Fin | Eng | Swe

 VASTUULLISUUSANALYYSI

Solidium laatii ja päivittää säännöllisesti jokaisesta salkkuyhtiöstään vastuullisuusanalyysin. Analyysien avulla seurataan yritysvastuun toteutumista ja raportointia Solidiumin salkkuyhtiöissä. Sen johtopäätöksiä käytetään omistaja-arvon kasvattamiseen tähtäävässä dialogissa salkkuyhtiöiden kanssa muun Solidiumin analyysityön tapaan ja vaikuttamisessa osakkeenomistajille kuuluvia kanavia käyttäen.

Vastuullisuusanalyysi koostuu useasta osasta. Kaikille yhtiöille yhteisessä osassa arvioidaan yritysvastuun strategista ja liiketoiminnallista merkitystä sekä yritysvastuun johtamista, sidosryhmätyötä, raportointia ja resurssointia.

Analyysin pääosa on temaattinen eli se keskittyy yhtiön omistaja-arvon kasvattamisen ja suojaamisen kannalta tärkeimmiksi arvioituihin yritysvastuuteemoihin. Tällaisia teemoja voivat olla esimerkiksi alihankintaketjun hallinta-, ihmisoikeus-, tietoturva-, ilmaisunvapaus- ja yksityisyydensuojakysymykset.

Teemat arvioidaan omistaja-arvon kehitykseen vaikuttavina riskeinä tai mahdollisuuksina. Teemoja on kaikkiaan viisitoista ja ne on laadittu GRI (4.0) -raportoinnin pohjalle, ryhmittelemällä GRI-näkökohdat Solidiumin omistajanäkökulmaa palveleviksi laajemmiksi teemoiksi. Teemavalinnoista ja analyysin laadinnasta johtopäätöksineen vastaavat kunkin yhtiön sijoitustiimit.

Vastuullisuusanalyysiin kuuluu keskustelu yritysvastuujohdon kanssa ja siinä käytetään yrityksen julkaisemien materiaalien lisäksi esimerkiksi toimialakohtaisia yritysvastuuraportteja ja verrokkiyhtiöiden aineistoja.

 

 

Vastuullisuusanalyysin osana laaditaan verojalanjäljen sekä hiilijalanjäljen tarkastelut. Veronmaksun osalta painotus on kunkin salkkuyhtiön veronmaksun raportoinnin maantieteellisessä jakaumassa ja läpinäkyvyyden asteessa. Hiilijalanjälkianalyysit auttavat puolestaan arvioimaan CO2-teeman strategisuutta kussakin salkkuyhtiössä. Käytännössä hiilijalanjälkitarkastelu tarkoittaa keskeisten riskien tunnistamista, joskin ilmastonmuutos voi avata osalle yhtiöistä myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Solidium keskustelee kunkin salkkuyhtiön yritysvastuujohdon kanssa valmistelemistaan aiheista ja kysymyksistä osana vastuullisuusanalyysiä. Solidiumin hallitus käsittelee analyysit johtopäätöksineen.

 

 

Vastuullisuusanalyysien laadinta ja hyödyntäminen on jatkuva prosessi. Johtopäätöksiä hyödynnetään dialogissa kunkin yhtiön johdon kanssa. Tarvittaessa Solidium pyrkii vaikuttamaan epäkohtiin osakkeenomistajalle kuuluvia kanavia käyttäen.

Vuodesta 2017 alkaen täysimittaiset vastuullisuusanalyysit päätettiin tehdä joka toinen vuosi. Näin siksi, koska Solidiumin salkun koostumus ei muutu kovin nopeasti ja koska salkkuyhtiöiden yritysvastuuasioiden tila on varsin vakiintunut ja hyvällä tasolla. Välivuosinakin tehdään kuitenkin ns. välipäivitys, johon kuuluu aina yritysvastuuraporttiin tutustuminen ja keskustelu yritysvastuujohdon kanssa.

Uusia sijoitusmahdollisuuksia arvioitaessa Solidium arvioi kohdeyhtiön ja sen toimialan keskeisiä yritysvastuuriskejä ja -mahdollisuuksia osana normaalia sijoituspäätöstarkastelua. Täysimittainen vastuullisuusanalyysi laaditaan, kun yhtiö on omistussalkussa ja kohdeyhtiön yritysvastuujohdon tapaaminen ja haastattelu on mahdollista.

Solidiumin vastuullisuustyön perusta alusta lähtien ovat olleet toimivat ja hyvät analyysi- ja arviointityökalut. Solidium on kehittänyt omistajanäkökulmaa korostavan vastuullisuusanalyysin menetelmänsä itse. Toimintatapoja on uudistettu yritysvastuuasioiden merkityksen kasvaessa ja teemojen kirjon monimuotoistuessa. Analyysin ovat aina toteuttaneet ne sijoitusammattilaiset, jotka tekevät muutkin kyseistä salkkuyhtiötä koskevat analyysit. Näin yritysvastuunäkemys integroituu luonnikkaasti osaksi muuta yhtiöanalyysiä.

Solidiumin vuosikertomusten yritysvastuuosioissa kerrotaan lisää käytetyistä analyysimenetelmistä ja niiden kehittämisen vaiheista Solidiumin taipaleella.

