Fin | Eng | Swe

Solidiumin toimintamalli

Syvällinen analyysi näkemyksen pohjana

Solidiumin toimintamalli aktiivisena vähemmistöomistajana edellyttää merkittäviä panostuksia omistettujen yhtiöiden ja niiden toimialojen ymmärtämiseen. Perehdymme syvällisesti kunkin yhtiön ja sen toimialan tilanteeseen, ja muodostamme käsityksen omistaja-arvon kannalta keskeisistä strategisista kysymyksistä. Omistajastrategisen näkemyksen muodostaminen kustakin yhtiöstä on keskeinen osa Solidiumin hallituksen työtä.

Toimiohjeensa mukaisesti Solidium sijoittaa pääasiassa Helsingin pörssissä listattuihin, kansallisesti merkittäviin yhtiöihin. Voimme sijoittaa myös listautumassa oleviin yhtiöihin ja muissa pörsseissä listattuihin yhtiöihin, joilla on merkittävää toimintaa Suomessa. Sijoitamme yrityksiin, joissa meillä on mahdollisuus hankkia riittävä omistusasema ja vaikutusvalta arvonluontisuunnitelmien kehittämistä ja toteuttamista varten. Olemme pitkän aikavälin omistaja, ja toimiohjeemme sulkee pois lyhyen aikahorisontin kaupankäynnin.

Omistajatavoitteidensa toteuttamiseksi Solidium pitää säännöllisesti yhteyttä kunkin omistamansa yhtiön hallitukseen, toimitusjohtajaan ja muuhun johtoon. Säännölliset keskustelut yhtiöiden hallitusten puheenjohtajien kanssa ovat suorin vaikutuskanavamme ja omistajatyön tehokkaimpia keinoja yhtiöiden kehittämiseksi. Vaikka Solidiumin toimintaan kohdistuu huomattavia julkisuusodotuksia, emme raportoi julkisuuteen omistusyhtiöiden hallitusten ja johdon kanssa käytäviä keskusteluita, sillä näitä keskusteluita voidaan käydä ainoastaan luottamuksellisesti.

Omistamiemme yhtiöiden syvällinen analyysi on välttämätöntä ottaen huomioon toimintamme tavoitteet, omistusten merkittävä koko ja portfoliosijoittajaa merkittävästi pidempi sijoitushorisontti. Solidiumin yhtiöanalyysiin kuuluvat muun muassa yhtiön liiketoimintamalli ja -strategia, yhtiön kilpailuedut ja -asema, markkinaympäristö ja hallinto. Näiden pohjalta muodostamme näkemyksen yhtiön operatiivisesta ja taloudellisesta kehityksestä, arvostuksesta, yhtiön kansallisesta merkityksestä ja omistaja-arvoon mahdollisesti vaikuttavista yritysvastuuasioista.

Solidiumin hallitus päättää sijoituksista

Solidiumin tehtävänä ei ole ainoastaan omaisuuden ylläpitäminen, vaan se voi myös lisätä tai vähentää omistuksiaan, myös luopua omistuksista sekä hankkia yhteiskunnan kannalta tärkeäksi arvioitavia uusia pörssiomistuskohteita. Tästä syystä on tärkeää, että Solidiumilla on tarvittavat resurssit uudistaa omistuksiaan tekemällä sijoituksia myös uusiin yhtiöihin.

Solidium seuraa sen sijoitusstrategiaan potentiaalisesti sopivia yhtiöitä. Seurannan ansiosta pysymme ajan tasalla mahdollisesti kiinnostavien yhtiöiden kehityksestä ja pystymme seulomaan ne yhtiöt, jotka siirretään tarkempaan, mahdollista sijoitusta valmistelevaan analyysivaiheeseen. Tällöin selvitämme, täyttääkö kyseinen yhtiö sijoituskriteerimme.

Analyysivaiheessa mahdollisista kohteista tehdään vastaavat analyysit kuin Solidiumin omistuksessa olevista yhtiöistä. Sijoituksia arvioitaessa huomioidaan muun muassa yhtiön liiketoimintamalli ja -strategia, yhtiön kilpailuedut ja -asema, markkinaympäristö ja hallinto. Näiden pohjalta muodostamme näkemyksen yhtiön operatiivisesta ja taloudellisesta kehityksestä, arvostuksesta, yhtiön kansallisesta merkityksestä ja omistaja-arvoon mahdollisesti vaikuttavista yritysvastuuasioista.

Sijoituspäätöksen tekee Solidiumin hallitus. On tavanomaista, että kaikki sijoitusprosessit eivät johda sijoituspäätökseen monista eri syistä, eivätkä ne siten myöskään tule julkiseen tietoon.