Fin | Eng | Swe

GRI (4.0) INDEX

Målet med Solidiums företagsansvarsrapportering är att beskriva vilken betydelse ansvarsfullt ägarskap och företagsansvarsarbetet har och hur det tar sig uttryck i vår verksamhet, resultaten under den gångna räkenskapsperioden samt målsättningarna för nästa räkenskapsperiod. Solidiums företagsansvarsrapport är avsedd för bolagets samtliga intressentgrupper.

Vi har rapporterat om företagsansvar och ansvarsfullt ägarskap i våra årsberättelser sedan räkenskapsperioden 2009–2010. Enligt GRI (Global Reporting Initiative)-modellen har vi rapporterat sju gånger, årsberättelsen för räkenskapsperioden 2017–2018 inberäknat. Åren 2011–2014 följde vi i rapporteringen GRI (3.0)-riktlinjerna (C-nivån). Under den räkenskapsperioden 2014–2015 övergick Solidium i sin ansvarsrapportering till GRI (4.0)-rapportering enligt Global Reporting Initiative-modellen, och rapporteringen från räkenskapsperioden 2015–2018 har gjort enligt dessa riktlinjer. Denna årsberättelse har utarbetats enligt riklinjernas grundomfattning (core). Förutom GRI-aspekterna omfattar rapporten andra viktiga företagsansvarsfrågor som är relevanta för Solidium särskilt med tanke på dess ägarroll. Vår årsberättelse följer också riktlinjerna i statsrådets principbeslut 13.5.2016.

För att definiera innehållet i den aktuella GRI (4.0)-rapporten samt för att namnge, prioritera och validera aspekterna har vi identifierat de väsentliga företagsansvarsfrågor som gäller vår verksamhet och intressesfär. Bakgrundsarbetet för identifieringen har utgjorts av utredningar anknutna till förberedandet av Solidiums långsiktiga företagsansvarsprogram och den regelbundna uppföljningen av företagsansvaret som baseras på ägarens skyldighet att vara medveten om konsekvenserna. Solidium har bedömt företagsansvarsaspekternas betydelse för verksamheten enligt den väsentlighetsprocess som definieras i GRI-riktlinjerna. Bedömningen och prioriteringen av de identifierade aspekternas betydelse har gjorts internt i företaget, där vi beaktat de företagsansvarsfrågor som framkommit i vårt arbete med intressentgrupperna.

Som resultat av väsentlighetsanalysen har vi definierat de följande elva aspekterna i GRI (4.0)-riktlinjerna som väsentliga:

  • Ekonomiskt ansvar: ekonomiska resultat, marknadsposition och indirekta ekonomiska effekter
  • Anställningsförhållanden och arbetsvillkor: anställning, hälsa och säkerhet i arbete, utbildning, diversitet och lika möjligheter samt jämlik belöning
  • Branschspecifika aspekter förfinansbranschen: produktportfölj, revision och ägarskap.

Solidiums företagsansvarsrapportering har koncentrerats till en beskrivning av vilken påverkan Solidium Oy:s egen verksamhet har. Avgränsningen är den samma i Solidium Oy:s bokslut och företagsansvarsrapport. Rapporteringsperioden är en räkenskapsperiod och denna årsberättelse täcker uppgifterna för perioden 1.7.2017–30.6.2018. Nyckeltalen och indikatorerna i Solidiums företagsansvarsrapport gäller Solidiums egen verksamhet. Solidiums samtliga innehav är minoritetsinnehav och rapporteringen innehåller inga siffror för konsoliderade bolag.

Detta GRI (4.0)-index är en del av Solidiums årsberättelse 2018.

 

