Fin | Eng | Swe

GRI (4.0) index

Målet med Solidiums företagsansvarsrapportering är att beskriva vilken betydelse ansvarsfullt ägarskap och företagsansvarsarbetet har och hur det tar sig uttryck i vår verksamhet, resultaten under den gångna räkenskapsperioden samt målsättningarna för nästa räkenskapsperiod. Solidiums företagsansvarsrapport är avsedd för bolagets samtliga intressentgrupper.

Vi har rapporterat om företagsansvar och ansvarsfullt ägarskap i våra årsberättelser sedan räkenskapsperioden 2009–2010. Enligt GRI (Global Reporting Initiative)-modellen har vi rapporterat fem  gånger, årsberättelsen för räkenskapsperioden 2015–2016 inberäknat. Åren 2011–2014 följde vi i rapporteringen GRI (3.0)-riktlinjerna (C-nivån). Under den föregående räkenskapsperioden 2014–2015 övergick Solidium i sin ansvarsrapportering till GRI (4.0)-rapportering enligt Global Reporting Initiative-modellen, och rapporteringen från räkenskapsperioden 2015–2016 har gjort enligt dessa riktlinjer. Denna årsberättelse har utarbetats enligt riklinjernas grundomfattning (core). Förutom GRI-aspekterna omfattar rapporten andra viktiga företagsansvarsfrågor som är relevanta för Solidium särskilt med tanke på dess ägarroll. Vår årsberättelse följer också riktlinjerna i statsrådets principbeslut 13.5.2016.

För att definiera innehållet i den aktuella GRI (4.0)-rapporten samt för att namnge, prioritera och validera aspekterna har vi identifierat de väsentliga företagsansvarsfrågor som gäller vår verksamhet och intressesfär. Bakgrundsarbetet för identifieringen har utgjorts av utredningar anknutna till förberedandet av Solidiums långsiktiga företagsansvarsprogram och den regelbundna uppföljningen av företagsansvaret som baseras på ägarens skyldighet att vara medveten om konsekvenserna. Solidium har bedömt företagsansvarsaspekternas betydelse för verksamheten enligt den väsentlighetsprocess som definieras i GRI-riktlinjerna. Bedömningen och prioriteringen av de identifierade aspekternas betydelse har gjorts internt i företaget, där vi beaktat de företagsansvarsfrågor som framkommit i vårt arbete med intressentgrupperna.

Som resultat av väsentlighetsanalysen har vi definierat de följande elva aspekterna i GRI (4.0)-riktlinjerna som väsentliga:

  • Ekonomiskt ansvar: ekonomiska resultat, marknadsposition och indirekta ekonomiska effekter
  • Anställningsförhållanden och arbetsvillkor: anställning, hälsa och säkerhet i arbete, utbildning, diversitet och lika möjligheter samt jämlik belöning
  • Branschspecifika aspekter förfinansbranschen: produktportfölj, revision och ägarskap.

Solidiums företagsansvarsrapportering har koncentrerats till en beskrivning av vilken påverkan Solidium Oy:s egen verksamhet har. Avgränsningen är den samma i Solidium Oy:s bokslut och företagsansvarsrapport. Rapporteringsperioden är en räkenskapsperiod och denna årsberättelse täcker uppgifterna för perioden 1.7.2015–30.6.2016. Nyckeltalen och indikatorerna i Solidiums företagsansvarsrapport gäller Solidiums egen verksamhet. Solidiums samtliga innehav är minoritetsinnehav och rapporteringen innehåller inga siffror för konsoliderade bolag.

Detta GRI (4.0)-index är en del av Solidiums årsberättelse 2016.