Fin | Eng | Swe

Målen för Solidiums ansvarsfulla ägande 2016–2017

Statsrådet publicerade i maj 2016 sitt principbeslut för ägarpolitiken. Principbeslutet ”Bolagsinnehavet i arbete” stärker Solidiums verksamhet som en ansvarsfull ägare och ger riktlinjerna för hur företagsansvarsarbetet ska utvecklas. Det lyfter fram samhällsansvaret som en grundvärdering hos statsbolagen och företagen måste ta sitt samhällsansvar när de bygger upp sin konkurrenskraft på lång sikt. Målet för räkenskapsperioden 2016–2017 är att förankra principbeslutet i Solidiums verksamhet, inklusive sättandet av mätbara mål för företagsansvaret i Solidiums egen verksamhet som ansvarsfull ägare.

Vi följer med hur nationella och övernationella reformer som påverkar verksamhetsmiljön för Solidiums och dess innehavsbolags företagsansvar framskrider. Ett centralt projekt är EU:s strängare reglering gällande rapporteringen av andra än ekonomiska uppgifter och mångfald (så kallad non-financial-rapportering). Även värdepappersbörsernas internationella program Sustainable Stock Exchange Initiative kommer att ändra företagsansvarets verksamhetsmiljö. Agenda 2030, det vill säga FN:s medlemsstaters SDG 17 -mål för hållbar utveckling, kommer att påverka prioriteringen av företagsansvarsarbetet i våra innehavsbolag på längre sikt.

Vi fortsätter att använda vår ansvarsanalys och strävar efter att förstärka vårt visionära ägande i företagsansvarsfrågor. Vi sätter oss in i och vid behov påverkar vi de centrala företagsansvarsfrågorna i de bolag vi äger. Den nya ansvarsanalysen ger tack vare temabetoningen placeringsteamen allt bättre möjligheter att fördjupa sin kännedom om bolagen och den egna kompetensen. Vi fortsätter med utvecklingsarbetet för att utöka den systematiska granskningen av företagsansvarsfrågorna även till de jämförbara bolagen för våra innehavsbolag.