Allmänt innehåll
GRI-innehåll Sid Solidiums innehåll och kommentarer
Strategi och analys
G4-1 Verkställande direktörens översikt 6-7  
G4-2 Huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter 12-15  
Organisationsprofil
G4-3 Organisationens namn   Solidium Oy
G4-4 Huvudsakliga varumärken, produkter och tjänster   Solidium är ett placeringsbolag
G4-5 Huvudkontorets lokalisering   Helsingfors
G4-6 Länder där organisationen har verksamhet   Finland
G4-7 Ägarstruktur och bolagsform   Ett aktiebolag som ägs av finska staten
G4-8 Marknader   Finland
G4-9 Organisationens storlek 53 Tabellen Nyckeltal för Solidium Oy
G4-10 Antalet anställda och fördelning enligt anställning och arbetsavtal, region och kön  
  • Antal anställda under räkenskapsperioden i genomsnitt 11 personer och i slutet av räkenskapsperioden 12 (åren 2015-2018 i genomsnitt 11 personer)
  • Stadigvarande anställningsavtal 2054-2018: 94 %
  • Heltidsanställningar 2015-2018: 100 %
  • Könsfördelning 2017-2018: kvinnor 45 % och män 55 %
G4-11 Personal som omfattas av kollektivavtal   Solidium följer i tillämplig utsträckning kollektivavtalet för finansbranschen.
G4-12 Organisationens leverantörskedja   Solidiums förvärv utgörs i huvudsak av tjänsteanskaffningar. I valet av leverantörer beaktas kostnadseffektivitet, professionalitet, kompetens och leverantörernas goda rykte.
G4-13 Väsentliga ändringar under redovisningsperioden avseende organisationens storlek, struktur, ägarskap eller leverantörskedja   Inga väsentliga ändringar
G4-14 Tillämpning av försiktighetsprincipen   Försiktighetsprincipen ingår i Finland i miljöskyddslagen. Solidiums egen verksamhet ger inte upphov till betydande miljöeffekter.
G4-15 Externa principer och andra initiativ som organisationen anslutit sig till eller stödjer   Solidium följer statsrådets principbeslut (13.5.2016) om statens ägarpolitik. Dessa riktlinjer utgör ramverket för Solidiums företagsansvarsarbete och rapportering.
G4-16 Medlemskap i organisationer och intressebevakningsorganisationer   FIBS rf, FINSIF rf, Hallitusammattilaiset ry
Identifierade väsentliga aspekter och avgränsningar
G4-17 Koncernredovisningens avgränsning   Solidium Oy, avgränsningen är den samma i bokslutet och företagsansvarsrapporten
G4-18 Definition av redovisningens innehåll   Sida 1 i detta GRI (4.0)-index
G4-19 Identifierade väsentliga aspekter   Sida 1 i detta GRI (4.0)-index
G4-20 Avgränsing inom organisationen för väsentliga aspekter   Solidium Oy
G4-21 Avgränsing utanför organisationen för väsentliga aspekter   De ägda bolagens väsentliga företagsansvarsfrågor tas upp i bolagsbeskrivningarna.
G4-22 Ändringar i tidigare rapporterade uppgifter   Inga ändringar
G4-23 Betydande ändringar i redovisningens omfattning och aspekternas redovisningsgränser   Inga ändringar
Interessentengagemang
G4-24-27 Interessentengagemang 12-15 Solidiums intressentrelationer beskrivs i detalj på Solidiums webbsidor, www.solidium.fi/sv/företagsansvar.
Redovisningsprofil
G4-28 Redovisningsperiod   En räkenskapsperiod
G4-29 Datum för senaste redovisning   den 24 oktober 2017
G4-30 Redovisningscykel   Årlig
G4-31 Kontaktperson gällande företagsansvar   Kontaktuppgifter
G4-32 GRI-innehållsjämförelse   GRI-indextabell
G4-33 Policy rörande externt bestyrkande   Inget externt bestyrkande
Förvaltning
G4-34 Förvaltningsstruktur och utskott   Solidiums ny styrelse gjorde sig betrogen med Solidiums företagsansvarsfrågor och behandlade en gång i sitt möte innehavsbolagens analyser både på företags- och portföljnivå.
Etik och integritet
G4-56 Organisationens värderingar och verksamhetsprinciper   www.solidium.fi/sv/solidium/i-ett-notskal
 
Särskilt innehåll
GRI-innehåll Sid Solidiums innehåll och kommentarer
Upplysningar om styrning
G4-DMA Upplysningar om styrning 12-15 www.solidium.fi/sv/företagsansvar
Nyckeltal
Ekonomiskt ansvar
Ekonomiska resultat    
G4-EC1 Skapat och fördelat direkt ekonomiskt värde 4-5  
Marknadsposition    
egen indikator Solidiums marknadsposition som aktieägare i Finland. 6, 16-17 Solidiums innehav
Indirekt ekonomisk påverkan    
G4-EC8 Indirekt ekonomisk påverkan 8-15 Solidiums placeringsverksamhet syftar till långsiktigt värdeskapande i de ägda företagen. Solidiums målsättning är också att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag. Därigenom har Solidium betydande indirekta ekonomiska effekter i det finska samhället.
Personalstyrning och arbetsförhållanden
Anställning    
G4-LA1 Antalet nyanställda samt personalomsättning   Omsättning:
  • 2015-2016: 17 % (2 personer)
  • 2016-2017: 17 % (2 personer)
  • 2017-2018: 8 % (1 personer)
G4-LA2 Personalförmåner   Jämlika personalförmåner
Arbetshälsa och säkerhet    
G4-LA6 Olycksfall och sjukfrånvaro   Under räkenskapsperioden inträffade inga arbetsolyckor som ledde till förlorad arbetstid.
Utbildning    
G4-LA11 Andel anställda som får regelbunden uppföljning av karriärutveckling   2015-2018: 100 %
Mångfald och likvärdiga möjligheter    
G4-LA12 Diversitet av styrelse, ledning och alla medarbetare 46-49  
Jämlik ersättning    
G4-LA13 Förhållandet mellan kvinnors och mäns grundlöner och ersättningar   Solidium har ett uppgifts- och prestationsbaserat belöningssystem i vilket principerna är enhetliga.
Specifika aspekter för finansbranschen
Produktportfölj    
FS6 Fördelning av produktportföljen 16-17 Solidiums innehav
Revision    
DMA Omfattning och frekvens av riskbedömningar som avser företagsansvaret 12-15 Ansvarsanalyser för de bolag som ägs www.solidium.fi/sv/företagsansvar
Ägarskap    
FS10 Växelverkan med de ägda bolagen i företagsansvarsfrågor   Andel av bolagen 2015-2018: 89 % www.solidium.fi/sv/företagsansvar