Fin | Eng | Swe

GRI (4.0) -INDEKSI

Solidiumin yritysvastuuraportoinnin tavoitteena on kuvata vastuullisen omistajuuden ja yritysvastuuasioiden merkitys ja ilmentyminen toiminnassamme, kuluneen tilikauden aikansaannokset sekä seuraavan kauden tavoitteet. Solidiumin yritysvastuuraportti on tarkoitettu kaikkien sen sidosryhmien käyttöön.

Olemme raportoineet yritysvastuusta ja vastuullisesta omistajuudesta vuosikertomuksissamme tilikaudesta 2009–2010 lähtien. GRI (Global Reporting Initiative) -mallin mukaan olemme raportoineet seitsemästi, tilikauden 2017-2018 vuosikertomus mukaan lukien. Vuosina 2011–2014 noudatimme raportoinnissa GRI (3.0) -ohjeistoa (C-taso). Tilikaudella 2014–2015 Solidium siirtyi vastuullisuusraportoinnissaan Global Reporting Initiative -mallin mukaiseen GRI (4.0) -raportointiin, ja tilikausien 2015–2018 raportointi on tehty tätä ohjeistoa noudattaen. Tämä vuosikertomus on laadittu ohjeiston peruslaajuuden (core) mukaisesti. GRI-näkökohtien lisäksi raportissa nostetaan esille Solidiumin ja erityisesti sen omistajaroolin kannalta keskeisiä vastuullisuusnäkökulmia. Vuosikertomuksemme perustuu myös Valtioneuvoston periaatepäätöksen 13.5.2016 linjauksiin.

Käsillä olevan GRI (4.0) -raportin sisällön määrittelemiseksi sekä näkökohtien nimeämiseksi, priorisoimiseksi ja validoimiseksi olemme tunnistaneet omaan toimintaamme ja vaikutuspiiriimme kuuluvat olennaiset yritysvastuun asiat. Taustatyönä tunnistamisessa on toiminut Solidiumin pitkän aikavälin yritysvastuuohjelman valmisteluun liittyvät selvitykset ja omistajan selvilläolovelvoitteeseen perustuva jatkuvasti toteutettava yritysvastuun seuranta. Solidium on arvioinut yritysvastuun näkökohtien merkitystä toiminnassaan GRI-ohjeistossa määritellyn olennaisuusprosessin mukaisesti. Tunnistettujen näkökohtien merkittävyyden arviointi ja priorisointi on tehty yhtiön sisäisenä arviointityönä, jossa on otettu huomioon sidosryhmätyössämme esille nousseet yritysvastuuasiat.

Olennaisuusanalyysin tuloksena olemme määritelleet olennaisiksi yksitoista GRI (4.0) -ohjeiston määrittelemää näkökohtaa seuraavasti:

  • Taloudellinen vastuu: taloudelliset tulokset, markkina-asema ja välilliset taloudelliset vaikutukset
  • Henkilöstö ja työolot: työllistäminen, työterveys- ja turvallisuus, koulutus, monimuotoisuus ja tasa-vertaiset mahdollisuudet sekä tasa-arvoinen palkitseminen
  • Finanssialan toimalakohtaiset näkökohdat: tuoteportfolio, auditointi ja omistajuus.

Solidiumin yritysvastuuraportointi on keskittynyt Solidium Oy:n oman toiminnan vaikutusten kuvaamiseen. Solidium Oy:n tilinpäätöksellä ja yritysvastuuraportilla on sama laskentaraja. Raportointikausi on tilikausi, ja tämä vuosikertomus kattaa tiedot tilikaudelta 1.7.2017–30.6.2018. Solidiumin yritysvastuuraportin tunnusluvut ja indikaattorit koskevat Solidiumin omaa toimintaa. Solidiumin kaikki omistukset ovat vähemmistöomistuksia eikä raportointi sisällä konsolidoituja yhtiöiden lukuja.

Tämä GRI (4.0) -indeksi on osa Solidiumin vuosikertomusta 2018.

 

