Fin | Eng | Swe

Solidium som skattebetalare

Statsägaren förutsätter att alla dess majoritetsägda bolag redovisar sina skatter per betalningsland.

Solidiums skattefrågor leds som en del av bolagets ekonomiska förvaltning. De viktigaste observationerna och åtgärderna gällande skattefrågor och -risker rapporteras till bolagets styrelse. Vi följer även med innehavsbolagens skatterapportering som en del av vår företagsansvarsanalys.

Solidiums styrelse behandlar regelbundet sina riktlinjer i frågor kring skattebetalning och ansvar. Vi strävar efter att främja praxis kring transparens och öppenhet i de ägda bolagens förvaltning och rapportering.

Solidium verkar endast i Finland, vilket betyder att den resultatbaserade skatten i sin helhet betalas till Finland. Solidium äger även aktier i två svenska bolag (SSAB och Telia Company). Ägarandelen i SSAB överskrider tio procent, vilket betyder att bolagets dividend är skattefri. Vår ägarandel i Telia Company är under tio procent, vilket innebär att en källskatt på 15 procent uppbärs på de dividender bolaget betalar i Sverige.

För räkenskapsperioden 1.7.2015–30.6.2016 betalade Solidium 8,2 miljoner euro inkomstskatt till Finland enligt näringsskattelagen och av Telia Companys dividender innehölls en källskatt på 3,4 miljoner euro i Sverige. Dessutom betalade Solidium arbetsgivaravgifter på 0,5 miljoner euro och personalens skatt på lönerna uppgick totalt till 0,7 miljoner euro. Baserat på den begäran om rättelse för skatteåren 2012–2014 som Solidium gjort betalade skatteförvaltningen 36 miljoner euro i skatteåterbäring eftersom nedskrivningarna av aktierna anses vara avdragsgilla i beskattningen.