Fin | Eng | Swe

Solidiumin luoma lisäarvo

Valtion pörssiyhtiöiden vähemmistöomistuksien ammattimainen hoitaja

Valtioneuvoston toukokuussa 2016 antaman periaatepäätöksen mukaan Solidiumin tehtävä on vastata valtion pörssiyhtiöiden vähemmistöomistuksien ohjauksesta. Solidium säilyttää nykyisiä osakeomistuksia, vähentää tai lisää niitä sekä hankkii yhteiskunnan kannalta tärkeiksi arvioitavia uusia pörssiomistuskohteita.

Finanssi-intressin lisäksi valtiolla on Solidiumin omistuksiin suomalaisen omistajuuden puolustamisen intressi. Solidiumin toiminnassa keskeistä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä sekä kasvattaa pitkäjänteisesti omistusten taloudellista arvoa. Solidiumin toimintaan ei liity alue-, työvoima- tai muita vastaavia poliittisia tavoitteita.

Solidiumin sijoituspäätökset tekee yhtiön hallitus, jolla on omistajan antama laaja toimivalta tehdä omistusyhtiöitä ja uusia sijoituksia koskevia päätöksiä. Pidämme omistajaohjauksesta vastaavia virkamiehiä ja poliittisia päättäjiä tietoisina Solidiumiin liittyvistä ajankohtaisista asioista sekä keskeisimmistä valmistelussa olevista hankkeista. Tietojen antamisessa huomioidaan sisäpiirisääntely.

Solidiumin toiminnan puitteet ja itsenäisen päätöksenteon raamit määritellään valtioneuvoston talouspoliittisen ministerivaliokunnan antamassa yksityiskohtaisessa toimiohjeessa. Vaikka toimimme politiikan rajapinnassa, emme ole poliittisten viestien viejä vaan annamme omistamillemme yhtiöille omistaja-arvon näkökulmasta perustellun näkemyksemme.

Solidiumin toimintamalli pitkäjänteisenä omistajana poikkeaa merkittävästi portfoliosijoittamisesta. Tavoitteena ei ole salkun tuoton lyhytjänteinen optimointi suhteessa pörssi-indekseihin, vaan omistettujen yhtiöiden omistaja-arvon kehityksen pitkäjänteinen tukeminen. Toimintamallissa korostuu myös syvällinen perehtyminen omistuksiin, muun muassa niiden liiketoimintaan, strategiaan, markkinaympäristöön, vastuullisuuteen ja arvonmuodostukseen.

Kaksijakoinen rooli osingonmaksajana ja pitkäjänteisenä omistajana

Solidiumia perustettaessa vuonna 2008 tavoitteeksi asetettiin valtion pörssiyhtiöiden omistusta koskevan päätöksenteon nopeuttaminen ja läpinäkyvyyden lisääminen. Solidiumin perustamisella eriytettiin toisistaan poliittinen ja pörssiyhtiöiden omistamiseen liittyvä taloudellinen päätöksenteko. Päämääränä oli luoda omistamiseen malli, joka mahdollistaa ammattimaisen ja pitkäjänteisen toiminnan.

Itsenäinen päätöksenteko sekä vahva tase ja rahoitusasema luovat edellytykset sijoituspäätösten tekemiselle sekä osallistumiselle omistusyhtiöiden rahoitusjärjestelyihin nopeallakin aikataululla.

Solidiumin tavoitteena on pitkäjänteisellä aktiivisella omistajuudella kasvattaa omistaja-arvoa omistamissaan yhtiöissä. Näin ollen tavoitteemme ovat yhdensuuntaisia muiden pitkäjänteisesti toimivien sijoittajien tavoitteiden kanssa.

Päättyneeltä tilikaudelta syksyllä 2016 maksettava voitonjako huomioiden, Solidium on toiminta-aikanaan tulouttanut valtiolle yhteensä 4,7 miljardia euroa voitonjakona. Omistusyhtiöiltä saadun voitonjaon kokonaismäärä samana ajanjaksona on ollut noin 2,8 miljardia euroa. Toistaiseksi hyvä osakemarkkinakehitys on säilyttänyt toimintakykymme, vaikka tuloutukset ovat ylittäneet saamamme osinkovirran huomattavasti. Myyntien seurauksena saamamme osinkovirta on kuitenkin laskenut merkittävästi.

Vaikka Solidiumin arvo valtiolle konkretisoituu näkyvimmin voitonjaon kassavirtana, niin toiminnan merkitys ilmenee vahvimmin omistusyhtiöihin kohdistuvassa työssä, jonka tavoitteena on omistusten markkina-arvon kasvu. Roolimme on olla yritysten toiminnan tukija ja samalla haastaja kannattavaan kasvuun. Olemme vakiinnuttaneet asemamme yhtiöissä omistajana, joka tukee yritysten tuloksellisuuden parantamista pitkäjänteisesti.

Suomalaisen omistajuuden puolustaminen

Suomi on pieni periferiamarkkina, joka on herkkä maailmantalouden muutoksille ja erilaisille murroksille. Suuri osa merkittävistä suomalaisyhtiöistä toimii suhdanneherkillä aloilla. Suomessa ei juurikaan ole Solidiumin kaltaisia, saman mittaluokan toimijoita, joiden tavoitteena on merkittävien suomalaisyhtiöiden pitkäjänteinen omistajuus.

Suomessa on tarve ankkuriomistajalle, joka pystyy tukemaan yhtiöitä rakennejärjestelyissä tai tilapäisissä vaikeuksissa. Keskeistä on myös varmistaa toimintaedellytykset yhtiöille, joilla on Suomesta käsin globaalit kasvumahdollisuudet. Haluamme olla osaltamme varmistamassa, ettei tällaisten yhtiöiden ankkuriomistus tai pääkonttori siirry pois Suomesta ilman hyviä perusteita sekä pitkän aikavälin näkökulmasta perusteltua arvostusta.

Vaikka Solidium on suurimpia suomalaisten pörssilistattujen yritysten omistajia, sillä on käytössään sijoitettavaa pääomaa vain rajallisesti. Tätä pääomaa sijoitettaessa arvioimme omistusyhtiön tai uuden sijoituskohteen sekä sen toimialaan liittyvät osaamistarpeet ja kasvumahdollisuudet. Sijoituspäätöksen kannalta on myös keskeistä, että voimme omistajana saavuttaa riittävän vaikutusvallan tavoitteidemme varmistamiseksi.