Yleinen perussisältö
GRI-sisältö Sivu Solidiumin sisältö ja kommentit
Strategia ja analyysi
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus 6-7  
G4-2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet 12-15  
Organisaation taustatiedot
G4-3 Raportoivan organisaation nimi   Solidium Oy
G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut   Solidium on sijoitusyhtiö
G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti   Helsinki
G4-6 Toimintamaat   Suomi
G4-7 Omistusrakenne ja yhtiömuoto   Suomen valtion omistama osakeyhtiö
G4-8 Markkina-alueet   Suomi
G4-9 Organisaation koko 53 Solidiumin tunnusluvut -taulukko
G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna  
  • Henkilöstön määrä tilikaudella keskimäärin 11 henkilöä ja tilikauden lopussa 12 (vuosina 2015-2018 keskimäärin 11 henkilöä)
  • Vakituisia sopimuksia 2015-2018: 94 %
  • Kokoaikaisia työsuhteita 2015-2018: 100 %
  • Sukupuolijakauma 2017-2018: naisia 45 % ja miehiä 55 %
G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö   Solidium noudattaa soveltuvin osin rahoitusalan työehtosopimusta.
G4-12 Organisaation toimitusketju   Solidiumin ostot koostuvat pääosin palveluiden hankinnoista. Toimittajavalinnoissa kiinnitetään huomiota kustannustehokkuuteen, ammattimaisuuteen, osaamiseen ja toimittajien hyvämaineisuuteen.
G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla   Ei merkittäviä muutoksia
G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen   Varovaisuuden periaate sisältyy Suomessa ympäristönsuojelulakiin. Solidiumin omasta toiminnasta ei aiheudu merkittäviä ympäristövaikutuksia.
G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet   Solidium noudattaa valtion omistajapolitiikkaa koskevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä (13.5.2016). Tämä ohjeisto luo puitteet Solidiumin yritysvastuutyölle ja sen raportoinnille.
G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa   FIBS ry, FINSIF ry, Hallitusammattilaiset ry
Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentaraja
G4-17 Konsernin laskentaraja   Solidium Oy, tilinpäätöksellä ja yritysvastuuraportilla sama laskentaraja
G4-18 Raportin sisällönmäärittely   Tämän GRI (4.0) -indeksin sivu 1
G4-19 Olennaiset näkökohdat   Tämän GRI (4.0) -indeksin sivu 1
G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä   Solidium Oy
G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentaraja organisaation ulkopuolella   Omistettujen yhtiöiden olennaisia yritysvastuuasioita käsitellään yhtiökuvauksissa.
G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa   Ei muutoksia
G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa   Ei muutoksia
Sidosryhmävuorovaikutus
G4-24-27 Sidosryhmävuorovaikutus 12-15 Solidiumin sidosryhmävuorovaikutusta kuvataan tarkemmin Solidiumin nettisivuilla osoitteessa www.solidium.fi/fi/yritysvastuu.
Raportin kuvaus
G4-28 Raportointijakso   Tilikausi
G4-29 Edellisen raportin päiväys   24.10.2017
G4-30 Raportin julkaisutiheys   Vuosi
G4-31 Lisätiedot yritysvastuusta   Yhteystiedot
G4-32 GRI-sisältövertailu   GRI-sisältötaulukko
G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen   Ei ulkoista varmennusta
Hallinto
G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat   Solidiumin uusi hallitus perehtyi Solidiumin yritysvastuuasioihin ja käsitteli kerran kokouksessaan omistusyhtiöiden analyysit sekä yhtiö- että salkkutasolla.
Liiketoiminnan eettisyys
G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet   www.solidium.fi/fi/solidium/pahkinankuoressa/
 
Erityinen perussisältö
GRI-sisältö Sivu Solidiumin sisältö ja kommentit
Johtamiskäytäntöjen kuvaus
G4-DMA Johtamiskäytäntöjen kuvaus 12-15 www.solidium.fi/fi/yritysvastuu
Tunnusluvut
Taloudellinen vastuu
Taloudelliset tulokset    
G4-EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen 4-5  
Markkina-asema    
oma indikaattori Solidiumin markkina-asema osakkeiden omistajana Suomessa. 6, 16-17 Solidiumin omistukset
Välilliset taloudelliset vaikutukset    
G4-EC8 Välilliset taloudelliset vaikutukset 8-15 Solidiumin sijoitustoiminnan tavoite on pitkäjänteinen arvonluonti omistetuissa yhtiöissä. Solidiumin tavoitteena on myös vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä. Tätä kautta Solidiumilla on merkittäviä välillisiä taloudellisia vaikutuksia suomalaisessa yhteiskunnassa.
Henkilöstökäytännöt ja työolot
Työllistäminen    
G4-LA1 Uudet työpaikat ja henkilöstön vaihtuvuus   Vaihtuvuus:
  • 2015-2016: 17 % (2 henkilöä)
  • 2016-2017: 17 % (2 henkilöä)
  • 2017-2018: 8 % (1 henkilöä)
G4-LA2 Henkilöstöetuudet   Tasa-arvoiset henkilöstöedut
Työterveys ja turvallisuus    
G4-LA6 Tapaturmat ja sairauspoissaolot   Tilikaudella ei tapahtunut työajan menetyksiin johtaneita työtapaturmia.
Koulutus    
G4-LA11 Suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piiriin kuuluva henkilöstö   2015-2018: 100 %
Monimuotoisuus ja tasa-arvoiset mahdollisuudet    
G4-LA12 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus 46-49  
Tasa-arvoinen palkitseminen    
G4-LA13 Naisten ja miesten peruspalkkojen ja palkitsemisen suhde   Solidiumilla on käytössä tehtävä- ja suoriteperusteinen palkitsemisjärjestelmä, jonka periaatteet ovat yhtenäiset.
Finanssialan toimialakohtaiset näkökohdat
Tuoteportfolio    
FS6 Tuoteportfolion jakauma 16-17 Solidiumin omistukset
Auditoinnit    
DMA Yritysvastuun riskiarviointien kattavuus ja frekvenssi 12-15 Omistettujen yhtiöiden vastuullisuusanalyysit www.solidium.fi/fi/yritysvastuu
Omistajuus    
FS10 Vuorovaikutus omistettujen yhtiöiden kanssa yritysvastuuasioissa   Osuus yhtiöissä 2015-2018: 89 % www.solidium.fi/fi/yritysvastuu