Fin | Eng | Swe

Vastuullisen omistajuuden vuosikatsaus 2015—2016

Katsaus Solidiumin yritysvastuutyöhön tilikaudella 2015–2016 on jaettu kolmeen osaan:

1. Omistaja-arvon kasvattaminen ja suojaaminen
2. Sidosryhmävuorovaikutus omistajana
3. Integroitu yritysvastuutyö ja oman toiminnan vastuullisuus

Jaottelu noudattaa Solidiumin vastuullisen omistajuuden pitkän tähtäimen ohjelmaa vuosille 2013–2016. 

1. Omistaja-arvon kasvattaminen ja suojaaminen

Kuluneen tilikauden aikana Solidium toteutti jatkuvaa yritysvastuutyötään salkkuyhtiöiden parissa. Omistajaa työllistäneitä yritysvastuukysymyksiä nousi omistusyhtiöissä esiin vähänlaisesti, edellisen tilikauden tapaan.

Uusi vastuullisuusanalyysi otettiin käyttöön

Tilikauden päähanke Solidiumin yritysvastuutyössä oli uudistetun analyysityökalun käyttöönotto. Analyysi kustakin omistusyhtiöstä laaditaan vuosittain ja sen johtopäätöksiä hyödynnetään dialogissa kunkin yhtiön johdon kanssa.

Vastuullisuusanalyysi, uudistettu analyysityökalumme, on rakennettu temaattiseksi. Se painottuu kunkin yhtiön omistaja-arvon kasvattamisen ja suojaamisen kannalta juuri kyseiselle yritykselle merkityksellisimmiksi arvioituihin yritysvastuuteemoihin.

Teemoja on kaikkiaan viisitoista. Ne on laadittu GRI (4.0) -raportoinnin pohjalle, ryhmittelemällä GRI:n 46 näkökohtaa Solidiumin omistajanäkökulmaa palveleviksi laajemmiksi teemoiksi.

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa sijoitustiimit arvioivat omistajan kannalta olennaisimmat yritysvastuuasiat GRI:n näkökohtien pohjalta. Tämä tarkoittaa pohdintaa kunkin näkökohdan mahdollisesta vaikutuksesta omistaja-arvoon liiketoiminnallisena riskinä tai mahdollisuutena. Sijoitustiimien valitsemia näkökohtia verrataan omistusyhtiön omassa olennaisuusarviossaan nimeämiin näkökohtiin. Vertailu on mahdollista, koska lähes kaikki Solidiumin omistusyritykset ovat jo GRI (4.0) -raportoijia. 

Analyysin toisessa vaiheessa sijoitustiimit valitsevat näkökohtien pohjalta omistaja-arvovaikutukseltaan olennaisimmiksi arvioimansa teemat ja laativat niistä kustakin syventävän analyysin omistaja-arvon suojaamisen tai kasvattamisen näkökulmasta. Teeman omistaja-arvovaikutuksia arvioidaan siis riskeinä tai mahdollisuuksina. Teema-analyysi sisältää mm. seuraavat tarkastelut:

 • Mikä on teeman olennaisuus omistaja-arvon kannalta?

 • Minkälaisia riskejä tai mahdollisuuksia teemaan liittyy? Kuinka merkittäviä ne ovat yhtiön liiketoiminnan kannalta?

 • Onko teemaan liittyviä riskejä tai mahdollisuuksia realisoitunut yhtiön toiminnassa? Mitä liiketoiminnallisia vaikutuksia on ilmennyt? Miten suuri voi teeman vaikutus omistaja-arvon kasvattamisessa tai suojaamisessa enimmillään olla? Onko vaikutus omistaja-arvon kannalta kriittinen?

 • Onko teemaan liittyvien riskien hallinta tai mahdollisuuksien hyödyntäminen yhtiössä Solidiumin arvion mukaan riittävällä tasolla? Mitä yhtiö on tehnyt omistaja-arvon kasvattamiseksi tai suojaamiseksi?

