Fin | Eng | Swe

Solidiums översikt av ansvarsfullt ägande 2015–2016

Översikten av Solidiums företagsansvarsarbete under räkenskapsperioden 2015–2016 har delats upp i tre delar

1. Ökande och skyddande av ägarvärdet
2. Intressentväxelverkan som ägare
3. Integrerat företagsansvarsarbete och ansvaret inom Solidiums egna verksamhet

Uppdelningen följer Solidiums egna långsiktsprogram för ansvarsfullt ägande för åren 2013–2016.

1. Ökande och skyddande av ägarvärdet

Under den gångna räkenskapsperioden genomförde Solidium sitt kontinuerliga företagsansvarsarbete med innehavsbolagen. Det förekom få företagsansvarsfrågor som skulle ha sysselsatt ägaren, precis som under den föregående räkenskapsperioden.

En ny ansvarsanalys togs i bruk

Räkenskapsperiodens viktigaste projekt i Solidiums företagsansvarsarbete var införandet av det förnyade analysverktyget. Varje innehavsbolag analyseras årligen och slutsatserna utnyttjas i dialogen med ledningen för respektive bolag.

Ansvarsanalysen, vårt nya analysverktyg, är temabaserat. Den betonar de företagsansvarsteman som är viktigast med tanke på ökande och skyddande av ägarvärdet i respektive bolag.

Det totala antalet teman är femton. De är baserade på GRI (4.0)-rapporteringen så att de 46 synpunkterna i GRI-ramverket har grupperats till mer omfattande teman som betjänar ägarens perspektiv.


I det första skedet av analysen bedömer placeringsteamen de väsentligaste företagsansvarsärenden ur ägarens perspektiv på basis av GRI-ramverket. Detta betyder att respektive synpunkts inverkan på ägarvärdet som en affärsmässig risk eller möjlighet dryftas. De synpunkter placeringsteamen väljer jämförs mot de synpunkter som innehavsbolaget har uppgett i sin egen väsentlighetsanalys. Jämförelsen är möjlig eftersom nästan alla av Solidiums innehavsbolag redan rapporterar enligt GRI (4.0).

I analysens andra skede väljer placeringsteamen på grund av synpunkterna de helheter, det vill säga teman, som de anser att har den största inverkan på ägarvärdet. För varje tema utarbetas en fördjupande analys ur perspektivet att öka eller skydda ägarvärdet. Effekterna på ägarvärdet enligt tema bedöms alltså som risker eller möjligheter. Temaanalysen omfattar bland annat följande granskningar:

 • Vilken väsentlighet har temat med avseende på ägarvärdet?

 • Hurdana risker eller möjligheter är förknippade med temat? Hur viktiga är de med avseende på bolagets affärsverksamhet?

 • Har risker eller möjligheter förknippade med temat realiserats i bolagets verksamhet? Vilka affärsmässiga effekter har framkommit? Hur stor inverkan kan temat som mest ha avseende ökningen eller skyddandet av ägarvärdet? Är inverkan kritisk med avseende på ägarvärdet?

 • Bedömer Solidium att riskhanteringen eller utnyttjandet av möjligheterna i anknytning till temat ligger på en tillräcklig nivå? Vad har bolaget gjort för att öka eller skydda ägarvärdet?

 • I vilken riktning har riskerna eller möjligheterna i anknytning till temat utvecklats? Vilka faktorer inverkar på utvecklingen, inklusive förändringar i den externa verksamhetsmiljön? 

 • Vilken är Solidiums uppfattning om risknivån eller möjlighetspotentialen

 • förknippad med temat? Måste Solidium vidta särskilda åtgärder som ägare? Om så, vilka åtgärder bör Solidium vidta i sin roll som ägare?

Valet av teman och synpunkter baseras på en analys av inverkningarna på ägarvärdet. Inverkningarna på ägarvärdet kan realiseras direkt eller indirekt. En direkt inverkan kan ses i utvecklingen av företagets aktiekurs. Den kan även realiseras via andra kanaler, såsom att sänka eller höja omsättningen eller lönsamheten; ändra företagets ekonomiska ställning; eller påverka uppnåendet av de långsiktiga ekonomiska målsättningarna. En indirekt inverkan kan å sin sida realiseras till exempel genom utvecklingen av rykteshanteringen.

Temana är placeringsteamets uppfattning om de centrala företagsansvarsrelaterade riskerna eller möjligheterna. De har valts ur perspektivet att öka eller skydda ägarvärdet. Förekomsten av temana är inte ett värdebaserat ställningstagande och omfattar inte Solidiums ställningstagande till företagsansvarssynpunkternas samhälleliga betydelse.

