Fin | Eng | Swe

Yhtiöjärjestys

1 §
Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Solidium Oy ja kotipaikka Helsinki.

2 §
Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallinnoida Suomessa toimivien yritysten osakkeita ja käyttää niissä omistajuuteen perustuvaa määräysvaltaa. Yhtiö sijoittaa varoja yrityksiin, joilla katsotaan olevan kansallista merkitystä. Sijoitustoiminnan tavoitteena on pitkäjänteinen omistaja-arvon kasvattaminen ja sijoitusten tulee olla taloudellisesti perusteltuja.

3 §
Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen kun yli puolet sen jäsenistä on kokouksessa saapuvilla.

Hallituksen tulee vahvistaa toimintaansa sekä hallituksen ja toimitusjohtajan välistä toimivaltaa koskeva työjärjestys.

4 §
Yhtiökokous

Yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluvien asioiden lisäksi yhtiökokous:

  • päättää niistä periaatteista, joita yhtiön tulee noudattaa sen luovuttaessa omaisuuttaan tai hankkiessa yhtiölle uusia osakkeita tai muuta omaisuutta sekä määrittää näitä koskevat hallituksen toimintavaltuudet;
  • vahvistaa ne hyvää hallintotapaa koskevat periaatteet, joita yhtiön tulee noudattaa toimiessaan pörssiyhtiön osakkeenomistajana; ja
  • päättää yhtiön raportointivelvollisuudesta ja muusta tiedottamisesta omistajalleen.

5 §
Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää.

6 §
Edustamisoikeus

Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin erikseen sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen joko yksin tai kaksi yhdessä.

7 §
Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 §
Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa, tai muutoin todistettavasti.

9 §
Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä neljän (4) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, jotka käsittävät tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja toimintakertomuksen; sekä

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;

4. taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä sekä mahdollisen osingonjaon ajankohdasta;

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

8. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet; ja

9. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä

10. muut kokouskutsussa esitetyt asiat

10 §
Tilikausi

Yhtiön tilikausi alkaa vuosittain heinäkuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan kesäkuun 30. päivänä.