 • Mikä on teemaan liittyvien riskien tai mahdollisuuksien kehityssuunta? Mitkä tekijät vaikuttavat kehitykseen, mukaanlukien ulkoisen toimintaympäristön muutokset?

 • Mikä on Solidiumin näkemys teemaan liittyvästä riskitasosta tai mahdollisuuspotentiaalista? Aiheutuuko Solidiumille erityisiä toimenpiteitä omistajan näkökulmasta? Mikäli, niin mihin toimenpiteisiin Solidiumin tulisi omistajan tehtävässään ryhtyä?

Teemojen ja näkökohtien valinta perustuu omistaja-arvovaikutusten analysointiin. Vaikutukset omistaja-arvoon voivat toteutua välittömästi tai välillisesti. Välitön vaikutus voi näkyä suoraan yrityksen osakekurssin kehityksessä. Se voi myös tapahtua muita kanavia pitkin, kuten lisätä tai vähentää liikevaihtoa tai kannattavuutta; muuttaa yrityksen taloudellista asemaa; tai vaikuttaa pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Välillinen vaikutus puolestaan voi toteutua esimerkiksi yrityksen maineenhallinnan kehityksessä.

Teemat ovat sijoitustiimin näkemys keskeisistä yritysvastuuseen liittyvistä riskeistä tai mahdollisuuksista. Ne on valittu omistaja-arvon kasvattamisen tai suojaamisen näkökulmasta. Teemojen esiintyvyys ei ole arvopohjainen kannanotto eikä sisällä Solidiumin kannanottoa yritysvastuunäkökohtien yhteiskunnallisesta merkityksestä.

On myös huomattava, että vastuullisuusanalyysissä eivät liiketaloudelliset näkökohdat korostu. Omistusyhtiöiden taloudellista arviointia varten ovat muut menetelmät pääosassa. Solidiumin työn ydin on taloudellisen arvon pitkäjänteisessä kasvattamisessa, ja jokaisella omistusyhtiöllä on taloudellinen vastuu omistajilleen. Vastuullisuusanalyysin Taloudelliset vaikutukset -teema kokoaa GRI (4.0)-raportointikehikon kolme taloudellista näkökohtaa, ja sitä sovelletaan lähinnä tilanteisiin, joissa yrityksen taloudellisen vastuun kantokyky arvioidaan puutteelliseksi.

Vastuullisuusanalyysissä on teemaosion lisäksi kaikille omistusyhtiöille yhteinen yleinen analyysiosa, joka keskittyy yritysvastuun strategiseen ja liiketoiminnalliseen merkitykseen sekä organisaatioon ja resursseihin yhtiössä. Vastuullisuusanalyysiin kuuluu verojalanjälkianalyysi, jossa painotus on omistusyhtiöiden veronmaksun raportoinnissa ja johtamiskäytännöissä. Solidiumin omistussalkusta toteutettiin myös hiilijalanjälkianalyysi.

Vastuullisuusanalyysin tuloksia ja johtopäätöksiä

Uusi vastuullisuusanalyysi otettiin tilikaudella käyttöön. Sijoitustiimit arvioivat omistaja-arvon kannalta keskeiset näkökohdat ja valitsivat syvennettävät teemat. Teemojen yhtiökohtainen määrä vaihtelee paljon, peräti kahdesta kahdeksaan, mikä heijastelee yritysvastuuasioiden strategisuuden eroja Solidiumin omistusyhtiöiden välillä. Pääosa teemoista arvioitiin riskeinä. Yhteensä 47 syventävää teema-analyysiä toteutettiin 11 Solidiumin omistusyhtiössä – Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:stä ei analyysiä laadittu yhtiön nykyisen toiminnan suppean luonteen takia. Analyysin johtopäätöksiä salkkutasolla ovat:

 • Toimitusketjun hallinta omistaja-arvoon vaikuttavana tekijänä Solidiumin omistussalkussa korostuu. Sekä valmistava teollisuus että tietointensiiviset yhtiöt nojaavat enenevästi alihankintaan. Alihankinnan vastuullisuus on teemana edelleen varsin tuore, jonka hallinnan kehittäminen vie yhtiöissä aikaa. Solidiumin arvion mukaan lähes kaikilla teemaan valituilla yhtiöillä onkin toimitusketjujensa vastuullisuuden hallinnassa vielä kehittämisen varaa. Toimitusketjujen hallintaan liittyvän riskitason odotetaan omistusyhtiöissä pysyvän ennallaan tai joissain tapauksissa nousevan.