Det bör även noteras att de företagsekonomiska perspektiven inte betonas i ansvarsanalysen. För bedömningen av innehavsbolagens ekonomi används andra metoder. Kärnan i Solidiums arbete är att på lång sikt öka det ekonomiska värdet och varje innehavsbolag har ett ekonomiskt ansvar gentemot sina ägare. Temat Ekonomiska påverkan i ansvarsanalysen samlar de tre ekonomiska synpunkterna enligt GRI (4.0)-rapporteringsramverket, och det tillämpas främst på situationer där bolagets förmåga att bära det ekonomiska ansvaret har utvärderat vara bristfälligt.

I ansvarsanalysen finns utöver temaavsnittet en allmän analysdel, som är gemensam för alla innehavsbolag, och som fokuserar mer på företagsansvarets strategiska och affärsmässiga innebörd samt organisationen och resurserna i bolaget. I varje ansvarsanalys ingår även en analys av skatteavtrycket, där betoningen ligger på rapporteringen av skattebetalandet och ledningspraxisen i respektive innehavsbolag. Koldioxidavtrycket av innehavsbolagen analyserades under räkenskapsperioden.

Ansvarsanalysens resultat och slutsatser

Den nya ansvarsanalysen togs i bruk under räkenskapsperioden. Placeringsteamen bedömde de centrala synpunkterna med avseende på ägarvärdet och valde teman som ska fördjupas. Den bolagsspecifika mängden teman varierar mycket, från två till åtta, vilket återspeglar företagsansvarsfrågornas strategiska roll i Solidiums innehavsbolag. Merparten av temana bedömdes som risker. Totalt genomfördes 47 fördjupande temaanalyser i elva av Solidiums innehavsbolag – för Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj gjordes ingen analys på grund av bolagets nuvarande begränsade verksamhet. Slutresultaten för analysen på portföljnivå var:

 • Hantering av leverantörskedjan som en ägarvärdet påverkande faktor framhävs bland Solidiums innehav. Både den tillverkande industrin och informationsintensiva bolag stöder sig allt mer på underleveranser. Som tema är ansvarighet i underleveranser fortfarande ganska nytt, och utvecklingen av dess hantering tar tid i bolagen. Enligt Solidiums utvärdering hade nästan alla bolag som valts med i temat ännu skäl att utveckla hanteringen av företagsansvaret i leveranskedjorna. Risknivån i anknytning till hantering av leveranskedjorna i innehavsbolagen förväntas vara oförändrad, eller öka i några fall.

 • Ett lika viktigt ansvarstema i Solidiums innehavsportfölj var Arbete mot mutor och korruption. Flera av våra innehavsbolag har verksamhet på utvecklingsmarknader eller andra områden som bedöms vara förknippade med en högre risknivå. Hanteringen bedöms dock i överlag ligga på en tillräcklig nivå. 

 • Produktansvar är ett viktigt perspektiv på företagsansvaret i över hälften av innehavsbolagen, och det avser både Solidium 17 tillverkande industri och informationsindustri. Dataskyddet och integritetsskyddet framhävs. För detta temas del varierar nivån av hanteringen i Solidiums innehavsbolag. 

 • I nästan hälften av innehavsbolagen är Produkternas och tjänsternas miljökonsekvenser en möjlig källa till ett ökat ägarvärde. Bland innehaven finns det flera exempel på lösningar som både minskar miljökonsekvenserna och ökar ägarvärdet. 

 • Bakom temat Arbetshälsa och kompetensutveckling finns två skilda grupper: å ena sidan bolag där behovet av att utveckla arbetarsäkerheten betonas och å andra sidan de, där kompetensutvecklingen är särskilt viktig med avseende på att möjliggöra en ökning av ägarvärdet. 

 • Resurseffektivitet som ansvarstema är viktig för värdeskapandet i energiintensiv tillverkande verksamhet. Miljöbelastningen framkommer främst i den tyngsta processindustrin. 

Observationer kring den nya analysmetoden

Den nya ansvarsanalysen har upplevts som meningsfull i placeringsteamen,eftersom den gör möjligt att fokusera på de teman som är viktiga för respektive bolag. Metoden möjliggör en systematisk jämförelse mellan synpunkter som å ena sidan bolaget själv har valt och som å andra sidan ägaren betonar.

