Fin | Eng | Swe

YRITYSVASTUUOHJELMA

Solidiumin yritysvastuutyötä ohjaa pitkän tähtäimen yritysvastuuohjelma, joka antaa tekemiselle suunnan ja luo vastuullisuustyölle puitteet. Ohjelma määrittelee Solidiumin yritysvastuutyön tavoitteet, painopistealueet ja keskeiset toimenpiteet. Ohjelma päivitetään muutaman vuoden väliajoin. Kulloinenkin ohjelma on Solidiumin hallituksen käsittelemä ja hyväksymä. Hallitus myös seuraa ohjelman toteutumista.

Yritysvastuuohjelma 2017-2021

Pitkän tähtäimen yritysvastuuohjelman vuosille 2017-2021 keskeisenä tavoitteena on tukea Solidiumin tehtävää kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Se keskittyy yritysvastuun vakiinnutetun toimintamallin täysimääräiseen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen Solidiumin liiketoiminnassa ja vahvistaa Solidiumin toimintatapaa vastuullisena omistajana.

Yritysvastuuohjelmassa 2017-2021 korostuu Solidiumin keskittyminen salkkuyhtiöiden olennaisimpiin yritysvastuuriskeihin ja –mahdollisuuksiin sekä niiden vaikutusten arviointiin. Solidiumin keskeisimmät vaikutukset yritysvastuuasioissa toteutuvat sen omistajatehtävän kautta. Salkkuyhtiöitä koskevassa vastuullisuustyössä korostuvat omistaja-arvoon vaikuttavat yritysvastuuasiat ja ennakoivan huolellisuusvelvoitteen täyttäminen.

Ohjelman painopistealueet ovat (1) omistaja-arvon kasvattaminen ja suojaaminen, (2) sidosryhmävuorovaikutus omistajana sekä 3) integroitu yritysvastuutyö ja Solidiumin oman toiminnan vastuullisuus. Kullekin painopistealueelle on ohjelmassa kuvattu nykytila, asetettu tavoitetila sekä määritelty toteutustavat ja vaikutusmalli. Toimenpiteet on kuvattu tavoiteaikatauluineen – valtaosa on säännöllisesti toistuvaa toimintaa.

Solidiumin toimintamalli yritysvastuuasioissa perustuu integroituun lähestymistapaan. Solidiumin tavoitteena on ylläpitää ja kehittää vastuullisen omistajuuden toimintamallia sekä kasvattaa vastuullisen omistajuuden tunnettuutta ensisijaisesti oman toimintansa kautta. Visiona on olla ammattimainen ja vastuullinen omistaja, joka toteuttaa yritysvastuuta pitkäjänteisesti ja arvoa lisäävällä tavalla. Tavoitteena on osaava, tarkoituksenmukainen ja resurssitehokas toimintataso. Valtaosa Solidiumin toiminnasta vastuullisena omistajana on jatkuvaa työtä.

Solidiumin yritysvastuutyö on vakiintunut. Sen vahvuuksia ovat systemaattinen lähestymistapa, salkkuyhtiöiden liiketoiminnan riskien ja mahdollisuuksien laaja tarkastelu ja hyvä keskusteluvalmius yritysvastuuseen liittyvissä asioissa. Solidiumin ylin johto ja hallitus näkevät vastuullisuuden keskeisenä tuloksellisuuden ja kilpailukyvyn tekijänä yrityksissä. Sidosryhmätapaamissa saadun palautteen perusteella Solidiumin panostukset yritysvastuutyöhön on huomattu ja työtä arvostetaan.

Solidiumin yritysvastuutyön onnistumisen edellytyksenä on yhtiökohtaisen näkemyksen ja oman osaamisen edelleen kehittäminen omistajan kannalta keskeisissä yritysvastuukysymyksissä. Integroidun toimintamallin haaste on, että yritysvastuukeskusteluiden syventyessä ja teemojen erilaistuessa osaavan dialogin ylläpito salkkuyhtiöiden yritysvastuujohdon kanssa vaatii omistamisen ja sijoittamisen ammattilaisilta säännöllistä osaamisen päivittämistä.

Valtio-omistajan edellyttämä yritysvastuun KPI-mittaristo on Solidiumin yritysvastuuohjelman toteuttaminen ohjelman kunkin painopistealueen osalta.

 

 

Solidiumin yritysvastuuohjelmien taustaa

Solidium on kehittänyt toimintatapaansa vastuullisena omistajana toimintansa alkuvaiheista saakka. Yritysvastuuasiat otettiin Solidiumin agendalle heti, kun se oli käytännössä mahdollista ja keväällä 2010 aloitettiin määrittelemällä yritysvastuutyön periaatteet. Toimintaa on alusta asti ohjannut näkemys siitä, että yritysvastuun hyvä hoito on yksi menestyksekkään yritystoiminnan ja pitkäjänteisen taloudellisen arvon tuottamisen keskeisiä edellytyksiä, niin Solidiumissa kuin sen salkkuyhtiöissäkin.

Toisen yritysvastuuohjelmakauden aikana vuosina 2013-2016 Solidium vakiinnutti yritysvastuuseen liittyvät toimintatapansa ja saavutti tunnustetun aseman osana suomalaista vastuullisen omistamisen ja sijoittamisen kenttää. Solidium aktivoitui yritysvastuun verkostoissa (FiBS, FINSIF). Julkinen keskustelu Solidiumin eräiden salkkuyhtiöiden yritysvastuuasioissa tasaantui. Vastuullisuustyötä Solidiumissa kehitettiin edelleen ja merkittävin ponnistus oli salkkuyhtiöiden analysointimallin uudistaminen teemapohjaiseksi. Tunnettuuden vahvistamista omistajan roolista yritysvastuuasioissa jatkettiin. Ohjelmakauden loppua kohti kehittämisaktiviteetit laskivat jonkin verran Solidiumissa ja resurssit kohdennettiin erityisesti nyt käytössä olevan, kolmannen pitkän tähtäimen yritysvastuuohjelman laatimiseen.

Kunkin yritysvastuuohjelman valmisteluvaiheessa on laadittu useita taustaselvityksiä ja kuultu eri sidosryhmiä. Solidium laati toiminnastaan olennaisuusanalyysin heti yritysvastuutyönsä alkuvaiheissa keväällä 2011. Olennaisuusanalyysi loi pohjan Solidiumin yritysvastuutyöhön kohdistuvien keskeisten odotusten ymmärtämiseen ja antoi puitteet vastuullisuustyön painopisteiden määrittämiseen. Olennaisuusanalyysi päivitettiin vuonna 2015 siirryttäessä GRI G4 -raportointiin.

Solidium on kuluneiden vuosien aikana vakiinnuttanut toimintatapansa ja saavuttanut tunnustetun aseman osana suomalaista vastuullisen omistamisen ja sijoittamisen kenttää.

Yritysvastuutyön vaiheista eri aikoina ja yritysvastuuohjelmien tueksi tehdyistä taustaselvityksistä tuloksineen on raportoitu Solidiumin vuosikertomuksissa.