Fin | Eng | Swe

Solidiumin toiminnan puitteet

Solidium omistaa vähemmistöosuuksia kansallisesti merkittävissä pörssinoteeratuissa yhtiöissä. Solidium voi myös omistaa vähemmistöosuuksia yhtiöissä, joilla on selkeä lähiajan tavoite listautua pörssiin.

Solidium toimii markkinaehtoisesti ja sijoituspäätöksiä tehdään vain taloudellisten edellytysten täyttyessä. Solidiumin omistamiin yhtiöihin liittyy kansallinen intressi. Kansallinen intressi voi muodostua taloudellisista näkökulmista, osaamisesta, infrastruktuuri-, tai huoltovarmuuskytkennöistä, yhtiön asemasta Suomelle tärkeässä klusterissa, Suomen kansallisomaisuuden hyödyntämisestä tai muusta merkityksestä Suomelle. Intressi voi täyttyä joko yksittäisen kriteerin mukaan tai useamman kriteerin yhdistelmänä.

Solidiumin sijoituspäätökset tekee yhtiön hallitus, jolla on omistajan antama laaja toimivalta tehdä omistusyhtiöitä ja uusia sijoituksia koskevia päätöksiä.

Solidiumin toimintamalli pitkäjänteisenä omistajana poikkeaa merkittävästi portfoliosijoittamisesta. Tavoitteena ei ole omistusten tuoton lyhytjänteinen optimointi suhteessa pörssi-indekseihin, vaan omistettujen yhtiöiden omistaja-arvon kehityksen pitkäjänteinen tukeminen. Toimintamallissa korostuu syvällinen perehtyminen omistuksiin, muun muassa niiden liiketoimintaan, strategiaan, markkinaympäristöön, vastuullisuuteen ja arvonmuodostukseen.

Solidiumin saamat osinkotulot tilitetään mahdollisimman täysimääräisinä valtiolle. Osakemyynneistä syntyvät varat käytetään pääsääntöisesti uusiin kohteisiin tai nykyisten omistusten vahvistamiseen. Vaikka Solidiumin arvo valtiolle konkretisoituu näkyvimmin voitonjaon kassavirtana, niin toiminnan merkitys ilmenee vahvimmin omistusyhtiöihin kohdistuvassa työssä, jonka tavoitteena on omistusten markkina-arvon kasvu tähdäten verrokkiyhtiöitä parempaan kehitykseen.