagets behov. Ofta är det dock först krissituationer som utvisar i vilken utsträckning företagsansvaret på riktigt är inflätat i företagskulturen. 

Vi diskuterar regelbundet med ledningen i respektive bolag om företagsansvarsfrågor och vilken status de har i bolaget. Tyngdpunkten för diskussionerna är på ansvarsfrågor som är viktiga med avseende på ägarvärdet. Ägaren måste även vara medveten om eventuella kommande utmaningar gällande företagsansvaret. Som ett led i diskussionerna för vi fram våra synpunkter och förväntningar som ägare.

Bolagens företagsansvarsfrågor kan växa till sig så mycket att de påverkar ägarvärdet. Vi strävar efter att påverka bristerna via de kanaler som står till buds för en aktiv aktieägare. Analys, dialog och påverkan upprepas som en regelbunden, återkommande process. En bra grund för denna interaktion utgörs av den ansvarsanalys som vi gör regelbundet på de bolag vi äger.

Företagsansvaret är en integrerad del av Solidiums verksamhet. Vårt företagsansvarsarbete övervakas av styrelsen och leds och utvecklas av en placeringsdirektör vid sidan av det egna arbetet och arbetet koordineras av ett internt team. För innehavsbolagens ansvarsanalys ansvarar placeringsteamet för respektive bolag. Placeringsdirektör och team rapporterar till verkställande direktören.

Företagsansvarsprogrammet stakar ut vår verksamhet

Styrselsen för Solidium har godkänt ett långsiktigt företagsansvarsprogram för åren 2013–2016 som utgör ramarna för bolagets ansvarsarbete. Programmet syftar till att stödja Solidiums uppgift att på lång sikt öka det ekonomiska värdet på innehaven och det förstärker bolagets verksamhetsmodell som en ansvarsfull ägare. Målet är att uppfylla kraven på ägarens omfattande medvetenhet och påverka portföljbolagen ur ett perspektiv av ägarvärdet.

Åtgärderna och målsättningarna i programmet har sammanfattats i väsentliga teman: skydda och öka ägarvärdet, växelverkan med intressenter som ägare, integrerat företagsansvarsarbete och att Solidiums egen verksamhet är ansvarsfull. De åtgärder som gjorts under den gångna räkenskapsperioden beskrivs genom dessa teman.