 • Yhtä keskeinen vastuullisuusteema Solidiumin omistussalkussa on Lahjonnan ja korruption vastaisuus. Monilla omistusyhtiöistämme on toimintaa kehittyvillä markkinoilla tai muissa korkeamman riskitason alueiksi arvioiduissa maissa. Hallinnan arvioidaan pääsääntöisesti kuitenkin olevan riittävällä tasolla.

 • Tuotevastuu on tärkeä yritysvastuun näkökulma yli puolessa omistusyhtiöitä, ja se koskee sekä valmistus- että tietoteollisuutta. Tietosuoja ja yksityisyyden suoja korostuvat. Tämän teeman osalta Solidiumin omistusyhtiöiden hallinnan taso vaihtelee.

 • Lähes puolella salkkuyhtiöistä Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutukset -teema on mahdollinen omistaja-arvon kasvun lähde. Salkussa on useita esimerkkejä ympäristövaikutuksia vähentävistä ja samalla omistaja-arvoa kasvattavista ratkaisuista.

 • Työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen -teeman takaa löytyy kaksi erilaista ryhmää: yhtäältä yhtiöt, joissa korostuu työturvallisuuden parantamisen tarve ja toisaalta ne, joissa osaamisen kehittäminen on erityisen tärkeä omistaja-arvon kasvun mahdollistaja.

Resurssitehokkuus on vastuullisuusteemana tärkeä arvon ajuri energiaintensiivisessä valmistavassa toiminnassa. Ympäristökuormitus tulee esiin lähinnä raskaimmassa prosessiteollisuudessa.

Havaintoja uudesta analyysimenetelmästä

Uusi vastuullisuusanalyysi on koettu sijoitustiimeissä mielekkääksi, koska se antaa mahdollisuuden keskittyä kullekin yhtiölle keskeisiin teemoihin. Menetelmä myös mahdollistaa systemaattisen vertailun yhtäältä yrityksen itse valitsemien ja toisaalta omistajan painottamien näkökohtien kesken.

Jatkossa on tärkeää ylläpitää Solidiumin sisäistä keskustelua yhtenäisen toimintamallin ja tulkintojen vahvistamiseksi. Yhtiökohtaisesti valittujen teemojen johdonmukaisuuteen läpi omistusten tulee myös kiinnittää huomiota.

Yritysvastuun analyysimenetelmänä uusi työkalumme on edelleen kvalitatiivinen. Ideaalitilanteessa olisi mahdollista arvioida omistajalle olennaisten yritysvastuuasioiden taloudellisia vaikutuksia myös kvantitatiivisesti. Tämä vaatii kuitenkin vielä paljon lisää yritysten tarjoamilta tiedoilta. Toivottavaa onkin, että yhtiöt kehittävät vastuullisuusraportointiaan myös tästä lähtökohdasta.

Muut toimenpiteet

Tilikaudella selvitettiin mahdollisuuksia saada omistusyhtiöidemme verrokkiyhtiöistä uuteen vastuullisuusanalyysiimme liitettävää yritysvastuutietoa. Tavoite on numeerisen vertailtavuuden lisäämisessä. Tilikaudella selvitettiin aineistoja, joita yritysvastuun ns. rating-asiantuntijat voisivat mahdollisesti tarjota.

Tilikauden aikana kehitettiin aiempaa kattavampi menetelmä Solidiumin omistussalkun hiilijalanjäljen arviointiin. Perehdyimme myös toisten sijoittajien ilmastolinjauksiin.

