Fin | Eng | Swe

Hallitusvalinnat

Omistaja-arvoa hallitusvalinnoilla

Solidium ei nykyisen toimintamallinsa mukaan pääsääntöisesti ehdota omistusyhtiöidensä hallituksiin jäseniä johdostaan tai hallituksestaan. Tällöin aktiivisessa omistajatyöskentelyssä korostuvat nimitystoimikuntatyön kautta mahdollisimman hyvien hallituskokoonpanojen valitseminen ja tehokkaan hallitustyöskentelyn edellyttäminen sekä hallituksen riittävä haastaminen ja tukeminen.

Omistamiemme yhtiöiden hallitusvalinnat ovat keskeisimpiä vaikutuskanaviamme. Solidium osallistuu tiiviisti hallitusvalintoja valmistelevien nimitystoimikuntien työskentelyyn ja niiden kehittämiseen. Kokemuksemme mukaan nimitystoimikunnan puheenjohtajuus tai jäsenyys on tehokas tapa vaikuttaa hallitusvalintojen kautta yhtiön strategiseen suuntaan ja omistaja-arvon kasvattamiseen.

Hallitusjäsenten valintojen valmistelu ja toimivien hallituskokoonpanojen muodostaminen on omistaja-arvon luomisen kannalta merkittävä ja vaativa prosessi. Aktiivisen omistajan keskeisiä työkaluja arvon luomisessa on kyky valita yhtiön tarpeita parhaiten vastaava hallitus. Analysoimme systemaattisesti omistamiemme yhtiöiden hallituskokoonpanoja ja hallitusten toimintaa, ja pyrimme sen pohjalta vaikuttamaan siihen, että kuhunkin yhtiöön valitaan sen näkökulmasta paras mahdollinen hallitus.

Solidiumin tavoitteena on muodostaa omistaja-arvon luomisen kannalta mahdollisimman hyvin toimiva ja yhtiön tarpeita palveleva hallituskokoonpano, jossa jäsenten osaaminen, kokemus ja ominaisuudet täydentävät toisiaan. Hallitusvalinnoilla pyritään löytämään oikeanlaista osaamista niihin strategisiin haasteisiin, joita yhtiön hallitus joutuu seuraavien vuosien aikana ratkaisemaan. Tämä edellyttää hallitusvalintojen valmistelijoilta yhtiön ja sen toimialan kehityksen syvällistä ymmärtämistä ja jatkuvaa seuraamista. Lisäksi hallituksen sisäisen toimivuuden kannalta on tärkeää, että hallituksen jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet tukevat mahdollisimman tehokasta ja laadukasta hallitustyöskentelyä.

Monimuotoisuus rikastuttaa hallituksen työskentelyä 

Hallituksen jäsenten valintakriteereitä ovat muun muassa ammattitaito, osaaminen ja kokemus, sitoutuneisuus sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallitustehtävien hoitamiseen. Hallitusten kokoonpanoja valittaessa huomioidaan muun muassa riittävä monimuotoisuuden, toimiala-, talous- ja teknologiaosaamisen sekä relevanttien maantieteellisten markkinoiden ymmärryksen saaminen hallituksen käyttöön.

Hallitukseen valittavien henkilöiden henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on hallitustyöskentelyn dynamiikan kannalta keskeinen merkitys. Erityisen tärkeä on hallituksen puheenjohtajan valinta. Hallituksen puheenjohtaja organisoi ja rytmittää hallituksen työskentelyä.

Puheenjohtajan rooliin kuuluu myös keskustelu suurimpien omistajien kanssa yhtiön strategisista kysymyksistä. Hallitusten puheenjohtajien valmius dialogiin omistajien kanssa on keskeinen edellytys aktiiviselle omistajatyöskentelylle. Hyvä yhteistyö omistaja-arvon luomisessa edistää kaikkien osakkeenomistajien ja yhtiön etua.

Hallituksen jäsenen rooli on vaativa ja siitä on maksettava asianmukainen ja kilpailukykyinen korvaus. Hallitusten jäsenten vastuut ja velvollisuudet ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Tämän myötä ajankäyttö on myös kasvanut huomattavasti. Useimmissa yhtiöissä nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen hallituspalkkioista yhtiökokoukselle. Solidiumin lähtökohtana on, että kaikki palkkiopäätökset tehdään yhtiökohtaisen arvioinnin ja vertailun pohjalta. Tällöin arvioidaan vastaavia pörssiyhtiöitä Suomessa ja myös kansainvälisesti, erityisesti muissa Pohjoismaissa.

Aktiivinen ja ammattimainen nimitystoimikuntatyön kehittäjä

Useimmissa Solidiumin omistamissa yhtiöissä hallituksen jäsenten valintaa koskevaa ehdotusta varsinaiselle yhtiökokoukselle valmistelee nimitystoimikunta. Nimitystoimikunta koostuu tyypillisesti yhtiön suurimmista osakkeenomistajista ja hallituksen puheenjohtajasta. Se soveltuu hyvin yhtiöihin, joissa on suuria ja aktiivisia omistajia, jotka haluavat osallistua pitkäjänteisesti hallitusvalintojen valmisteluun.

Solidium osallistuu aktiivisesti nimitystoimikuntien työskentelyyn ja nimitystoimikuntatyön kehittämiseen. Tilikaudella 2015–2016 edustajamme toimi puheenjohtajana seitsemässä ja jäsenenä neljässä nimitystoimikunnassa. Tilikauden aikana nimitystoimikuntatyössä oli erityisesti esillä hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden arviointi. Omistamamme kahden ruotsalaisen yhtiön kautta saamme arvokasta kokemusta myös ruotsalaisesta nimitystoimikuntakäytännöstä.

Nimitystoimikuntien työskentelyä on pyritty kehittämään mahdollisimman ammattimaiseksi ja läpinäkyväksi kaikille osakkeenomistajille sekä muille sidosryhmille. Nimitystoimikunnilla on pääosin yhtiökokouksen hyväksymä työjärjestys, ja ne esittelevät laajasti toimintansa tavoitteita ja tuloksia kaikille osakkeenomistajille vuosittain yhtiökokouksessa. Nimitystoimikunnat voivat tarvittaessa käyttää neuvonantajia hallituksen jäsenten kartoittamiseen ja arvioimiseen. Nimitystoimikuntien puheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta palkkioita.

Yhtiöissä, joissa nimitystoimikuntaa ei ole valittu, ehdotus hallituksen jäsenten valinnasta valmistellaan yleensä hallituksen jäsenistä koostuvassa nimitysvaliokunnassa. Solidiumin omistamista yhtiöistä vain Sammossa on tällä hetkellä hallituksen nimitysvaliokunta. Näissä tilanteissa Solidium pitää tärkeänä, että valiokunta kuulee ehdotuksen valmistelun yhteydessä suurimpia omistajia ja että valiokunta esittelee työskentelyään kattavasti kaikille osakkeenomistajille yhtiökokouksessa.