Fin | Eng | Swe

Solidiumin tapa toimia

Solidium on kehittänyt työtään vastuullisen omistajuuden parissa runsaan viiden vuoden ajan. Yritysvastuutyön perustana on alusta asti ollut näkemys siitä, että yritysvastuun hyvä hoito on yksi menestyksekkään yritystoiminnan ja pitkäjänteisen taloudellisen arvon tuottamisen keskeisiä edellytyksiä. 

Kuluneiden viiden vuoden aikana yritysvastuuasioiden merkitys on kasvanut. Yhä useampi yritys onkin laajentanut vastuullisuuden osaksi johtamiskäytäntöjään. Samanaikaisesti myös yritysvastuuasioiden kirjo on monimuotoistunut. Tällä hetkellä yritysvastuuta tarkastellaan paljon yksilöidympinä erityiskysymyksinä kuin aiemmin. Tällaisia teemoja ovat esimerkiksi ihmisoikeusasiat, alihankintaketjun hallinta ja hiilijalanjälki sekä tietoturva-, ilmaisunvapaus- ja yksityisyydensuojakysymykset. Myös Solidiumin on omistajana hallittava laajempi kirjo yhä syvemmälle porautuvia vastuullisuusteemoja. 

Monet yritysten sidosryhmistä näkevät yritysten vastuun ja vaikutuspiirin aiempaa laajempana. Tätä kasvanutta aktiivisuutta selittää osaltaan myös viestintämahdollisuuksien lisääntyminen esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Yritysten onkin määriteltävä sidosryhmätyön johtamis- ja toimintatapansa aiempaa tarkemmin, ja lisäksi kyettävä sisällöllisesti hyvään dialogiin yhä useamman yritysvastuuteeman osalta. Riittävän hyvän ja laajan sidosryhmädialogin avulla yritykset ankkuroivat toimintansa ympäröivään yhteiskuntaan ja keräävät myös palautetta toimintansa kehittämiseen.

Solidium on kuluneiden viiden vuoden aikana saavuttanut hyvän aseman osana suomalaista vastuullisen omistamisen ja sijoittamisen kenttää. Olemme luoneet ja vakiinnuttaneet toimintatapamme.

Solidiumin omistajatehtävä yritysvastuutyön keskiössä

Solidiumin merkittävimmät ja laajakantoisimmat vastuullisuusvaikutukset toteutuvat omistajatehtävän kautta. Tavoitteenamme on omistustemme taloudellisen arvon pitkäjänteinen kasvattaminen. Yritysvastuu on yksi hyvä näkökulma omistusten arviointiin ja arvon kasvattamiseen sekä osa hyvää johtamista.

Yritysvastuu liittyy yrityksen kilpailukykyyn usealla tavalla. Vastuullisuustarkastelussa riskienhallinnan näkökulma on perinteisesti korostunut. Kestävän kehityksen synnyttämien tarpeiden varaan voidaan kuitenkin rakentaa myös uutta liiketoimintaa.

Yritysvastuuasioiden strategisuus vaihtelee Solidiumin omistamissa yhtiöissä laajasti. Yhtiöillä, jotka rakentavat uutta liiketoimintaa vastuullisuustrendien varaan, yritysvastuu on jo lähtökohtaisesti strateginen asia. Osaltaan on kyse myös eroista toimialojen ja yhtiöiden globaalin toimintalaajuuden välillä. Lisäksi yhtiöiden oma historia ja perinteet vastuullisuusasioiden hoidossa määrittelevät tämän päivän yritysvastuutyön tarpeita.

Vastuullisena omistajana Solidiumille on keskeistä tunnistaa omistettujen yhtiöiden olennaiset yritysvastuukysymykset ja niiden mahdolliset vaikutukset omistaja-arvoon. Vaikutukset voivat olla positiivisia tai negatiivisia ja ne voivat toteutua suoraan tai välillisesti. Vaikutusten toteutumisen aikajänne voi olla pitkä tai lyhyt.

Meille on tärkeää myös arvioida omistamiemme yhtiöiden valmiuksia huolehtia vastuullisuudestaan eli yritysvastuuresurssien riittävyyttä suhteessa yhtiön tarpeisiin. Usein kuitenkin vasta kriisitilanteet osoittavat, missä määrin yritysvastuu on aidosti nivoutunut yrityskulttuuriin.

Keskustelemme kunkin yhtiön johdon kanssa säännöllisesti yritysvastuuasioista ja niiden tilasta yhtiössä. Keskustelujen painopiste on omistaja-arvon kannalta keskeisissä vastuullisuusasioissa. Omistajan on oltava tietoinen myös mahdollisista nousevista yritysvastuuhaasteista. Osana keskusteluja tuomme esille näkemyksiämme ja odotusarvojamme omistajana.

Yhtiöiden yritysvastuukysymykset voivat kasvaa niin suuriksi, että niillä on vaikutusta omistaja-arvoon. Pyrimme vaikuttamaan epäkohtiin aktiiviselle osakkeenomistajalle kuuluvia kanavia käyttäen. Analyysi, dialogi ja vaikuttaminen toistuvat säännöllisenä, uusiutuvana prosessina. Hyvän pohjan tälle vuorovaikutukselle luo vastuullisuusanalyysi, jonka teemme säännöllisesti omistamistamme yhtiöistä.

Yritysvastuu on integroitu osaksi Solidiumin toimintaa. Yritysvastuutyötämme valvoo hallitus, johtaa ja kehittää yksi sijoitusjohtajista oman toimensa ohella ja koordinoi sisäinen yritysvastuutiimi. Solidiumin omistamien yhtiöiden vastuullisuusanalyysistä vastaa kunkin yhtiön sijoitustiimi. Sijoitusjohtaja ja tiimit raportoivat työstään toimitusjohtajalle.

Yritysvastuuohjelma linjaa toimintamme

Solidiumin hallituksen hyväksymä pitkän tähtäimen yritysvastuuohjelma vuosille 2013–2016 antaa yhtiön vastuullisuustyölle puitteet. Ohjelman tavoitteena on tukea Solidiumin tehtävää kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa, ja se vahvistaa yhtiön vastuullisen omistajuuden toimintamallia. Se täyttää omistajalle kuuluvan laajan selvilläolovelvoitteen vaatimukset ja vaikuttaa salkkuyhtiöihin omistaja-arvon näkökulmasta.


Ohjelman toimenpiteet ja tavoitteet on kiteytetty olennaisiin teemoihin, jotka ovat omistaja-arvon turvaaminen ja kasvattaminen, sidosryhmävuorovaikutus omistajana, integroitu yritysvastuutyö ja Solidiumin oman toiminnan vastuullisuus. Kuluneen tilikauden toimenpiteitä kuvataan seuraavassa näiden teemojen kautta.