Fin | Eng | Swe

GRI (4.0) -INDEKSI

Solidiumin yritysvastuuraportoinnin tavoitteena on kuvata vastuullisen omistajuuden ja yritysvastuuasioiden merkitys ja ilmentyminen toiminnassamme, kuluneen tilikauden aikansaannokset sekä seuraavan kauden tavoitteet. Solidiumin yritysvastuuraportti on tarkoitettu kaikkien sen sidosryhmien käyttöön.

Olemme raportoineet yritysvastuusta ja vastuullisesta omistajuudesta vuosikertomuksissamme tilikaudesta 2009–2010 lähtien. GRI (Global Reporting Initiative) -mallin mukaan olemme raportoineet viidesti, tilikauden 2015-2016 vuosikertomus mukaan lukien. Vuosina 2011–2014 noudatimme raportoinnissa GRI (3.0) -ohjeistoa (C-taso). Edellisellä tilikaudella 2014–2015 Solidium siirtyi vastuullisuusraportoinnissaan Global Reporting Initiative -mallin mukaiseen GRI (4.0) -raportointiin, ja tilikauden 2015–2016 raportointi on tehty tätä ohjeistoa noudattaen. Tämä vuosikertomus on laadittu ohjeiston peruslaajuuden (core) mukaisesti. GRI-näkökohtien lisäksi raportissa nostetaan esille Solidiumin ja erityisesti sen omistajaroolin kannalta keskeisiä vastuullisuusnäkökulmia. Vuosikertomuksemme perustuu myös Valtioneuvoston periaatepäätöksen 13.5.2016 linjauksiin.

Käsillä olevan GRI (4.0) -raportin sisällön määrittelemiseksi sekä näkökohtien nimeämiseksi, priorisoimiseksi ja validoimiseksi olemme tunnistaneet omaan toimintaamme ja vaikutuspiiriimme kuuluvat olennaiset yritysvastuun asiat. Taustatyönä tunnistamisessa on toiminut Solidiumin pitkän aikavälin yritysvastuuohjelman valmisteluun liittyvät selvitykset ja omistajan selvilläolovelvoitteeseen perustuva jatkuvasti toteutettava yritysvastuun seuranta. Solidium on arvioinut yritysvastuun näkökohtien merkitystä toiminnassaan GRI-ohjeistossa määritellyn olennaisuusprosessin mukaisesti. Tunnistettujen näkökohtien merkittävyyden arviointi ja priorisointi on tehty yhtiön sisäisenä arviointityönä, jossa on otettu huomioon sidosryhmätyössämme esille nousseet yritysvastuuasiat.

Olennaisuusanalyysin tuloksena olemme määritelleet olennaisiksi yksitoista GRI (4.0) -ohjeiston määrittelemää näkökohtaa seuraavasti:

  • Taloudellinen vastuu: taloudelliset tulokset, markkina-asema ja välilliset taloudelliset vaikutukset
  • Henkilöstö ja työolot: työllistäminen, työterveys- ja turvallisuus, koulutus, monimuotoisuus ja tasa-vertaiset mahdollisuudet sekä tasa-arvoinen palkitseminen
  • Finanssialan toimalakohtaiset näkökohdat: tuoteportfolio, auditointi ja omistajuus.

Solidiumin yritysvastuuraportointi on keskittynyt Solidium Oy:n oman toiminnan vaikutusten kuvaamiseen. Solidium Oy:n tilinpäätöksellä ja yritysvastuuraportilla on sama laskentaraja. Raportointikausi on tilikausi, ja tämä vuosikertomus kattaa tiedot tilikaudelta 1.7.2015–30.6.2016. Solidiumin yritysvastuuraportin tunnusluvut ja indikaattorit koskevat Solidiumin omaa toimintaa. Solidiumin kaikki omistukset ovat vähemmistöomistuksia eikä raportointi sisällä konsolidoituja yhtiöiden lukuja.

Tämä GRI (4.0) -indeksi on osa Solidiumin vuosikertomusta 2016.