Fin | Eng | Swe

 

GRI-INDEKSI

Solidiumin yritysvastuuraportoinnin tavoitteena on kuvata vastuullisen omistajuuden ja yritysvastuuasioiden merkitys ja ilmentyminen toiminnassamme, kuluneen tilikauden aikansaannokset sekä seuraavan kauden tavoitteet. Solidiumin yritysvastuuraportti on tarkoitettu kaikkien sen sidosryhmien käyttöön.

 

Olemme raportoineet yritysvastuusta ja vastuullisesta omistajuudesta vuosikertomuksissamme tilikaudesta 2009– 2010 lähtien. GRI (Global Reporting Initiative) -mallin mukaan olemme raportoineet yhdeksän kertaa, tilikauden 2019-2020 vuosikertomus mukaan lukien.

Vuosina 2011–2014 noudatimme raportoinnissa GRI (3.0) -ohjeistoa (C-taso). Tilikaudella 2014–2015 Solidium siirtyi vastuullisuusraportoinnissaan Global Reporting Initiative -mallin mukaiseen GRI (4.0) -raportointiin, ja tilikausien 2015–2018 raportointi on tehty kyseistä ohjeistoa noudattaen.

Tilikaudella 2018-2019 Solidium siirtyi GRI-standardien mukaiseen raportointiin. Tämä vuosikertomus on laadittu ohjeiston peruslaajuuden (core) mukaisesti. GRI-aiheuden lisäksi raportissa nostetaan esille Solidiumin ja erityisesti sen omistajaroolin kannalta keskeisiä vastuullisuusnäkökulmia. Vuosikertomuksemme perustuu myös Valtioneuvoston periaatepäätöksen 13.5.2016 linjauksiin.

Käsillä olevan GRI-standardien mukaisen raportin sisällön määrittelemiseksi sekä näkökohtien nimeämiseksi, priorisoimiseksi ja validoimiseksi olemme tunnistaneet omaan toimintaamme ja vaikutuspiiriimme kuuluvat olennaiset yritysvastuun asiat. Taustatyönä tunnistamisessa on toiminut Solidiumin pitkän aikavälin yritysvastuuohjelman valmisteluun liittyvät selvitykset ja omistajan selvilläolovelvoitteeseen perustuva jatkuvasti toteutettava yritysvastuun seuranta. Solidium on arvioinut yritysvastuun näkökohtien merkitystä toiminnassaan GRI 101 Raportointiperusteet -standardissa määritellyn olennaisuusprosessin mukaisesti. Tunnistettujen aiheiden merkittävyyden arviointi ja priorisointi on tehty yhtiön sisäisenä arviointityönä, jossa on otettu huomioon sidosryhmätyössämme esille nousseet yritysvastuuasiat.

Olennaisuusanalyysin tuloksena olemme määritelleet olennaisiksi seuraava kahdeksan vastuullisuuden aihetta:

  • Taloudellinen vastuu: taloudelliset tulokset, markkinaasema ja välilliset taloudelliset vaikutukset
  • Sosiaalinen vastuu: työllistäminen, työterveys- ja turvallisuus, koulutus sekä monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
  • Solidiumin toiminnan omat vastuullisuusaiheet: Salkkuyhtiötyö

Solidiumin yritysvastuuraportointi on keskittynyt Solidium Oy:n oman toiminnan vaikutusten kuvaamiseen. Solidium Oy:n tilinpäätöksellä ja yritysvastuuraportilla on sama laskentaraja. Raportointikausi on tilikausi, ja tämä vuosikertomus kattaa tiedot tilikaudelta 1.7.2019–30.6.2020. Solidiumin yritysvastuuraportin tunnusluvut ja tiedot koskevat Solidiumin omaa toimintaa. Solidiumin kaikki omistukset ovat vähemmistöomistuksia eikä raportointi sisällä konsolidoituja yhtiöiden lukuja.

Tämä GRI 102 Yleinen perussisältö -standardin mukaisen indeksi on osa Solidiumin vuosikertomusta 2020.

 

08.09.2020 GRI Indeksi 2020