Fin | Eng | Swe

Riskienhallinta

Yhtiön sisäiset ja ulkoiset riskit, jotka voivat haitallisesti vaikuttaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen, tunnistetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa ne uhkatekijät ja mahdollisuudet, jotka vaikuttavat strategian toteutumiseen. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista valvomalla, että otetut riskit ovat oikeassa suhteessa riskinkantokykyyn ja toiminnan jatkuvuus on varmistettu riittävällä tasolla.

Valvonta ja riskienhallinta

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa Solidiumin keskeisten tavoitteiden toteutumista. Tavoitteiden toteutumisen arviointi perustuu suurelta osin operatiivisesta toiminnasta saatavaan raportointiin.

Sisäistä valvontaa toteutetaan useilla eri menetelmillä, kuten johtaminen, toiminnan järjestäminen ja organisaatiokulttuuri, riskien tunnistaminen ja arviointi, jatkuva valvonta, raportointi ja tiedon välitys sekä seuranta ja tarkastus.

Sisäisen valvonnan toimenpiteet kohdistuvat kaikkeen olennaiseen toimintaan ja ne kattavat kaikki olennaiset prosessit ja yksittäisetkin tehtävät. Toimenpiteiden määrittelyssä otetaan huomioon yhtiön toiminnan luonne ja laajuus.

Sisäisen valvonnan toimivuuden varmistamisessa ja erityisesti taloudellisten tietojen oikeellisuuden varmistamisessa yhtiön hallitusta, toimitusjohtajaa ja johtoryhmää avustavat ulkoiset tilintarkastajat.

Solidiumin hallitus vastaa riittävän ja toimivan sisäisen valvonnan järjestämisestä ja valvontatoimenpiteiden seurannasta. Yhtiön hallitus valvoo sisäisen valvonnan toimivuutta ja riittävyyttä yhtiössä sekä arvioi ja valvoo sisäisen ja ulkoisen valvonnan havaintojen perusteella toiminnan järjestämistä koskevien periaatteiden noudattamista ja ohjauksen toimivuutta yhtiössä.

Osana sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä yhtiön hallitus seuraa säännöllisesti yhtiön liiketoiminnallista tulosta ja sijoitusten arvonkehitystä sekä yhtiön toimintaan sisältyviä riskejä ja päättää raportoinnista, menettelytavoista sekä laadullisista ja määrällisistä mittareista, joilla toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta arvioidaan. Hallituksen tehtävänä on myös huolehtia yhtiön toiminnan kannalta tarpeellisen maksuvalmiuden ja varainhankinnan turvaamisesta.

Compliance-­toiminto

Yhtiöllä on compliance-toiminnosta vastaava compliance officer, jonka tehtävä on:

  • seurata lainsäädännön, viranomaisten antamien ohjeiden ja määräysten kehittymistä ja muutoksia niissä,
  • informoida yhtiön johtoa ja muuta henkilöstöä näistä muutoksista,
  • laatia ja ylläpitää yhtiön henkilöstöä koskevat sisäiset politiikat, ohjeet sekä eettiset ja muut periaatteet yhteistyössä yhtiön johdon kanssa ja
  • valvoa näiden säädösten, ohjeiden ja määräysten noudattamista.

Yhtiön compliance officerina toimii päälakimies. Päälakimies osallistuu yhtiön liiketoimintaan, eikä compliance-toimintaa ole yhtiön toiminnan laajuus huomioiden eriytetty yhtiön liiketoiminnasta. Compliance officer raportoi tehtävässään toimitusjohtajalle.

Riskienhallinnan prosessi

Solidiumin sisäiset ja ulkoiset riskit, jotka voivat vaikuttaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen haitallisesti, tunnistetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa ne uhkatekijät, jotka vaikuttavat strategian toteutumiseen tai yhtiön toiminnan tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista valvomalla, että otetut riskit ovat oikeassa suhteessa riskinkantokykyyn ja toiminnan jatkuvuus on varmistettu riittävällä tasolla.

Solidiumilla ei ole erillistä liiketoiminnasta riippumatonta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan organisaatiota. Päälakimies huolehtii yhteistyössä yhtiön hallituksen puheenjohtajan, toimitusjohtajan ja sijoitusjohtajien kanssa yhtiön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seurannan järjestämisestä, johtamisinformaation luotettavuudesta, ulkoisten ja sisäisten säännösten noudattamisesta sekä liiketoimintaan liittyvien keskeisten riskien tunnistamisesta ja arvioinnista.

Riskienhallintaprosessin tuloksena laaditaan riskikartta ja riskienseurantaraportti, joiden perusteella Solidiumin riskit määritellään, arvioidaan ja luokitellaan sekä seurataan vaadittavien riskienhallintatoimenpiteiden toteutumista.

Ulkoinen valvonta

Solidiumin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen tulee valita yhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastusta varten yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa yhtiön kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja hallintoa sen varmistamiseksi, että yhtiön ja sen hallintoelinten toiminta on lain mukaista. Tilintarkastajat valvovat myös, että tilinpäätökset on laadittu voimassa olevien säädösten ja määräysten mukaisesti ja että ne antavat osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Tilintarkastajat antavat yhtiökokoukselle vuosittain tilintarkastuskertomuksen, jossa he ottavat kantaa tilinpäätöksen ja voitonjakoesityksen sisältöön sekä vastuuvapauden myöntämiseen. Lisäksi he laativat havainnoistaan tilintarkastusmuistioita. Tilintarkastajat antavat tarvittaessa hallituksen kokouksissa ja yhtiökokouksissa myös suullisia selontekoja.