Vastuullisuusanalyysin tuloksia ja johtopäätöksiä

Solidium-salkun yritysvastuun tilanne on kokonaisuutena hyvä. Omistajan pöydälle saakka nousseita yritysvastuukysymyksiä ei ole salkkuyhtiöissä ollut viime vuosina lainkaan. Ylipäätään julkisuuskynnyksen ylittäviä yritysvastuuasioita niissä on esiintynyt vähän.

Solidiumin omistussalkussa on useita yritysvastuuasioiden hoidossa hyvin edistyksellisiä yhtiöitä. Näin voidaan todeta paitsi omien analyysiemme perusteella, myös niiden saamien useiden tunnustusten pohjalta.

Suurimmassa osassa yhtiöitä yritysvastuun ohjaus- ja hallintajärjestelmät ovat näkemyksemme mukaan laadukkaat. Vastuullisuusasiat ovat johdon agendalla ja osassa myös hallitusasiana erikseen esillä. Yritysvastuutietoisuuden kasvettua myös ennakoinnin ja valvonnan merkitys on yhtiöissä enenevästi tiedostettu.

Osassa yhtiöitä vastuullisuusjohtamisen kehittäminen ja/tai yritysvastuun raportointi vaatii vielä panostamista. Näin voi olla, jos yhtiö on käynnistänyt yritysvastuutoimintonsa kehittämisen muita myöhemmin. Täysimittaisen yritysvastuutoiminnon ja nykyodotusten mukaisen yritysvastuuraportoinnin kehittäminen vie aikaa.

Pitkälti samat yritysvastuuteemat korostuvat salkussamme, kuin aiemminkin, ja jopa aiempaa korostuneemmin. Tämä johtuu siitä, että salkun toimialapainotus pysynyt pitkälti aiemman kaltaisena (konepajat, prosessiteollisuus, ICT), vaikka yhtiökohtaisia muutoksia onkin tullut salkun koostumukseen.

 

 

Toimitusketjun hallinta on edelleen merkittävin yritysvastuuriski salkussamme. Toimitusketjuriski korostuu, mitä enemmän yhtiöt hyödyntävät alihankintaa. Suurilla yhtiöillä on jo lähtökohtaisesti paljon toimittajia – useita kymmeniä tuhansia. Moni salkkuyhtiöistämme on ulkoistanut osan valmistuksestaan. Taseen keventäminen tuotannon ulkoistuksella tuo yleensä mukanaan paljon toimitusketjun hallintatyötä. Kyse on rakenteellisesta riskistä, jonka hallinta yrityksen ulkopuolisena toimintana on oman toiminnan johtamista ja valvontaa vaikeampaa, ja asia vaatii yhtiöiltä seurantaa jatkossakin.

Lahjonta- ja korruptioriski on arvioitu Solidium-salkussa lähes yhtä yleiseksi kuin toimitusketjuriski, mutta hyvin hallituksi. Lahjonta- ja korruptioriskit liittyvät usein juurikin yhtiöihin, joilla on pitkät tai laajat hankintaketjut ja/tai toimintaa riskimaissa. Riskien hallinnan tason arvioimme olevan yleisesti ottaen hyvällä tasolla. Yhtiöillä on politiikat ja ohjeet olemassa ja kyse on ennemmin valvonnan ja whistleblowing –mekanismien toimivuudesta.

Tuotevastuuriskit koskevat noin puolta salkusta, ja korostuvat erityisesti tietosuoja- ja tietoturvakysymyksinä.

Turvallisuus, työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen on arvioitu yritysvastuuriskiksi osassa salkun yhtiöitä. Teollisissa yrityksissä työturvallisuuskulttuurin kehittäminen vaatii jatkuvaa huomiota johdolta. Myös yritysten asiakkaat kiinnittävät aiempaa enemmän huomiota HSE-kriteereihin. Osassa yhtiöitä niiden arvokkaimmat erät ovat osaajissa, joista on tärkeää pitää huolta myös muutostilanteissa.

Ympäristökuormitusteeman esiintyvyys liittyy Solidiumin omistussalkussa pääsääntöisesti CO2-päästöihin. Suurimmat CO2-päästöt salkussamme syntyvät joko tuotantoprosessinsa luonteen tai mittavan energiakäytön takia. Resurssitehokkuus on tärkeä teema etenkin prosessiteollisuuden yhtiöille ja tämä näkyy myös Solidiumin salkun yritysvastuuriskien arvioinnissa.

Yritysvastuun näkökulmista nousee myös mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen ja omistaja-arvon kasvattamiseen. Ympäristövaikutukset ovat yritysvastuunäkökulmasta nouseva liiketoimintamahdollisuus, mikäli ne osataan ja pystytään hyödyntämään. Tuotteiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisuus omistaja-arvon kasvattamiselle useassa salkkuyhtiössä. Näitä ovat esimerkiksi ympäristöhyötyjä tuottavat tai nykyisiä teknologioita korvaavat ratkaisut tai kyky tuottaa kilpailijoita matalammalla ympäristökuormituksella. Koneiden ja laitteiden energiatehokkuus voi olla niitä valmistaville yhtiöille merkittävä kaupallinen mahdollisuus, mikäli CO2-päästörasitus toteutuu voittopuolisesti käytön aikana.