Fin | Eng | Swe

Solidiumin vastuullisen omistajuuden tavoitteet 2016–2017

Valtioneuvosto julkaisi toukokuussa 2016 omistajapolitiikan periaatepäätöksen. ”Tase töihin” -periaatepäätös vahvistaa Solidiumin toimintaa vastuullisena omistajana ja antaa suuntaviivat yritysvastuutyön kehittämiselle. Se nostaa yhteiskuntavastuun valtionyhtiöiden perusarvoksi ja yhteiskuntavastuun kantamisen osaksi yritysten pitkäjänteisen kilpailukyvyn kasvattamista. Tilikauden 2016–2017 tavoitteena on periaatepäätöksen jalkautus Solidiumin toimintaan, mukaan lukien mitattavien yritysvastuun tavoitteiden asettaminen Solidiumin omalle toiminnalle vastuullisena omistajana.

Seuraamme Solidiumin ja sen omistusyhtiöiden yritysvastuun toimintaympäristöä muokkaavien kansallisten ja ylikansallisten uudistusten etenemistä. Keskeinen hanke on EU:n sääntelyn tiukentuminen muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuuden raportoinnin osalta (ns. non-financial-raportointi). Myös arvopaperipörssien kansainvälinen Sustainable Stock Exchange Initiative -ohjelma tulee muuttamaan yritysvastuun toimintaympäristöä. Agenda 2030 eli YK:n jäsenvaltioiden sopimat kestävän kehityksen SDG 17 -tavoitteet tulevat vaikuttamaan yritysvastuutyön prioriteetteihin omistusyrityksissämme pidemmällä aikavälillä.

Jatkamme vastuullisuusanalyysimme käyttöä ja pyrimme vahvistamaan näkemyksellistä omistajuutta yritysvastuuasioissa. Perehdymme ja tarvittaessa vaikutamme omistamiemme yhtiöiden keskeisiin yritysvastuukysymyksiin. Uusi vastuullisuusanalyysi antaa teemapainotuksensa takia sijoitustiimeille aiempaa paremmat mahdollisuudet syventää niin yhtiöasioiden tuntemusta kuin omaa osaamistaan. Jatkamme kehitystyötä laajentaaksemme yritysvastuuasioiden systemaattista tarkastelua myös omistusyhtiöidemme verrokkiyhtiöihin.