Fin | Eng | Swe

NDA-rekisteri - Tietosuojaseloste

1 Yleistä

Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä tietosuoja-asetus) sekä kansallisen tietosuojalain edellyttämiä tietoja yhtäältä rekisteröidylle eli rekisterinpitäjän sidosryhmille tai henkilöstölle ja toisaalta valvovalle viranomaiselle.

2 Rekisterinpitäjät ja rekisterinpitäjien yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Solidium Oy (”Solidium”),
Fabianinkatu 29 B,
00100 Helsinki, puh. +358 10 830 8900

Sähköposti: tietosuoja@solidium.fi

Yhteyshenkilö: Tiitta Helstelä, Talousassistentti


3 Rekisterin nimi

Solidiumin NDA-rekisteri.


4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Rekisterissä käsitellään Solidiumin sidosryhmähenkilöiden ja palveluntarjoajien NDA-sopimuksia.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset

 • Henkilöiden tekemien salassapitosopimusten talletus rekisteriin.

Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään henkilön antaman suostumuksen perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on suostumus.

Rekisterinpitäjä myös huolehtii siitä, että tällainen käsittely on oikeasuhteista rekisteröidyn etuihin nähden ja vastaa hänen kohtuullisia odotuksiaan.


5 Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä:

 • Tavarantoimittajat, palveluntarjoajat ja muut Solidiumin tiloissa asioivat henkilöt
 • Salaiseen ja luottamukselliseen tietoon mahdollisesti pääsevät sidosryhmiin kuuluvat henkilöt

Kuvaus henkilötietoryhmistä:

 • Etu- ja sukunimi
 • Organisaatio
 • Hetu
 • Salassapitosopimus


6 Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään tai heidän organisaatioltaan.


7 Henkilötietojen vastaanottajat ja tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.


8 Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n / ETA:n ulkopuolelle.


9 Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Sopimustiedot talletetaan toistaiseksi.


10 Rekisteröidyn oikeudet

Sopimuksen tekemisen yhteydessä Rekisteröidylle luovutetaan oma sopimuskappaleensa.

Rekisteröidyllä on asetuksen mukaan oikeus saada jälkikäteen tämän asiakirjan kopio. Pyynnön voi lähettää sähköisesti osoitteeseen tietosuoja@solidium.fi ja materiaalit voi noutaa henkilöllisyystodistusta vastaan toimistoltamme. Sopimuskopio on maksuton enintään kerran vuodessa pyydettynä.

Kaikki tietosuoja-asetuksen mukaiset pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutetun toimisto, http://www.tietosuoja.fi).


11 Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Se on huolellisesti arvioinut käsittelytoimiin liittyvät mahdolliset riskit ja ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin näiden riskien hallitsemiseksi.

Rekisterinpitäjä on suojannut tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti. Rekisterin suojauksessa käytetään mm. seuraavia keinoja:

 • laitteistojen ja tiedostojen suojaus
 • kulunvalvonta
 • käyttäjien tunnistus
 • käyttövaltuudet
 • käsittelyn ohjeistus ja valvonta
 • paperidokumentit säilytetään turvallisesti kassakaapissa