I fortsättningen är det viktigt att upprätthålla en intern dialog på Solidium för att förstärka en enhetlig verksamhetsmodell och tolkningar. Det måste även fästas vikt vid att de bolagsspecifika temana är konsekventa mellan innehaven.

Som analysmetod för företagsansvaret är vårt nya verktyg fortfarande kvalitativt. I idealfallet skulle det vara möjligt att värdera ekonomiska verkningar av de företagsansvarsfrågor som är väsentliga för ägaren även kvantitativt. Detta kräver dock ännu mycket mer av den information som företagen tillhandahåller. Vi hoppas att bolagen utvecklar deras företagsansvarsrapportering också med detta som utgångspunkt.

Övriga åtgärder

Under räkenskapsperioden utredde vi möjligheterna att få företagsansvarsinformation från innehavsbolagens jämförbara bolag för vår nya ansvarsanalys. Målet är att öka den numeriska jämförbarheten. Under räkenskapsperioden utredde vi material som så kallade rating-experter inom företagsansvar eventuellt skulle kunna erbjuda.

Under räkenskapsperioden utvecklade vi en mer omfattande metod för att beräkna koldioxidavtrycket av Solidiums innehav. Vi satte oss även in i andra placerares klimatlinjedragningar.

Vi slutförde projektet Business Case of Sustainability. I projektet utfördes som ett examensarbete en översikt av metoder som kan användas för att bedöma företagsansvarsåtgärdernas ekonomiska verkningar för enskilda företag. Ytterligare kartlade man de sätt, med vilka företagen tillhandahåller information om de ekonomiska verkningarna av sitt företagsansvarsarbete.

2. Intressentväxelverkan som ägare

Under räkenskapsperioden fortsatte Solidium med intressentarbetet på ett etablerat sätt. Intressentarbetet fokuserade på dialog med innehavsbolagen och ägarna samt Solidiums interna intressenter. Dialogen med innehavsbolagen omfattar en årlig ansvarsanalys och uppföljningen av det kontinuerliga företagsansvarsarbetet i respektive innehavsbolag.

Det interna intressentarbetet präglades av driftsättningen av den nya ansvarsanalysen och beredandet av nästa långsiktiga företagsansvarsprogram. Den större externa diskussionsrunda som planerats för räkenskapsperioden och uppdateringen av intressentresponsen flyttades till nästa räkenskapsperiod.

Vi fortsatte vårt deltagande i utvecklingen av ansvarsfullt ägande i Finland bland annat genom placeringsdirektörens styrelsemedlemskap och viceordförandeskap i FINSIF rf. Solidium var medlem i FIBS rf och Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry. Vi deltog i evenemang för företagsansvar och ansvarsfullt placerande. Medborgarorganisationernas direkta aktivitet gentemot Solidium var ringa under räkenskapsperioden precis som under föregående period.

Solidiums styrelse behandlade företagsansvarsfrågor två gånger under räkenskapsperioden: innehavsbolagens analyser i början av räkenskapsperioden och årsöversikten av ansvarsfullt ägande i slutet av räkenskapsperioden.

3. Integrerat företagsansvarsarbete och ansvaret inom Solidiums egna verksamhet

Under räkenskapsperioden fortsatte vi med vår etablerade och integrerade verksamhetsmodell, där Solidiums placeringsexperter själva utför ansvarsanalyserna. Detta förutsätter att personalen behärskar företagsansvaret väl och regelbundet håller sin kompetens à jour.

Under räkenskapsperioden förstärkte vi kunskaperna genom en utbildning i mänskliga rättigheter med flera föreläsningsperioder, som var skräddarsydda för Solidiums behov som ägare. Hela personalen deltog i utbildningen. Nya solidiumanställda fick en introduktion i perspektiv och verksamhetssätt i anknytning till ansvarsfullt ägande.

Vi inledde uppdateringen av vårt långsiktiga företagsansvarsprogram som utgör ramarna för vårt företagsansvarsarbete. Programmet stöder Solidiums uppgift att på lång sikt öka det ekonomiska värdet på innehaven och förstärker samtidigt bolagets verksamhetsmodell som ansvarsfull ägare. Som bakgrundsarbete för programreformen, analyserades under räkenskapsperioden företagsansvarsteman som för tillfället betonas i ägar- och placerarfältets åtgärder särskilt i Finland och övriga Norden. Dessutom jämfördes övriga långsiktiga placerares ägarpolicyer ur företagsansvarets perspektiv.

Inom den egna verksamheten ligger tyngdpunkten på ansvarsfull personalpraxis. Solidium är en expertorganisation vars viktigaste resurs är en kompetent och motiverad personal.