Saatoimme päätökseen Business Case of Sustainability -hankkeen. Hankkeessa laadittiin opinnäytetyönä katsaus menetelmistä, joilla voidaan arvioida yritysvastuutoimien taloudellisia vaikutuksia yksittäisten yritysten tasolla. Lisäksi katsauksessa kartoitettiin tapoja, joilla yritykset tarjoavat tietoa vastuullisuustyönsä taloudellisista vaikutuksista.

2. Sidosryhmävuorovaikutus omistajana

Solidiumin sidosryhmätyötä jatkettiin tilikaudella vakiintuneeseen tapaan. Sidosryhmätyö painottui omistusyhtiö- ja omistajadialogiin sekä Solidiumin sisäisiin sidosryhmiin. Dialogi omistusyhtiöiden kanssa sisältää jokavuotisen vastuullisuusanalyysin lisäksi kunkin omistusyhtiön jatkuvan yritysvastuutyön seuraamisen.

Sisäistä sidosryhmätyötä leimasivat uuden vastuullisuusanalyysin käyttöönotto ja seuraavan pitkän tähtäimen yritysvastuuohjelman valmistelu. Tilikaudelle suunniteltu laajempi ulkoinen keskustelukierros ja sidosryhmäpalautteen päivittäminen siirrettiin seuraavalle tilikaudelle.

Jatkoimme osallistumista vastuullisen sijoittamisen kehittämiseen Suomessa muun muassa Solidiumin sijoitusjohtajan FINSIF ry:n hallitusjäsenyyden ja varapuheenjohtajuuden myötä. Solidium oli FIBS ry:n ja Directors’ Institute of Finland –Hallitusammattilaiset ry:n jäsen. Osallistuimme yritysvastuun ja vastuullisen sijoittamisen tapahtumiin. Kansalaisjärjestöjen suora aktiivisuus Solidiumia kohtaan oli tilikaudella edellisen kauden tapaan vähäistä.

Solidiumin hallitus käsitteli yritysvastuuasioita tilikaudella kahdesti: omistusyhtiöiden analyysit tilikauden alussa ja vastuullisen omistajuuden vuosikatsauksen tilikauden lopussa.

3. Integroitu analyysi ja oman toiminnan vastuullisuus

Tilikaudella jatkoimme vakiintunutta integroitua toimintamalliamme, jossa Solidiumin sijoitusammattilaiset tekevät vastuullisuusanalyysit itse. Tämä edellyttää henkilöstöltä hyvää yritysvastuun osaamista ja säännöllistä osaamisen päivittämistä.

Tilikaudella vahvistettiin ihmisoikeusasioiden tuntemusta toteuttamalla useammasta luennosta koostuva ihmisoikeuskoulutus, joka oli räätälöity Solidiumin omistajanäkökulmaan. Koulutukseen osallistui koko henkilöstö. Uudet solidiumlaiset perehdytettiin vastuullisen omistajuuden näkökulmiin ja toimintatapoihin.

Käynnistimme pitkän tähtäimen yritysvastuuohjelmamme päivityksen. Ohjelma antaa vastuullisuustyöllemme puitteet. Se tukee Solidiumin tehtävää kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa ja samalla vahvistaa Solidiumin vastuullisen omistajuuden toimintamallia. Tilikaudella arvioitiin ohjelmauudistuksen taustatöinä yritysvastuuteemoja, jotka tällä hetkellä korostuvat omistaja- ja sijoittajakentän toimenpiteissä erityisesti Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Lisäksi vertailtiin muiden pitkäaikaisten omistajien omistajapolitiikkoja yritysvastuun näkökulmasta.

Oman toiminnan vastuullisuudessa painopiste on vastuullisissa henkilöstökäytännöissä. Solidium on asiantuntijaorganisaatio, jonka tärkein voimavara on osaava ja motivoitunut henkilöstö.